”Vi venter stadig, men nu ikke særligt tålmodigt på, at vores tog-forbindelse med omverdenen genopstår i form af Letbanen til foråret”.
Således udtrykte Karsten Kristiansen, formand for Mørke Distriktsråd det på det første af distriktsrådets såkaldte ”Bymøder” i Mørke Hallen tirsdag d. 20. februar. Omkring 50 borgere var mødt frem for at møde det nye distriktsråd og høre en status på de mange projekter, som Mørke har været igennem i kraft af de seneste fire års byfornyelse. Projekter som for størstedelen afsluttes i løbet af 2019, men sikkert vil afløses af nye spændende projekter drevet af byens store engagement.

Efter en udmelding fra Syddjurs Kommune forventes/håbes på, at Letbanen kommer i drift i slutningen af april 2019. Ved åbningen ønsker kommunen i samarbejde med distriktsrådene på strækningen, at markere åbningen – foreløbigt sat til lørdag d. 27. april – med et særtog og festlig fejring på de enkelte stationer. Mørke Distriktsråd opfordrer derfor nu alle, som har

gode ideer og som evt. ønsker at deltage i en arbejdsgruppe om- kring planlægningen af Letbaneåbningen, til at kontakte Distriktsrådets næstformand Sara Iversen på Sara.Iversen@gmail.com

Byens Hus på hovedgaden nærmer sig også sin afslutning som ”råhus” og bliver i løbet af de næste måneder klar til overtagelse og færdiggørelse af frivillige kræfter. Måske kan vi få et sammenfald mellem åbningen af Letbanen og overtagelsen af Byens Hus og der- med en ”dobbeltmarkering” af da- gen, lyder det fra bestyrelsen bag Byens Hus. Til færdiggørelsen er der også brug for mange frivillige kræfter og bestyrelsen melder snarest ud om dette, så alle kan deltage efter tid og evner.

”Jeg er ikke i tvivl om, at Byens Hus bliver vores nye samlingssted, som kan opfylde nutidens behov og ønsker” sagde formanden for Distriktsrådet under afslutningen af det første bymøde.

Næste bymøde forventes afholdt i august efter sommerferien.

 • Byens Hus

  Byggetilladelsen til et reduceret projekt for Byens Hus blev meddelt den 21. febr. 2018.Byggeriet er udbudt i fagentreprise. Frist for tilbudsgivning var fredag den 16. marts 2018. De indkomne bud blev gennemgået den 21. marts 2018 og forhandling med de vindende håndværkere pågår ved kommunens rådgiver.

  Byggeriet igangsættes hurtigst muligt efter påske. Råhuset skal stå færdigt 1. september 2018.

  Hovedgaden

  Der er opsat et stort antal krukker langs med hovedgaden. Krukkerne er placeret efter aftale med de private, der har stillet deres areal til rådighed. Krukkerne passes af frivillige og flere steder har de private indvilliget i at bidrage. Arbejdet med placering af krukkerne er ikke endeligt tilvejebragt, ligesom der fortsat arbejdes med belysning og forskønnelse af byportene.

  Der er givet byggetilladelse til opstilling af Lystårnet, som har fået tilskud fra NRGI’s jubilæumsfond. Lystårnet var oprindelig tiltænkt en placering på torvet ved stationen, men af hensyn til beboere på Stationsvej, er Lystårnet flyttet til den modsatte side af banen. Der opstod et nyt hjørne, da Trælgårdsvej for nogle år siden blev forrykket, og det er her lystårnet placeres. Arbejdsgruppen har købt et originalt fyrtårn i stedet for den gittermast, som oprindeligt indgik i projektet. Af denne grund har byggetilladelsen været i en fornyet høring hos bl.a. Letbanen, Vejdirektoratet, Århus Lufthavn og Trafikstyrelsen.

  Stationspladsen

  Projekt ved stationen har begrænset sig til alene at omfatte torvet. Der arbejdes med en udskiftning af belægningen og med belysning. Arbejdet har været præget en del af forløbet omkring Letbanen.

  Byparken

  Projektet er meget langt og næsten gennemført. Der er opstillet nye legeredskaber, en pylonkarrusel en tarzanbane, plantet bærbuske og syrener og en stor mængde forårsløg. Der arbejdes nu med hegnet omkring søen, som arbejdsgruppen gerne vil udskifte med et nyt hegn i træ.

  Sport og Bevægelse

  Projektet er næsten gennemført. Der er etableret en multibane i tilknytning til fodboldbanerne, hvor en eksisterende pavillon indgår i det nye mødested for unge. Den sidste del af belægningen har afventet byggeriet af springcenteret og den midlertidige adgangsvej til byggepladsen. Multibanen, der er støttet af Lokale og Anlægsfonden, blev indviet den 9. maj 2016.

  Områdefornyelse af Mørke Bymidte skal være gennemført inden den 19. maj 2019.


 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Økonomien i Byens Hus udgør 3.660.000 kr. Økonomien i det samlede områdefornyelse i Mørke udgør 7,7 mio. kr. Heraf udgør den kommunale medfinansiering 3 mio. kr.

  Dertil kommer tilskud fra diverse fonde på 683.000 kr.

  Endelig er der anvendt 2 mio. kr. til bygningsforbedring af ejendomme langs hovedgaden samt opkøb og nedrivning af Ebeltoftvej 7. Den kommunale medfinansiering heraf udgør 1 mio. kr.

  •  

 

Læs med her for at få et kort overblik over, hvad der netop nu arbejdes med i de forskellige arbejds-grupper og hvordan du kan høre mere eller selv byde ind.

Byens genbyghus

b8I lang tid har en arbejdsgruppe arbejdet med forarbejdet til byens hus: hvor skal det ligge? Kan det lade sig gøre at købe huset på den ønskede placering? Hvordan skal Byens Hus se ud? Hvordan får vi det til at rumme alle de ønsker byens borgere har til

huset? Hvordan skal det driftes?
Og nu bliver der endelig syn for sagen. Syddjurs Kommune har opkøbt den gamle genbrugsbutik på Ebeltoftvej, og det er der byens hus kommer til at ligge. De materialer, der kan genbruges til byens hus er taget ud og resten bliver snart (i skrivende stund) revet ned. Herudover bliver der indsamlet flere andre genbygmaterialer på Djursland og omegn. Arkitekten Peter Skjalm har tegnet råskitsen til byens hus og det bliver et hus med multi- funktionelle rum, det vil sige, at rum- mene skal kunne benyttes til forskelligt brug og måske endda fysisk kunne omrokeres og således veksle mellem store og små rum.

Hovedgaden

Vi må sande, at de økonomiske midler vi har til rådighed på ingen måder kan give os en helt ny og forandret hovedgade. Så der arbejdes på muligheder omkring fx fjernelse af noget af beplantningen mod Ommestrup (så man bl.a. får udsyn til træmanden), ud- skiftning af nogle træer på hovedgaden, ændring af overgangen ned mod hallen og helleanlæget ved banen. Desuden er man i kontakt med Vejdirektoratet omkring asfaltering og kommunens vejafdeling omkring belysning.

Stationen

Arbejdet omkring stationsområdet er som tidligere nævnt meget afhængigt at arbejdet omkring letbanen og de overordnede planer om stationsområderne langs banen generelt. Stations- gruppen påtænker dog at stations- pladsen skal være åben og tilgængelig, så den fremstår indbydende. De nuværende planter frem mod hoved- gaden skal derfor fjernes til fordel for

3 større træer og enkelte mindre træ- er eller buske. Gruppen ønsker desuden lignende træer på den lille plads ved Mosevej, så det giver et ensartet udtryk. Hvad angår belægning og ”møblering” af stationsområdet overvejes der flere forskellige løsninger.

Parkanlæget

fuglehuse

Indtil videre har parkgruppen fået skabt et sammenhændende sand- og legeområde, tuer med forårsblomster til at skabe farver og forskønnelse af den bagerste ende af parkanlæget og de har påbegyndt en farvestrålende ́fuglehuse-koloni` og forsøg med be- lysning i parkanlægets legeområde. Desuden har de iværksat en fjernelse af nogle af parkens træer – dels pga. at nogle af træerne var syge og potentielt til fare for at vælte eller knække og dels for at skabe lys og plads til den kommende tarzanbane. Banen er i skrivende stund tæt på at blive bestilt og bliver etableret enten i år eller til foråret afhængig af vejret. Desuden har kommunen foræret os 4 discgolf kurve. De næste store opgaver for gruppen bliver formodentlig forbedring af søområdet.

Ideerne væltede frem på den første temadag omkring den kommende by- og områdefornyelse i Mørke. Temaet var ‘Det fysiske bymiljø’ 

 

Engagerede borgere

Omkring 30 engagerede mørke-boere troppede op i Mørke Idrætscenter lørdag d. 26/10 til Distriktsrådets og kommunens første temadag i forbindelse med borgerinddragelsen for den kommende by- og områdefornyelse i Mørke. Målet for dagen var gennem fælles inspiration og motivation at generere konstruktive og gode ideer omkring temaet ‘Det fysiske bymiljø`. Fokus for arbejdet kredsede især om emnerne ‘hovedgaden’, ‘byparken’ og ‘stationsområdet’, men der var også plads til helt andre ideer. Målet blev nået til fulde, da de fremmødte borgere havde masser af ideer på hjertet.

 

Dagens forslag

På temadagen var alle ideer velkomne: små som store, traditionelle som kontroversielle. Af temadagens arbejde kom følgende forslag (her blot i meget forkortet overskriftsform):

Hovedgaden:

 • Omskabelse af hovedgaden med smallere vej og ‘grønt bånd’
 • Hovedgaden med blomsterkasser og byportal med ild
 • Pudse og male samtlige huse på hovedgaden i forskellige farver
 • Skabelse af grønt bånd mellem hovedgaden og parken v. nedrivning af nogle huse, rundkørsel og stor lysmast
 • Rundkørsel ved sydlige indkørsel til Mørke
 • Grøn  kile i forbindelse med hovedgaden
 • Fortætning af bymidten

Byparken:

 • Aktiv park med ændring af beplantning, blomsterkasser, pavillon, grill og bænke
 • Legeplads i parken og anderledes naturbænke
 • Hundeluftegård

Stationsområdet:

 • Stationsområdet med ‘BoligNyt’ som kulturhus
 • ‘pendlerport til Djursland’ ved bl.a. stander til optankning af elbiler
 • Omskabelse af stationsområdet, så der skabes et anderledes torv og et skønnere view for togpassagererne.

Andet:

 • Branding af Mørke under temaet ‘lys i Mørke’ fx med laserlys i master
 • Udendørs løberute med fitness-aktiviteter lavet af naturmaterialer
 • Motionsstier i Mørke, bl.a. rundt om mosen

 

Endnu en temadag

Næste temadag afholdes allerede lørdag d. 2/11 kl. 9-13 igen i Mørke Idrætscenter. Her vil fokus være på sociale og kulturelle tiltag. Kom endelig med alle dine gode ideer. Der er mulighed for børnepasning i multisalen – så tag bare hele familien med!

 

Det videre arbejde

Ejerne til de forskellige ideer udarbejder efter temadagene en idebeskrivelse, som senest d. 10. november mailes til Distriktsrådet på moerkedistriktsraad@gmail.com. Skabelon til idebeskrivelsen kan downloades her på hjemmesiden. DOWNLOAD HER:  Ideskabelon_områdefornyelse_2013

Har man ikke mulighed for at deltage i temamøderne er man selvfølgelig også meget velkommen til at indsende en ide.

By- og områdefornyelsen

Mellem 50 og 60 interesserede mødte op til informationsmøde d. 12. september for at blive klogere på den kommende by- og områdefornyelse. Vi i Distriktsrådet håber på, at alle gik fra mødet med større indsigt, overblik og ikke mindst lyst til at deltage i de kommende temadage, hvor borgerne i Mørke kan være garanter for at sætte et stort fingeraftryk på det endelige byfornyelsesprogram.

5,5 mio. kr. – til hvad?
Som de 2 primære fokusområder for by- og områdefornyelsen er hovedgaden og stationsområdet blevet udpeget. I princippet kan det dog være hele Mørke by, der kommer i spil. Det afhænger af, hvad borgerne i Mørke arbejder sig hen imod i den kommende borgerinddragelsesproces. Alle pengene kan dog ikke placeres på et enkelt område, da det skal være en helhedsorienteret indsats.

Tidsplanen
På nuværende tidspunkt er der ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og ved Syddjurs Kommune lavet en reservation af de økonomiske midler til by- og områdefornyelsen. Det endelige tilsagn kommer ved byrådets godkendelse til februar 2014 inden ansøgningsfrist ved ministeriet d. 1. april 2014. Herefter vil der være en yderligere ministeriel sagsbehandling og en detaljeret projektudarbejdelse inden første spadestik til januar 2015. Inden godkendelsen til april skal det endelig e byfornyelsesprogram skrives – og denne skal udarbejdes på baggrund af den kommende borgerinddragelse, der netop er skudt i gang.

Temadagene – hvad skal der ske?
For at få de spændende ideer og gode overvejelser i spil afholdes der indledningsvist 2 temadage, hvor der er tid til at drøfte ideer samt udvikle og gå i dybden med de konkrete forslag. Alle borgere er velkomne til en eller flere konstruktive dage, hvor der skal arbejdes med Mørkes fremtid. Ved begge temadage er der selvfølgelig sørget for mad og drikke og der vil være hjælp til aktivering/pasning af eventuelt medbragte børn. For nærmere detaljer omkring de enkelte temadage, se her på www.mørke.dk, i 8544 samt opslag ved købmændene, i hallen, på biblioteket m.v.

Investormødet
D. 16. september afholdtes endnu et møde med fokus på investorprospekter, finansiering og tilskudsmuligheder. Der var en konstruktiv dialog på mødet, hvor både store og små investeringsprojekter blev vendt. Velvilligheden blandt borgerne er til stede og en arbejdsgruppe vil fortsætte arbejdet omkring disse temaer.

Kontakt Distriktsrådet
Har du som borger noget du gerne vil drøfte med Distriktsrådet, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke lige kan fange os, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com.

Slutteligt vil vi gerne takke alle de fremmødte til såvel infomødet som investormødet for konstruktive spørgsmål og masser af gode ideer. Vi håber meget på, at I vil være med til at sætte mere kød på ideerne i løbet af efterårets spændende borgerinddragelsesproces.  Det er jeres deltagelse, der er med til at bære hele by- og områdefornyelsen videre.