Mørke Områdefornyelse blev igangsat den 12. maj 2014 til gennemførelse inden den 23. marts 2019.

Områdefornyelsen omfatter fem delprojekter; Byparken, Byens Hus, Hovedgaden, Stationen og Sport og Bevægelse. Områdefornyelsen er blevet forlænget en gang til den 30. juni 2019. Områdefornyelsesprojektets budget udgør 4,5 mio. kr.
Udgifterne til de enkelte delprojekter fordeler sig som vist :

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser
  Der er afholdt udgifter for i alt 9,7 mio. kr.Der hjemtages refusion på 1,5 mio. kr. på Områdefornyelsesprojektet. 1 mio. kr. fra den særlige ramme til bygningsfornyelse og 2,95 mio. kr fra forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke.Der er herudover modtaget tilskud fra Landdistriktspuljen på 100.000 kr. til brandingprojektet. 200.000 kr. fra NRGI til Byens Hus og 161.000 kr. fra NRGI til fyrtårnet. Den kommunale medfinansiering udgør 4,6 mio. kr.

Forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke indgik som en del af områdefornyelsen og at projektet Byens Hus. Forsøgsprojektets budget udgør 2.950.000 kr. fordelt mellem 790.000 kr. til områdefornyelse og 2.160.000 kr. til bygningsforbedring. Forsøgsprojektet blev igangsat den 15.december 2014 til gennemførelse inden den 3. juli 2017. Projektet blev afsluttet den 30. juni 2019 efter forlængelse af fem omgange.

Der er fremsendt statusrapporter til ministeriet for såvel Områdefornyelsen af Mørke Bymidte og forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke. Statusrapporterne vedlægges til orientering.

Til forsøgsprojektet er der udarbejdet en rapport og en lille film. Filmen, der sammen med rapporten er indgivet til ministeriet, kan ses via dette link http://video.syddjurs.dk/c1355/v40973.

Byens Hus

Byens Hus er overdraget til bestyrelsen for Byens Hus per 1. oktober 2019.
Der blev givet ibrugtagningstilladelse til Byens Hus den 14. oktober 2019.
Bestyrelsen er i gang med at færdiggøre udearealerne, og kan fortsat få støtte og rådgivning hertil fra kommunen.

Målet med områdefornyelsen har været at forskønne hovedgaden og skabe nye aktiviteter ved idrætshallen og i byparken, samt at skabe et nyt mødested og fælleshus for byens borgere.
En del af forskønnelsen af hovedgaden har været istandsættelse af facadeejendomme og der har sideløbende med områdefornyelsen været arbejdet med bygningsforbedring og forskønnelse af forarealer. Der har været afsat 2 mio. kr. til bygningsforbedring inklusiv finansiering fra den statslige ramme til bygningsfornyelse i områdefornyelsesområder.

Det er et krav, at borgerne skal inddrages i områdefornyelsesprojekter.
Mørke Distriktsråd var fra starten styregruppe for de forskellige indsatsområder, og der blev nedsat arbejdsgrupper for hvert delprojekt.
Forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden og Byens Hus kom dog hurtigt til at fylde næsten hele byfornyelsesindsatsen. Stationstorvet blev bremset af letbaneprojektet. En borgerinddragelsesproces der strækker sig over fem år er vanskelig at holde kørende, og der har været stor udskiftning i deltagerkredsen undervejs.Fællestemaer i projekterne har været genbyg og lys.
Belægningssten på stationstorvet og ved Byens Hus består af genbyg materialer, ligesom de to skulpturer Mørke Barnet og Mørke Manden er af genbyg træ.

Fyrtårnet på hovedgaden er genbyg,

Fyrtårnet på hovedgaden er genbyg, og Byens Hus står som et konkret eksempel på genbyg og cirkulær økonomi.
Lys har været et gennemgående element.
Der er indarbejdet lys langs fortove på de tre tværgående forbindelser, (skole og hal, købmand og park samt station og Mosevej), og der er sat lys på facaden af Byens Hus, lys på træer og krukkerne langs hovedgaden og lys på træerne på stationstorvet, og endelig er der lys i fyrtårnet med laserlys ved særlige lejligheder.

Et særligt projekt har været brandingprojektet, der blev afsluttet den 1. juni 2016 og den endelige brandingstrategi blev præsenteret for Udvalget for plan, udvikling og kultur den 13. juni 2016. Projektet fik 150.000 kr. fra landdistriktspuljen og 100.000 kr. fra udviklingspuljen og 100.000 kr. fra områdefornyelsesprojektet.
Bæredygtighed indgik sammen med usnobbet, foretagsom og fællesskab som et at værdiordene i brandingprojektet.De afsluttende statusrapporter il ministeriet for områdeforyelsen og for Genbyg sammen med opgørelser af hvordan det er gået med de opstillede målbare succeskriterier.


Erfaringerne med Genbyg vil indgå i Syddjurs Kommunes videre arbejde omkring bæredygtighed, og konkret arbejdes der på et projekt omkring spild fra kommunalt byggeri og recirkulering og genbyg. Erfaringerne med borgerinddragelse vil indgå i de to nye områdefornyelsesprojekter som er i gang i henholdsvis Pindstrup og Tirstrup.

Sommerhilsen ☀️ fra Byens Hus Mørke

Vi åbner for brug og udlejning fra efterårsferien 2019.

Det er byens nye mødested midt i Mørke !

For at huset kan være et levende sted har vi brug for DIG som medlem.

Vil du være medlem af Byens Hus kan du tilmelde dig lige nu og være blandt de første der får egen nøgle til huset!

Tilmeld dig lige her www.8544moerke.dk

Byens Hus i Mørke lagde hus til en konference for kommuner og fagpersoner om genbyg og samskabelse med udgangspunkt i husets egen historie. Ved konferencen blev huset også overdraget til husets nye bestyrelse
Kan man bygge et mødested for en by med genbrugsmaterialer og frivillig arbejdskraft?
Ja, det kan man i hvert fald i Mørke.
Byens Hus er nemlig delvist bygget med genbrugsmaterialer, der er hentet fra nedrivninger lokalt og gjort klar til brug af frivillige. Det gælder blandt andet gulvet, der dels stammer fra det tidligere nedrevne hus på grunden og dels fra et andet hus i byen, og murstene, der er renset af frivillige.
Loftsplader og døre stammer fra det tidligere rådhus i Rønde.

De mange erfaringer med genbyg og samskabelse blev tirsdag den 4. juni delt på konferencen Genbyg din by, der blev afholdt i Byens Hus. Her præsenterede projektleder fra Syddjurs Kommune Alette Lena Skov-Hansen og flere lokale ildsjæle og frivillige deres oplevelser med genbyg og samskabelse. 
Selv om flere oplægsholdere pegede på at genbyg og samskabelse er udfordrende – så har det været med til at skabe en særlig sjæl og sammenhold omkring huset. Den frivillige arbejdskraft kræver styring og arbejdet med genbyg kræver tydelighed om mål – for eksempel om målet er at være bæredygtig eller at anvende lokale genbrugsmaterialer, det er nemlig ikke altid det samme.
Erfaringerne viste også, at samarbejdet mellem frivillige og håndværkere kræver klarhed over materialevalg, arbejdsfordeling og ansvar. 

Udvalgsformand Riber Hog Anthonsen deltog på konferencen og var også med til at overrække en symbolsk nøgle til husets nye bestyrelse af frivillige. Han udtaler:  – Det er et utroligt flot engagement som de lokale frivillige har vist i arbejdet med Byens Hus. Rigtig mange har været med til at arbejde for huset med alt lige fra gode ideer og planlægning til rensning og genbrug af mursten og gulvbrædder.
Når huset står flot og næsten færdigt i dag, så har de frivillige i vid udstrækning sig selv at takke. Det er med til at give huset en særlig sjæl. Processen har også været utrolig lærerig for kommunen og de mange gode erfaringer med både genbyg og samskabelse, vil vi tage med os videre til andre projekter. Tak til de frivillige, arkitekten, lokale håndværker, donatorer, kommunens projektleder og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen for støtte. 

Medlem af bestyrelsen for Byens Hus Birgitte Peier udtaler:  – Når nu huset er helt færdigt, så skal vi til at fylde huset med gode aktiviteter, der kan sprede liv og samvær her i Mørke. Samarbejdet omkring huset har været med til at give alle medvirkende et stort ejerskab til huset. Derfor er jeg også sikker på, at den store energi de mange frivillige har lagt i planlægning og det praktisk arbejde, også vil vise sig i kreative arrangementer til huset.
Byens Hus vil blive et lys i Mørke og være med til at skabe endnu mere liv i vores dejlige by. De mange erfaringer fra projektet vil nu blive dokumenteret i en rapport og bragt videre til lignende projekter i kommunen. 
Udvalgsformand Riber Hog Anthonsen, tidligere formand for Mørke Distriktsråd Kasper Urth, projektleder Alette Lena Skov-Hansen, ildsjæl Jakob Baungaard og det er medlemmer fra Byens Hus bestyrelse Lili Nielsen og Birgitte Peier, der modtager en symbolsk nøgle.

Serien blev vist på DR1 i sommeren 2018 og vandt senere TVPrisen for bedste reportage serie.

Begrundelsen lød bla.
– Her er tale om en unik idé over en velkendt tematik, der berører mange danskere bosat uden for de større byer. Det er et utrolig vellykket og veleksekveret program, der emmer af stor kærlighed til de medvirkende, som det ellers kunne være let at gøre grin med, lød det i bedømmelsen.

Serien handler om fornyelsen af Mørke.
Mørke har modtaget 4,5 millioner kroner til at forny byen over tre år. Projektet bliver døbt “Lys i Mørke”, men det er langt fra alle, der er enige i hvordan det skal foregå.

Tilflytteren Jakob vil lave Mørke om til en moderne bæredygtig landsby mens de faste Mørke borgere vil bevare de gamle værdier.

De første byfornyelsespenge bruger Jakob og hans branding-gruppe på en dyr analyse af hvad Mørke er for en by.

Birgit og Poul Erik er forargede og mener det er spild af penge. De kæmper i stedet for at bevare “thuja-hjørnet” overfor deres hus, som de håber kan blive et samlingssted for alle Mørke borgerne.

Modtagelse

Serien modtog gode anmeldelser bla. af Informations anmelder der bla. mente:

– Det er tilrettelæggerne Christoffer Dreyer og Ole Bendtzen, der lykkedes med at dokumentere en byfornyelsesproces der gennem  tre og et halvt år foregår under navnet Lys i Mørke. Det starter med  borgmesterens tale til startskudsarrangementet i en stormomsust prunkløs bypark, over nedsættelsen af arbejdsgrupper og tilspidsende konflikt om, hvad pengene skal bruges til, hvem der skal bestemme det, og i sidste ende om, hvilken slags by Mørke skal være.

Modsætningerne kommer  med al ønskelig underholdende tydelighed frem i  Lys i Mørke

Se på DRtv

Det er muligt at se serien på DR TV via følgende link

https://www.dr.dk/tv/se/lys-i-moerke/lys-i-moerke-2/lys-i-moerke-1-6?queryhash=!%2F00%3A00%3A00

Parkgruppen har i forbindelse med byfornyelsen renoveret dele af parken i Mørke. Nu vil de åbne søen op ved at fjerne hegn og en del af beplantningen rundt om søen.

Brinken vil blive nivelleret ud og det vil betyde at søen vil komme mere til sin ret. Siger Anne Kirstine Røn der er medlem af parkgruppen.

Der vil blive nemmere adgang til søens vand uden man behøver være nervøs for sikkerheden. For når brinken er nivelleret ud vil der ingen “stejle” sider være på søbredden, det vil blive som en badestrand, hvor vandet langsomt bliver dybere.

Øen i søen bliver bevaret og de eksisterende store træer rundt om søen bevares også og søen vil tage form efter dem.

Nogle steder vil der skulle graves af, og andre steder lægges på. Arbejdet med at åbne søen går igang så snart ællingerne i søen er ruget ud.

Sidste del af parkfornyelsen


Åbning af søen er det sidste prioriterede indsatsområde fra parkgruppen.

På et offentlig møde den 10 april i Mørke hallen, fortalte parkgruppen om deres ønsker om at fjerne hegnet og flade brinken ud.

Det har allerede i lang tid været muligt at nyde de tiltag der har renoveret parken i Mørke.

Parkgruppen har med midler fra byfornyelsen, arbejdet på flere forskellige indsatser der har bragt Tarzanbane og ny legeplads til parken.

Syge træer er blevet fældet og der er plantet nyt. Parken er blevet udstyret med møbler så man kan lege og opholde sig i et grønt centrum i byen.

Bag det nye projekt ‘Byens Hus’ står en gruppe frivillige kræfter, der er i fuld gang med at etablere byens nye samlingspunkt.

TV2 Østjylland var i Mørke og se på Byens Hus.

 Sådan et projekt kan lykkes, fordi der er mange mennesker, der byder ind og lægger noget frivillig arbejdskraft. Det handler først og fremmest om, at der er nogle ildsjæle, der tør tage nogle beslutninger og få ting til at ske, fortæller Lotte Bo Pedersen, der er frivillig i byggegruppen i Byens Hus.

Se TV2 Østjylland

”Vi venter stadig, men nu ikke særligt tålmodigt på, at vores tog-forbindelse med omverdenen genopstår i form af Letbanen til foråret”.
Således udtrykte Karsten Kristiansen, formand for Mørke Distriktsråd det på det første af distriktsrådets såkaldte ”Bymøder” i Mørke Hallen tirsdag d. 20. februar. Omkring 50 borgere var mødt frem for at møde det nye distriktsråd og høre en status på de mange projekter, som Mørke har været igennem i kraft af de seneste fire års byfornyelse. Projekter som for størstedelen afsluttes i løbet af 2019, men sikkert vil afløses af nye spændende projekter drevet af byens store engagement.

Efter en udmelding fra Syddjurs Kommune forventes/håbes på, at Letbanen kommer i drift i slutningen af april 2019. Ved åbningen ønsker kommunen i samarbejde med distriktsrådene på strækningen, at markere åbningen – foreløbigt sat til lørdag d. 27. april – med et særtog og festlig fejring på de enkelte stationer. Mørke Distriktsråd opfordrer derfor nu alle, som har

gode ideer og som evt. ønsker at deltage i en arbejdsgruppe om- kring planlægningen af Letbaneåbningen, til at kontakte Distriktsrådets næstformand Sara Iversen på Sara.Iversen@gmail.com

Byens Hus på hovedgaden nærmer sig også sin afslutning som ”råhus” og bliver i løbet af de næste måneder klar til overtagelse og færdiggørelse af frivillige kræfter. Måske kan vi få et sammenfald mellem åbningen af Letbanen og overtagelsen af Byens Hus og der- med en ”dobbeltmarkering” af da- gen, lyder det fra bestyrelsen bag Byens Hus. Til færdiggørelsen er der også brug for mange frivillige kræfter og bestyrelsen melder snarest ud om dette, så alle kan deltage efter tid og evner.

”Jeg er ikke i tvivl om, at Byens Hus bliver vores nye samlingssted, som kan opfylde nutidens behov og ønsker” sagde formanden for Distriktsrådet under afslutningen af det første bymøde.

Næste bymøde forventes afholdt i august efter sommerferien.

Mørkes byfornyelse, Lys i Mørke, kører nu på det sidste år og skal afsluttes i juni.
Nedenfor er en kort opdatering af projekterne. Nogle af projekterne har stadig behov for hjælpende hænder eller nye input, så meld jer meget gerne til slutspurten uanset om I har bidraget tidligere eller ej.

Fyrtårnet

Der er nu gravet strømkabel hen til fyrtårnet og elektriker bestilt til at udføre installationerne. Ydermere er der bestilt laserprojektor, der momentvis og til særlige lejligheder skyder en tynd lysstråle op på det gamle fjernvarmeværks skorsten samt en animeret RGB-stråle op på siloen, hvor der er mulighed for at kommunikere simple tekster og budskaber. Fyrtårnsgruppen ønsker at invitere interesserede med i en kommunikationsgruppe, der skal udforme en strategi herfor.

Sport og bevægelse

Dette projekt er meget tæt på at være helt afsluttet. Gruppen var hurtig ude og fik anlagt multibanen nede ved hallen, lavet en trappe med lys i samt udarbejdet løberuter i området.

De mangler blot at få anlagt flise- området omkring multibanen, der bliver brugt dejlig meget. Husk at det er gratis for alle at komme ned og bruge den – skal ikke bookes bare bruges.

Det Åbne Spor

Undervejs i byfornyelsesprocessen kommer der heldigvis løbende nye ideer og initiativer op til nye tiltag og projekter, der gør Mørke mere interessant at bo i. Disse ideer bakker Det Åbne Spor op om, så her kan borgere søge om støtte- midler og hjælp til netop de ideer de brænder for. Af projekter under Det Åbne Spor kan nævnes træ- manden, disc golf-parken og projekter på vej nemlig et kunstdør- projekt, legestationen Krattet og en hundeluftergård.

Stationsområdet

Dette projekt har vist sig at være en stor udfordring at få medindflydelse i. Den hårdtkæmpende ar- bejdsgruppe har presset på gen- nem en årelang proces med Letbanesekretariatet og BaneDanmark for at skabe den bedst mulige station for Mørke men faktum er, at ønsket her ikke alligevel har været at inkorporere mange gode ideer og input. Derfor fokuserer stationsgruppen på det område, som vi HAR indflydelse på – nemlig thuja- hjørnet.

Hovedgaden

Hovedgadeprojektet har mødt megen modstand fra bureaukratiet, Vejdirektoratet, som ikke rigtig kan arbejde med os i en proces, der undersøger HVAD der er muligt at ændre/skabe, så her har den langsommelige proces oftest været “nej det kan ikke lade sig gøre”.

På trods af dette har hovedgadegruppen fundet alternative løsningsmodeller til begrønning af hovedgaden (krukkerne) og belysning med små solcelledrevne LED- lamper boret ned i fortovsfliser på Skolevej for øget sikkerhed for børnene, der går fra skolen og ned til hallen.

Ydermere fortsættes dialogen om øget vejsikkerhed, byportal m.m. se, at det flotte nye aktivitetshus tager form og håndværkerne er samt leje til private arrangemen- ter, der selvfølgelig skal overholde de regler, som opstilles i henhold til lovgivning og naboerne .

Byens hus

Alle kan se, at det flotte nye aktivitetshus tager form og håndværkerne er langt med projektet, som overdrages til byen i første halvår 2019. Frivillige kræfter er allerede gået i gang med at slibe gamle flotte gulvbrædder fra et renovationsprojekt, spartle vægge ved radiatorer m.m. og når råhuset overdrages skal alle de andre indvendige ting færdiggøres af os selv – på den måde kommer vi længst for pengene.

Byens Hus har mødt kæmpe opbakning, da den nye bestyrelse solgte medlemsbeviser – her er solgt over 200 medlemsbeviser, hvilket tydeligt viser den brede opbakning. Vi håber selvfølgelig at alle vil tage godt imod hele byens hus og give det en chance ved at henlægge
aktiviteter dertil, bruge det til at hænge ud i med venner og be og bekendte samt leje til private arrangementer, der selvfølgelig skal overholde de regler, som opstilles i henhold til lovgivning og naboer.

Byparken

Alle kan se hvor fin byparken er blevet med mange nye aktivitets muligheder for specielt de mange børnefamilier i byen. Næste indsatser er at få ryddet mere op og renoveret søen, så den tager sig bedre ud.

Områdefornyelsen af Mørke skal være gennemført den 19. marts 2019.

Syddjurs Kommunes PUK udvalg  orienteres om status vedr. Byens Hus og Hovedgadeprojektet.

Byens Hus, Ebeltoftvej 7 i Mørke, er under opførelse.

Der blev afholdt licitation den 20. april 2018. Projektet blev udbudt i fagentreprise, og der er indgået aftale med lokale håndværkere. Byggeleder er Bo Thoudal, Rådgivende Ingeniør, Følle.

Projektet omfatter et råhus og byggeriet forventes færdigt den 1. oktober 2018. Der afholdes rejsegilde i august.


Ifølge ministeriets tilsagn skal projektet være afsluttet 1. september 2018, og der skal derfor formelt søges om en forlængelse af fristen.

Der er sat omkring 70 krukker langs hovedgaden, og der er forbrugt ca. 20 % af det samlede budget for hovedgaden. Der har været afholdt møde omkring trafikken gennem Mørke, og der arbejdes på at træffe beslutning om resten af hovedgadeprojektet.

Projektet for stationsområdet i Mørke forventes desuden igangsat inden sommerferien, idet der nu er fundet den entreprenør, der skal forestå de fire stationsprojekter i relation til Letbanen.

 

Den 9. maj 2018 var der midtvejsfest i Mørke og indvielse af Lystårnet på hjørnet af Trælgårdsvej.

TV Sand har fulgt områdefornyelsesprojektet siden 2013, og første afsnit af de i alt 6 udsendelser om ”Lys i Mørke”, der er produceret for Danmarks Radio, vises på DR1 tirsdag den 5. juni 2018 kl. 20.00.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Økonomien i Byens Hus udgør 3.660.000 kr. Der er anvendt ca. 450.000 kr.

Økonomien i Hovedgadeprojektet udgør 1,9 mio. kr. Der er anvendt ca. 400.000 kr.

Økonomien i det samlede områdefornyelse i Mørke udgør 7,7 mio. kr. Heraf udgør den kommunale medfinansiering 3 mio. kr. Dertil kommer tilskud fra diverse fonde på 683.000 kr.

Discgolf banen i Mørke Grusgrav har fået ny hjemmeside.

På siden kan man danne sig et overblik over den 6 huls bane der strækker sig ud over de to grusgrave ved Mørke kirke.

Det er muligt at se en lille videointroduktion til alle huller/kurve og Bo Kyhne Dyrberg giver en introduktion til banen.

finde siden på http://discgolf.firmaet.biz 

DR1 har i fire år fulgt landsbyen Mørke, hvor beboerne i fællesskab skal byforny deres landsbysamfund. Her bliver idyl til drama, fortalt som et eventyr af Søren Ryge, i den nye reportageserie ’Lys i Mørke’.

De små byer i Danmark er ved at dø. Det skal der gøres noget ved, så kommunerne i en række danske landsbysamfund har igangsat byfornyelsesprocesser. DR1 har i tre år fulgt en række beboere i den lille, jyske by Mørke, der ligger på Djursland, som gerne vil tiltrække liv tilbage til byen.

Landsbyen har modtaget 4,5 millioner kroner til at forny deres by, og kommunen har sat som krav, at alle i byen skal have mulighed for at have indflydelse. Selvom landsbyen kun består af 1.500 indbyggere, så er der mange forskellige interesser at tage højde for i en forandringsproces. Det skaber i første omgang et enormt engagement og initiativ, men i takt med at resultaterne udebliver, vendes det hurtigt til frustration. Der opstår en kløft mellem de nytilflyttede unge og de ældre folk i byen – og efterhånden som byfornyelsen snegler sig afsted, opstår der splid og konflikter naboerne imellem. Selvom byen er lille, kan følelserne godt være store.

Det vil vække en genklang hos mange, som kan genkende de samme udfordringer fra deres egen vej, sportsforening eller arbejdsplads

ERLING GROTH, DR1 REDAKTØR

”’Lys i Mørke’ er en mangfoldig fortælling om et lille samfund på Djursland, der samtidig bærer på en stærk identifikation, da det er en spejling af et fællesskab, som vi alle kender på godt og ondt. Det vil vække en genklang hos mange, som kan genkende de samme udfordringer fra deres egen vej, sportsforening eller arbejdsplads,” fortæller Erling Groth, der er redaktør for DR1.

En landsbyfortælling

I Mørke møder vi alt fra mekanikeren med det selvstændige initiativ, til det ældre pensionistpar der våger over stationsområdet, til den alternativt stemmende øko-reformist og til de eventyrlige bohemer. Persongalleriet er stort, selvom byen er lille.

Vi følger landsbyens beboere i en reportage på seks afsnit af 30 minutter, som bliver fortalt som et eventyr af Søren Ryge. En fortælling om det lokale initiativ og demokrati, der møder modstand og strabadser, når landsbybeboerne skal løfte i flok og sammen gøre deres lokalsamfund mere attraktivt. Og ikke mindst en fortælling om det nye, der forsøger at ændre på det gamle.

Første afsnit af ’Lys i Mørke’ kan ses fra tirsdag den 5. juni klokken 20.00 på DR1 og DRTV, og fra den 20. juni kan alle seks afsnit streames på DRTV.

6 forskellige håndværk og firmaer mødtes til opstart af byggeriet af Mørkes nye mødested “Byens Hus”.

De første spadestik tages i starten af maj måned og man forventer at råhuset står færdig i starten af oktober 2018.

De 6 firmaer har alle stor lokal tilknytning hvilket har været et af kriterierne i det udbud der er gået forud.

Firmaerne har også skulle indtænke genbrugsmaterialer da Byens hus også har et Genbygs projekt i sig.

 

 

En gynge fik forkortet snorene,
en masse ukrudt blev fjernet,
fingre blev brændt af brændenælder,
børn legede,
solen skinnede,
kvinder kvidrede med rumpen i vejret,
en hyggehule med lys, 2 små stole og masser af rum til hemmeligheder i rhododendronbusken opstod 
og så kom den fantastiske Erik forbi på hans græsslåmaskine

 • Byens Hus

  Byggetilladelsen til et reduceret projekt for Byens Hus blev meddelt den 21. febr. 2018.Byggeriet er udbudt i fagentreprise. Frist for tilbudsgivning var fredag den 16. marts 2018. De indkomne bud blev gennemgået den 21. marts 2018 og forhandling med de vindende håndværkere pågår ved kommunens rådgiver.

  Byggeriet igangsættes hurtigst muligt efter påske. Råhuset skal stå færdigt 1. september 2018.

  Hovedgaden

  Der er opsat et stort antal krukker langs med hovedgaden. Krukkerne er placeret efter aftale med de private, der har stillet deres areal til rådighed. Krukkerne passes af frivillige og flere steder har de private indvilliget i at bidrage. Arbejdet med placering af krukkerne er ikke endeligt tilvejebragt, ligesom der fortsat arbejdes med belysning og forskønnelse af byportene.

  Der er givet byggetilladelse til opstilling af Lystårnet, som har fået tilskud fra NRGI’s jubilæumsfond. Lystårnet var oprindelig tiltænkt en placering på torvet ved stationen, men af hensyn til beboere på Stationsvej, er Lystårnet flyttet til den modsatte side af banen. Der opstod et nyt hjørne, da Trælgårdsvej for nogle år siden blev forrykket, og det er her lystårnet placeres. Arbejdsgruppen har købt et originalt fyrtårn i stedet for den gittermast, som oprindeligt indgik i projektet. Af denne grund har byggetilladelsen været i en fornyet høring hos bl.a. Letbanen, Vejdirektoratet, Århus Lufthavn og Trafikstyrelsen.

  Stationspladsen

  Projekt ved stationen har begrænset sig til alene at omfatte torvet. Der arbejdes med en udskiftning af belægningen og med belysning. Arbejdet har været præget en del af forløbet omkring Letbanen.

  Byparken

  Projektet er meget langt og næsten gennemført. Der er opstillet nye legeredskaber, en pylonkarrusel en tarzanbane, plantet bærbuske og syrener og en stor mængde forårsløg. Der arbejdes nu med hegnet omkring søen, som arbejdsgruppen gerne vil udskifte med et nyt hegn i træ.

  Sport og Bevægelse

  Projektet er næsten gennemført. Der er etableret en multibane i tilknytning til fodboldbanerne, hvor en eksisterende pavillon indgår i det nye mødested for unge. Den sidste del af belægningen har afventet byggeriet af springcenteret og den midlertidige adgangsvej til byggepladsen. Multibanen, der er støttet af Lokale og Anlægsfonden, blev indviet den 9. maj 2016.

  Områdefornyelse af Mørke Bymidte skal være gennemført inden den 19. maj 2019.


 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Økonomien i Byens Hus udgør 3.660.000 kr. Økonomien i det samlede områdefornyelse i Mørke udgør 7,7 mio. kr. Heraf udgør den kommunale medfinansiering 3 mio. kr.

  Dertil kommer tilskud fra diverse fonde på 683.000 kr.

  Endelig er der anvendt 2 mio. kr. til bygningsforbedring af ejendomme langs hovedgaden samt opkøb og nedrivning af Ebeltoftvej 7. Den kommunale medfinansiering heraf udgør 1 mio. kr.

  •  

 
AF EBBA GRETHE MØGELVANG LAURSEN, SOLVANGSVEJ 27, 8544 MØRKE:

“Mørke er en by i udvikling – ikke et sted hvor sidste mand lukker og slukker.

Tingene er ikke kun sorte og hvide, der findes også andre nuancer i spil.

Derfor vil jeg gerne give en beskrivelse af vores byfornyelse.

For et par år siden indførte regeringen et nyt tiltag om udvikling af landdistrikter i hele Danmark.

Den udvikling, man ønsker skal ske er gennem lokale ildsjæle, aktionsgrupper, foreninger, virksomheder, butikker mv. Idet man ved at lokale ildsjæle bobler med ideer og brænder for at gøre noget, er det naturligt at få fat i lokalområdernes energiske kræfter og i dem ligger faktisk den største styrke, man kan fremdrive i det nære samfund.

Mørke har to store styrker – nemlig at den ligger i nærhed af Randers, Grenå og Århus, og byen er præget af et stort sammenhold og mange frivillige som gerne vil involvere sig. Desuden er det et plus, at Mørke kan tilbyde daginstitutioner, skole, dagligvarebutikker mv.

Byfornyelsen i Mørke begyndte i 2013 med en række borgermøder, hvor man inddelte sig i grupper og lavede udveksling af ideer på kryds og tværs. Borgerinddragelsen er foregået efter demokratiske principper, hvor hver enkelt borger har kunnet deltage, hvor de havde tid og lyst. Det har været således, at nogle ideer faldt i god jord hos nogle, alt imens andre ideer blev kritiseret.

I et demokrati er det sådan, at er man ikke selv med i arbejdet, så må man acceptere, at nogen andre traf en beslutning og førte den ud i livet.

Mørke Distriktsråd har sammen med kommunens tovholder og adskillige hundreder af borgere arbejdet for at skabe et godt tværfagligt samarbejde. Byfornyelsen og byggeri af Byens Hus projektet er baseret på den helt unikke grobund af engagement, villighed, fleksibilitet, at løfte i flok, der præger Mørke Bys borgere.

Fra 2013 og frem til 2015 foregik arbejdet med byfornyelsen med en hel del møder i de grupper, vi havde opdelt byfornyelsen i. Vores projekt ”LYS I MØRKE” som blev skudt i gang i januar 2015 med en kæmpe lysfest i parken. LYS I MØRKE er fortællingen om en nedslidt by i tilbagegang, som rejser sig og genopstår som en ny og moderne by med tiltag og services, der passer til den moderne landsbyborger.

Staten bidrager med 5,4 mio. kroner fra nogle puljer (Genbyg, Landsbyfonden, Landdistrikt udvikling osv.) – samt Syddjurs Kommune med 4 mio. kroner. Der er ligeledes indkommet tæt på en mio. kroner fra private fonde. Byfornyelsen beskæftiger sig med 3 områder, Hovedgaden – Ebeltoftvej – Randersvej, Stationsområdet på Stationsvej og Letbaneområdet, samt Byparken med fælles legeplads på Kirkevej. Vi forventer, at alt er afsluttet i 2019.

Når nogle anfægter brugen af disse penge, så er fakta sådan at havde Mørke ikke søgt og fået disse penge, tja så var der en anden landsby som havde fået dem.

Byens Hus projektet har dannet en ny forening, som fremover vil stå for drift og arrangementer. Genbyg puljen som købte det nedslidte hus, har også gavnet andre borgere, idet overskydende penge fra handlen er fordelt til andre husejere på Hovedgaden og Stationsvej som har kunnet søge og få penge til renovering af deres facader, vinduer og tage.

Vi må sige, at Byens Hus arbejdsgruppen har medvirket til, at de millioner de skaffede til byen, nu yderligere gav forskønnelse af andres huse. Penge de sikkert ikke selv havde fundet frem til. Byens Hus arbejdsgruppen har også sørget for sammen med kommunen, at 3 parceller har fået en tinglyst vejret henover Byens Hus grunden til deres carporte. Dette medfører også bedre værdi på disse ejendomme. BYENS HUS projektet er gennembearbejdet, her er dannet en forening, og det indgår som et led i vores byfornyelse for Mørke Bymidte. Driften af huset baseres på fremtidige lejeindtægter fra arrangementer, folkeaktier, medlemskontingenter og diverse støttegivende arrangementer hen over året. Både bestyrelse og de mange frivillige i dette projekt er fornuftige mennesker, der naturligvis arbejder for at projektet kommer til at hænge sammen.

Hvis det bestod af en samling ufornuftige personer, tror jeg næppe, vi havde lykkedes med at få penge fra diverse fonde, stat og kommune til sådan noget.

På Hovedgaden har det været svært at gøre ret meget. Vejen er en Statsvej og behæftet med ret så mange restriktioner. Løsningen med at spørge private om at låne noget af deres jord til de store kæmpekrukker, tilplantet med ens stedsegrønne planter, har været et af de tiltag vi fik igennem hos Vejdirektoratet. Det lykkedes os at få skabt en begrønning af Hovedgaden, som Vejdirektoratet kunne acceptere. Stationstorvet baseres alene på, at fakta er, at Letbaneselskabet og Banedanmark har besluttet for længe siden, at alle stationer langs den nye rute Odder-Århus-Grenå alle skal være ens. Derfor har det været svært for gruppen omkring stationsområdet at få lavet nogle tiltag, de kunne få igennem. I Parken har udfordringen bl.a. været, at en offentlig legeplads er der flere restriktioner på, men heldigvis var det kommunen, som man kun skulle spørge her om tilladelser.

Når jeg skriver dette, er det fordi jeg grundlæggende mener, at Mørke Byfornyelse er kommet igennem med meget arbejde, skabt via frivillige hænder. Når ca. 10-15 procent af byens borgere er involveret i disse ting, samt yderlige mange er med i andre gøremål via idræt, spejder mv., så mener jeg godt man kan sige, at borgerinddragelse kan lade sig gøre.

Brok og andet foregår, men jeg synes man skal holde sig for øje, at en ting er at have ret, og en anden er at få ret.

Begge dele kræver velvilje fra flere sider.

Når man udøver borgerinddragelse og demokrati, så er det lysende klart for enhver, at de der er med, bidrager på den ene eller anden facon, altid har fortrinsret til at få egne ideer sammenflettet med andres. Modsat de der slet ikke deltager. Deres ideer går tabt.

Der er ingen tvivl om, at vi kommer længst med lokale kræfter, med lokale ideer, med en flok borgere der maler med den brede palet og får landskabet til at skinne, og småbyerne til at emme af liv og glade dage.

Der er hos undertegnede heller ingen tvivl om, at deltagelse som frivillig borger har haft store omkostninger. De ting som er hændt for nogle af os, forsøger vi faktisk at få genbrugt konstruktivt, ved at give videre til kommunen om erfaringer med Mørke byfornyelse, så man måske i fremtiden kan imødegå nogle situationer og problemer som kan opstå. Kritiske røster som er for eller imod har også lov at ytre sig, uden man nødvendigvis behøver blive enige i synspunktet. Det er godt nok træls, når noget kammer helt over og ender i ren chikane og personfnidder.

Derfor lad freden sænke sig over vores dejlige by Mørke. Vi kan – hvad vi vil, men slid skal der til.”