27. januar 22:

Denne mørke vinteraften mødtes Distriktsrådet i Byens Hus for at holde bestyrelsesmøde.
Vi talte bl.a. om den kommende Generalforsamling, som afholdes mandag den 14. marts, se opslag ved Brugsen og Købmanden når tiden nærmer sig.

Hvis du på nogen måde vil have indflydelse på Byens udvikling, så er det bare med at komme til generalforsamling og opstille sig. Eller kontakte os på mail: moerkedistriktsraad@gmail.com

Vi gjorde også status på Byens Krukker: Der er efter fristen den 31.12.21 gjort status, og der er kun een matrikel på Hovedgaden, der ønsker at komme af med sin krukke.
Desuden ønsker Byens Hus også at slippe af med de krukker, der står bag Huset.
Heldigvis har Hallen vist interesse for at få krukker til at pynte.

Sara fra distrikstrådet har lavet den flotteste ansøgning til at kunne blive Årets Landsby.
Efter bestyrelsesmødet er vi – af Syddjurs Kommune – blevet nomineret til at blive Årets Landsby, og nu afventer vi Region Midts afgørelse.
Vi konkurrerer med 3 andre landsbyer. Den endelige vinder får æren, omtalen og et beløb på kr. 150.000 til almennyttige formål.

Slutteligt drøftede vi, hvad vi dog skal gøre, når Varmeværkets høje skorsten skal væltes her i foråret.
Hvor kan fyrtårnet skyde sin grønne stråle hen?
Det er flottest, hvis strålen krydser vejen, og bringer mest opmærksomhed til trafikanter, som bliver gjort opmærksomme på, at Mørke er en by helt for sig.

Mørke Distriktsråd – referat fra bestyrelsesmødet den 18.11.21 i Byens Hus

Evaluering af valgaftenen
Den 8.11.21 var Hallen og Distriktsrådet værter ved et offentligt vælgermøde i Hallen. Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldelser, der deltog ca. 75 personer, og spørgelysten blandt de fremmødte var stor. Partierne holdt deres tid fint, ikke alle havde Mørke som deres omdrejningspunkt, men mere hele kommunen. Dirigenten var sober og neutral, og tonen blandt politikerne var ordentlig. Karsten havde et udskrift af stemmetal og fordeling med til vores bestyrelsesmøde, og vi talte løst og fast om resultatet. Vi glæder os over at se tre lokale og erfarne politikere fra Mørke området i byrådet fremover.

Emner opsnappet og nedskrevet efter bymøderne i juni og september:
(Det med kursiv skrevne er Distriktsrådets kommentarer her ved gennemgangen 18.11.21.)

Distriktsrådets fremlæggelse af ønsket om at skabe en naturkorridor ml. banelegemet og Banevænget:
Puljer – naturpleje, “Danmarks vildeste kommune”, rådgivning fra Kommunens Biologer, bekymring for om området skal “springe i busk/skov”, andre udviklingspuljer. Forslag om stier, der går i cirkler med stikveje.
Se under punkt 5 i dette referat.
Forslag om en reel turist-rute (fyrtårn, Mosen, troldene) en deltager havde været i Ashøj, hvor der var et fint kort.
Turist-ruten har vi endnu ikke taget fat på, men reelt mangler der bare et trafiksikkert stykke fra Hedevej, og ind i Byen (nordfra) for at man kan cykle/løbe/gå en rute på 10 km. Ikke turist-, men motionsrute. Absolut et kommende arbejdspunkt.

Byudvikling – ønske om at naturen fletter ind i byen, når man tænker byudvidelse. Bosætning – skal Mørke vokse for enhver pris? Der er brug for en helhedsbetragtning. Det er godt at være proaktiv, når Kommunen skal lægge lokalplaner, og godt, hvis det er Byen, der foreslår områder egnede til udvidelse, hvilket kræver invitation af nogle af lodsejere omkring byen + kommunen.

Alle syddjurs distriktsråd har været til et stort møde med både forvaltningen og politikerne. Der var flere workshops, og en af de gennemgående ønsker var, at borgerne inddrages langt tidligere i lokalplaner. Ofte er høringerne med kort varsel, hvilket begrænser indsigelserne. I Mørke Distriktsråd vil vi utrætteligt forholde embedsværket, at vi ønsker tidligere indflydelse, især hvad angår byudvikling. Byens lokale politikere er også bedt om dette, og vi har et fint samarbejde.

Byens to trolde:
Parkerede biler på den del af Thorsagervej, der ligger ved Kildegårdsvej. Forslag om et fodhegn/sten for at hindre parkering.
Vi har skudt dette ønske lidt til hjørne, da det er relativt sjældent, at der er et problem.

Ønske om parkeringsplads, og bord/bænkesæt ved Mørkedrengen. Bedre branding.

Dette ønske kræver lodsejerens indvilgelser. Det er ikke en sag Distriktsrådet lige går ind i på nuværende tidspunkt, men vi hjælper gerne, hvis kommunen skal forespørges, og andre borgere starter processen.

Fyrtårnet: Egetræet, der står nær fyrtårnet, beskæring eller ej. Det slås fast til mødet, at fyrtårns gruppen, ud fra tidligere aftale med byen på baggrund af offentligt møde, har bemyndigelse til løbende beskæring af grene som slører fyrtårnets laserstråle samt tårnets synlighed fra hovedgaden”.Thomas vil kontakte fyrtårns gruppen, og forberede dem på, at når skorstenen væltes, kan sirene-tårnet ved skolen været et andet højt punkt, hvor strålen måske kan spejle sig, og ende ovre på siloen. Det flotte er, at laserstrålen danner en imaginær bro over hovedvejen.

Naturkorridor.
Projektet drives af Thomas og Sara, og sidstnævnte redegjorde for udviklingen i projektet omkring Naturkorridoren. Hun har haft kontakt til en biolog fra kommunen, som vil komme ud og give en konsultation, der kan danne grundlag for det budget, der skal udarbejdet for hele projektet. Vi talte lidt om at opdele projektet i flere dele, men enedes om at søge for det totale projekt. Langsom indhenter vi priser, så det tilsidst kan samles i et flot budget.

Ansøgning til at blive Årets Landsby.
Denne gang har regionen opsat 7 kriterier. Sara oplæste, og synes, at vi opfylder de fleste, og er klar til at renovere den gamle ansøgning, så den passer ind i dette års indkaldelse til kandidater. Tak for det!

Referent:
Hanne Morgenfrue 22.11.21

På en blæsende mørk aften mødtes distriktsrådet i Byens hus varme “forstue”,  den 14. Oktober ‘21 for at drøfte, forholde sig til og beslutte følgende emner

De lamper, der belyser Byens Fyrtårn, er blevet stjålet. Vi beder Fyrtårnsgruppen om et overslag på køb og fremtidig sikring af nye lamper.

Vælgermøde den 8. november 19-21 i Hallen, blev planlagt i detaljer. Mødet afholdes i samarbejde med MIF og der er inviteret en repræsentant fra alle de opstillende partier, samt løsgænger(e). Distriktsrådet vil bede om en kort præsentation fra hver med udgangspunkt i Mørke By og omegn  i et samlet Syddjurs kommune.

Vores løbende projekter er:  Letbanebåndet – et reklame samarbejde mellem Mørke, Thorsager, Ryomgård og Kolind. Mørke har meldt sig på stand by, da vi har fået lavet vores egen reklamefilm og aktuelt ikke har grunde til salg, og nu har også Kolind meldt sig på stand by.

Børnekulturnat:  Vi blev spurgt for sent, men vil gerne være med med bedre varsel næste år.

Naturpulje:  Vi arbejder ihærdigt videre på at skaffe penge til at lave en vild naturkorridor nede mellem banelegemet og Banevænget.

Urtepotterne/Krukkerne:  I sidste 8544-blad er der et fint stykke om mulighederne:  Meld til Sara (sara.iversen@gmail.com)  hvorvidt:  1) man ikke længere ønsker at passe sin urtepotte, 2) man vil adoptere = passe en krukke, som allerede står ved Hovedvejen, 3) Man kan anmode om at få en urtepotte udenfor sin egen parcel, (Lindegården har allerede fået flere potter) . Fristen for ovenstående er inden årets udgang. Distriktsrådet hjælper med at koordinere ønskerne.

Derefter gælder  “parcellen passer potten”.  Og der er basis for konkurrencer for “den smukkeste potte”, “den sjoveste potte”, osv.

Til næste møde tager vi fat i de ønsker, der er kommet frem fra borgermøderne.

 

Referent: Hanne Morgenfrue

 

 

  1. august 21: Mørke Distriktsråd holdt det første bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen i juni. Rådet har konstitueret sig således:

 

Formand:  Karsten Kristiansen

Næstformand:  Sara Iversen

Sekretær:  Kasper Albrektsen

Kasserer (og referater):  Hanne Morgenfrue

Medlemmer:  Thomas Tauris, Klaus Molberg Exner

Suppleanter:  Klinte Landerskov, og Trine Jensen (som så flittigt videresender alt relevant fra Kommunen).

Morten Käszner ønskede at udtræde af bestyrelsen for at videreuddanne sig. Det er med beklagelse, at vi mister et godt medlem, men ønsket blev imødekommet med held og lykke.

 

Vi fordelte forskellige interesse-områder blandt os, da vi alle er erhvervsaktive, og ikke har uanede timer til arbejdet i bestyrelsen, og vi glæder os til at komme igang.

 

Af igangværende projekter har vi:

 

– Samarbejdsprojekt ”Letbanebyerne” – status v. K.K:.  Vi vil pausere vores deltagelse i den fælles markedsføring for letbanebyerne med den begrundelse, at der ikke er een ledig byggegrund til stede i Mørke og omegn. Desuden vil vi drøfte kvalitet istedet for kvantitet, og sammen med byens borgere blive enige om, hvad det er for en by, vi gerne vil leve i.

– Vedligeholdelse af Mørkemanden og -drengen (Klaus):  Tilset, de har det godt. Det fastslås, at det er kunstinstallationer og ikke legeredskaber, og vil vil søge at få sat et skilt op med “færdsel på eget ansvar”.

– Infostand på ”Mød os i Mørke” 4-9-2021. Skal/skal ikke?:   Desværre har vi alle andre planer denne dag.

– Naturkorridoren ved stationen (Sara og Thomas).  Der arbejdes på at søge fonde, som kan bidrage til det efterhånden storstilede naturprojekt, som skal etableres mellem Togbanen og Banevænget.

– Impact TV – ”Giv os naturen tilbage” (Sara):  Mørke kommer atter på TV-landkortet, idet vi er med i en TV udsendelse om vand i haven contra tørre haver. Der er udpeget to områder i Gammel Mørke, og filmningen startede den 31.8.

– Krukker ved Kirkens Korshær samt fremtidigt vedligehold. Dette emne kan du læse mere om i 8544.

Der blev truffet beslutninger, og orienteret,  og efter bymødet den 16.9. kommer der forhåbentlig endnu emner, som Distriktsrådet vil igangsætte. Det må dog understreges, at Distriktsrådet ikke udfører vedligehold i Byen, men kan være behjælpelig med materialer og støtter gerne gruppedannelse til forskellige projekter.

Tre medlemmer deltog i det fællesmøde der blev afholdt mellem Syddjurs Kommune og alle distriktsråd i kommunen. Politikerne havde ønsket en mere direkte dialog, og vi følte, at vi blev hørt. Opsamlingen lød entydigt på et ønske om tidligere inddragelse, og længere varsler til dialogmøder og høringer.

Således gik endnu en august-aften i Byens hus.

 

 

 

 

 

Efter flere udskydelser pga. forsamlingsforbud, kunne Mørke Distriktsråd endelig afholde Bymøde i Mørke torsdag 17. juni, hvor der var inviteret til status og fremsyn under overskriften: Hvad vil vi i Mørke.

 

Der var overraskende fint fremmøde i MIFs cafeteria trods, at mødet faldt sammen med den varmeste dag og vigtig EM-kamp, som desværre ikke havde det bedste udfald.

 

Vi har i Mørke de seneste fem år arbejdet med byfornyelse i byen, hvor der er blevet lagt mange penge og frivillige kræfter. Den proces er nu afsluttet, – så ét medlem fra hver gruppe præsenterede resultater, uløste problemer, samt hvad skal der ske i fremtiden.

 

Multibanen

Lene Mogensen fremlagde processen omkring planlægning og etablering af multibanen, – og den store popularitet, som banen har opnået.  Den ligger tæt ved hallen, og beliggenheden tæt på vejen gør banen let tilgængelig, og der er ofte børn, som spiller/leger dér. Udfordringen er at holde banen pæn og ren, så selvom banen er overtaget af MIF, opfordres alle til at bruge skraldespande og hjælpe lidt med ukrudt.

 

Parkgruppen:

Rikke Nordmann viste gruppens plantegninger fra parken – og billeder fra før og nu. Målet var fra start at skabe liv i parken og få flere generationer til at bruge parken… Og det er sandelig opnået. Familier ved sandkassen, unge i hængekøjerne og voksne ved bord/bænke sættene tæt på Købmanden. Udfordringer var myndighedernes krav til legeområder og Tarzan-banen, som begrænsede videre indkøb og planer en del.  Parkgruppen består stadig, og der er ingen planlagte aktiviteter, så initiativet er frit.

 

Stationsgruppen:

Nina Tin Rasmussen fortalte, at drømmen var et åbent torv ved stationen, som kunne bruges af alle, helst med et springvand. Det blev for dyrt, så et spejlbassin pryder nu pladsen. Udfordringerne var, at Banedanmark havde planer med parkeringspladsen og indretning af stationen i forbindelse med Letbanens komme. Dette gav mange begrænsninger. Fremtid:  Hvem vedligeholder, og hvem retablerer roser, som er blevet fjernet?  (et hurtigt svar fra Distriktsrådet var, at de vil aftale med kommunen, hvem der står for hvad.) En engageret borger har allerede søgt penge til indkøb af nye planter. Indtil nu er det flere frivillige, der har renset bede. Tak for det.

 

Hovedgadegruppen:

Jan Heinemeier er en af de få tilbage i gruppen. Han fortalte om fokus på forskønnelse og forgrønning. Husejere har kunnet få støtte til facaderenoveringer. Der er plantet træer og påskeliljer, og lagt lyssøm ned i Skolevej og Parkvej. Vejdirektoratet har været tunge at danse med, og det har ikke kunnet lade sige gøre at lægge støjdæmpende asfalt, eller åbne sideveje, som kunne understrege betydningen af den lave hastighedsgrænse gennem byen. Ej heller har byen kunnet få fartkamera, og fotovognen kommer kun sjældent på besøg. Byen er blevet meget flottere at køre igennem, men udfordringen er stadig, at mange kører alt for stærkt.

Et af forgrønnelses-projekterne var de store urtepotter, der desværre har haft en hård tid – og hvor flere parcelejere, der i sin tid sagde ja til at have potter ud for deres huse har glemt at vedligeholde planterne. Konklusionen er klart, at det er ”parcel-ejer”, der passer potten, og man er velkommen til at plante nyt – vi skal dog se, om vi kan søge penge til at udskifte døde planter.

 

Fyrtårnsgruppen:

Hjalte Tin fortalte om endnu en gruppe, der har oplevet mange benspænd fra myndigheder, men nu kan fyrtårnet bruges til at sende laserstråler mod siloen og skorstenen. Kroen har holdt havnefest, og brugt fyrtårnet som inspiration. Aktuelle problemer med et træ, der skygger for fyrtårnet. Det bliver beskåret, men ikke fældet før det er til gene for toget. Fremtid: Fyrtårnet skal nu virkelig bruges. Man kan let programmere lyset med tekster, der overrasker og glæder forbipasserende og byens borgere. Mere info kommer snart. Følg med på Mørke.dk.

 

Byens Hus:

Rasmus Scharling Toft fortalte status fra huset. Genbyg har været kodeordet for byggeriet. Byens Hus drives nu af en bestyrelse, der flittigt har holdt møder og arbejdet videre, selvom der har været stille og tomt under corona pandemien.. Men nu åbner huset endelig for aktiviteter igen: Konfirmationer, bibiotekstilbud, koncerter, fællesspisning, strikkeklub, kunstudstilling og filmklub. Næste store projekt for huset er udeområdet. Se mere på 8544moerke.dk. En vigtig pointe er dog, at initiativer skal komme fra byens borgere, så byd ind med, hvad I vil være med til at der skal ske. Og hvis du ikke er meldt ind, så skynd jer at være med i fællesskabet. 8544moerke.dk

 

Afslutning af byfornyelsen

Byens store støtte gennem byfornyelsesprojektet fra Syddjurs Kommune, Alette Skov-Hansen, fik ud over flere klapsalver for hendes enorme arbejde (hvor af meget var frivilligt) – også ordet. Hun fortalte, at hun er stolt af det færdige resultat, og processen, selvom det har været hårdt. Under hele byfornyelsesforløbet har det lydt, at driften påhviler byen. Hvilket fører til en diskussion om, hvem der bestemmer hvad. Syddjurs Kommune yder vedligehold, men i begrænset omfang. Der er brug for at få fastslået, hvem gør hvad. Denne afklaring søger Distriktsrådet sammen med Alette/kommunen efter sommerferien.

Alette fortalte desuden, at Mørke igen er i TV-kameraernes søgelys, idet der skal laves udsendelse om Vilde Haver, og her har Mørke fået mulighed til at stille med to villaveje, der vil være med og se, hvilken betydning det har for biodiveriteten, om der er vand i haverne. Har I en vej, der vil være med, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com. Vi mangler især en, der ikke har vand i haverne.

 

Syddjurs Kommunes PUK udvalg (Plan, Udvikling og Kultur) var også inviteret og blev repræsenteret ved Ole Hansen og Riber Anthonsen, og de var heldigvis meget forstående for en presset tidsplan og frastod at tale, men ønskede at lytte – og deltage i kommende møder og debatter.

 

Distriktsrådet

 

Mørke Distriktsråd havde også en kort fremlægning af årets arbejde, der blandt andet bød på vores nye lille reklamefilm, hvor vi viser, hvor godt det er at bo i Mørke.

Se eller gense den på Mørke.dk, hvor man også kan læse om Distriktsrådets generalforsamling, der blev afholdt som opvarmning til Bymødet.

 

Distriktsrådet fremlagde som optakt til nye udviklingsområder – arbejdet med at skabe en Naturkorridor på stykket mellem stationen og Banevænget. Se præsentation i tidligere udgave af 8544. En vigtig pointe blev forklaret om, at det netop ikke skal være en turistattraktion med stor hurlumhej, men et roligt naturområde, hvor vi passer på det vilde.

 

Borgerinputs

Endelig kom vi til input fra de mange fremmødte borgere. Der var meget at gå videre med, men tiden var knap, så udover at tale videre om det på Mørke Distriktsråds næste bestyrelsesmøde, indkalder vi et NYT BYMØDE den 16. September. SÆT X i KALENDEREN allerede nu!! Her vil der blive god til idégenerering og etablering af små grupper, som løfter nogle af opgaverne videre ud i livet. Vi kan kun anbefale at komme og være med. Det er faktisk meget hyggeligt at arbejde i en sådan gruppe, for man lærer andre i byen at kende, og føler sig måske endnu mere hjemme i vores dejlige by.

 

Tusind tak til ALLE fremmødte, vi ses igen.

 

 

 

 

 

Distriksrådmøde den 15.april 2021

 

Denne aften brugte vi på at finde dato for generalforsamlingen.
Det bliver den 17. juni, så sæt allerede nu “X” i kalenderen. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes et længe ventet bymøde. Distriksrådet arbejder for emner, der rejses af byens borgere, og under denne Coronatid har vi flyttet og udsat borgermøder utallige gange, men NU skal det være. Vi vil gerne arbejde med emner, der betyder noget for DIG.

 

Til dette er vi ved at udvikle en elektronisk undersøgelse, survey, som skulle gøre det nemt for dig at komme med emner.

Distriktsrådet har netop indgivet ansøgning om et vild natur område ved stationen. som en del af Syddjurs Kommunes samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge. Se artikel i 8544.

Desuden havde vi været inviteret af byrådsmedlem Ole Hansen til et møde, hvor vi talte om, hvilke emner Ole arbejder for, og hvilke emner Distriktsrådet er interesseret i. Igen er det vigtigt, at Distriktsrådets emner kommer fra borgerne.

Et lille effektivt distriktsrådsmøde, hvor vi nød at være sammen med hinanden fysisk, og ikke virtuelt, som vi også har været nødt til i løbet af det sidste år.

 

 

Referent:  Hanne Morgenfrue

Torsdag den 17. juni kl. 20:00

i cafeteriet i Mørke Idrætscenter

Mørke Distriktsråd inviterer alle Mørkes borgere til Bymøde. Temaet er afslutning på byfornyelses- projektet, hvor vi skal se på, hvad vi har opnået – og frem for alt: SE FREMAD!

Hvad vil vi i Mørke nu?

Vi står klar med kaffe og kage – evaluering, oplæg

og igangsætning af nye spændende by-projekter. Tag din nabo med, og kom og bland dig, inspirer os –

eller bare lyt til andres gode ideer.

Mørke Distriktsråd afholder generalforsamling lige inden kl. 19 -20, hvor alle er velkomne. Kontakt os gerne for mere information.

Max. 50 deltagere ad gangen pga. covid-19. Hvis du vil være sikker på plads, så skriv til Moerkedistriktsraad@gmail.com

Mørke distrikstråd november 2020

Endelig, endelig kan vi få tilgang til kontoen, og få betalt vores regninger.
Det har godt nok været en langsommelig affære fra Sparekassens side. 

Den lille fine reklamefilm om vores by, har korrigeret for fejl og mangler og ønsker. Der er blevet filmet endnu en dag, og vi har fået lov at få en anden speaker, som ikke lyder så sælger-agtig. 

Distriktsrådet bejler til det naturområde, der ligger mellem banelegemet og Banevænget. Vi ønsker, at gøre det til et uberørt sted for hele byen, hvor man kan færdes i reflekterende stilhed. Nuvel letbanen kører, men alligevel 🙂    Der kan laves små infotavler om de ting, man ser. Blomster, buske, træer, frugt, nødder, fugle, insekter  og andre dyr. Området er faktisk temmelig langt (og smalt), men med små naturlige lunde og gemmesteder.

 Vi vil (inden fristen den 30.11) nå at søge Mørke Sogns Sparekasses Fond om kr. 30.000 til opstart af indtagelse af arealet. Bagefter kommer så processen med inddragelse af Byens Borgere til flere ideer.  Ideelt ville vi have ønsket at have inddraget borgerne før ansøgningen, men tidsfristen gør ikke dette muligt.

Under eventuelt:

“Byfornyelses-vedligeholdelses-grupperne”

I stedet for at skrive til repræsentanterne fra de forskellige grupper i byen kan vi invitere dem til mødet i januar, så kan de fremlægge en status. 

Fællesmøde.

Der er et fællesmøde for alle distriktsråd i Syddjurs Kommune i marts måned.

Kommunen præsenterer udvalgte projekter, og det giver desuden anledning til networking. 

Åretes landsby.

Sara up-dater vores ansøgning til at blive Årets Landsby. Det er Alette, der indstiller fra kommunens side. Vi kan supplere ansøgningen med den nye film, og tankerne omkring natur korridoren v. banelegemet og dokumentation for, hvordan Byens Hus, trods Corona, afholder arrangementer. Jo jo, der er stadig gang i Mørke!

Distriktsrådet oktober 2020

REFERAT fra møde den 22.10.20

Driftige folk fra Byens Hus’ bestyrelse har nu fået lagt materialerne fra Krattet i læ hos en venlig landmand. Materialer kan fordeles til byggeri af almennyttig karakter.  I hallen, hvor Krattet har ligget i depot, er nu kun en falleret løbebane tilbage. Den kan ikke genbruges, som meningen var, men skal i deponi, hvilket Kommunen venligt har tilbudt at betale. Slutteligt skal hallen have en profesionel fejning, og så er vi ude af lejemålet.

Distrikstrådet indkøbte nogle pavilloner til brug ved Letbanens indvielse. Disse pavilloner ligger i sognegården mod Kirkens brugsret til dem. Eller bruges de til Mød os i Mørke.

De lokale erhvervsdrivende har sponsoreret en lille film om Mørke, og hvorfor det er en god idé at flytte hertil. Der er kommet første udkast, og Distriksrådets medlemmer har kommenteret det. Vi ønsker mindre dronefotografering og mere aktivitet, og måske en anden speaker, der ikke er så “salgsagtig”, men har mere sjæl og personlighed.

Distriktsrådet har modtaget en forespørgsel, om vi ville være med til at udbrede kendskabet til App’en Smittestop, som retter sig mod Covid 19. Hanne prøver at plukke i det tilsendte materiale, hvad kunne være relevant. Der er rigtig meget materiale, og vores by er meget lille i forhold til meget af det.

Nyt fra Mørke Distriktsråd september 2020

Ved mødet den 22. september var der en lidt mager dagsorden. Vi afventer simpelthen borgermødet den 21. oktober, hvor vi venter input fra byens borgere, om hvilke indsatsområder, vi skal kaste os over. Mødet afholdes, hvis myndighedernes krav til COVID foranstaltninger gør det muligt. PUK udvalget er inviteret, og meningen er, at byfornyelsen formelt skal afsluttes, og så at distriktsrådet er lydhøre overfor borgernes ønsker.   (Dette møde blev som før nævn aflyst/udsat)

 

Der er et privat filmselskab, som er hyret til at lave en lille reklamefilm om Mørke. De erhvervsdrivende og interesseorganisationer i byen står bag finansieringen. Filmen laves i samråd med Distriktsrådet.  Vi ønsker mennesker på filmklippene, og helst her, hvor træerne stadig er grønne. Der skal filmes fra Børnehuset, Parken, Fyrtårnet, Stationsområdet, Industriområdet, Hallen, Mørke Manden og – Drengen, fra Mosen og Nybyggerkvarteret. Og så er vi så heldige, at der er koncert med en af vore lokale dygtige blues-musiker, HP Lange i Byens Hus, så det er oplagt også at filme derfra.

Filmningen skal foregå den 24.9.

 

FDF, der står for opsætning og nedtagning af flagalléen, har fået lønforhøjelse, så alle 500 kr går til dem. Såfremt flagalléen trænger til renovation, nye stænger eller andre omfattende og dyre opgaver,  kan vi søge eksterne fonde om beløb til dette.

 

Kommunen er ved at lægge sidste hånd på en Klimaplan. Den forsøges gennemlæst af Sara, som er biolog og har forudsætninger for at tolke en sådan plan. Det er nu tung læsning. Vi vil lægge vægt på “bevarelse”, så planen ikke kun fortaber sig i udvikling og etablering.

 

 

 

 

De ting, og områder byfornyelsen har bragt med sig, skal nu vedligeholdes. Hvem og hvordan gør vi det?   Distriktsrådet vil lave en liste med opgaverne, og høre grupperne, hvordan de har tænkt sig, at det lettest kunne foregå.

Mørke Distriktsråds møde august 2020

Distriksrådet mødtes efter sommerferien med en lang dagsorden. Punkter som vedligeholdelsesprojekter i Mørke og indsatsområder for 2020-21 udsættes til efter bymødet, hvor vi lægger op til, at det netop er op til Mørkes borgere, hvilke indsatsområder Rådet skal have.

Mødet blev flyttet til 21. oktober, (men aflyst pga stigende smittetal.)

 

Byens Hus vil gerne aftage legeinstallationen “Krattet”. Det bliver desværre alt for dyrt at sætte den op offentligt, da der er virkelig mange krav, vi skal overholde, hvis det står som offentlig legested.  Materialerne flyttes til arealet bag Byens Hus, og det er så op til Byens Hus at beslutte, hvordan materialerne kan genbruges i den ånd, som også Byens Hus er etableret ud fra.

 

Der arbejdes ihærdigt på, at Mørke kan få sin egen lille reklamefilm. Der skal være et kort interview med en nytilflyttet børnefamilie, og med en, der har boet i byen i en menneskealder. Desuden vil vi gerne have mennesker og aktiviteter, fx koncert i Byens Hus på filmen.  Ud over dette pågår samarbejdet med distriktsrådene i Thorsager, Ryomgård og Kolind også ihærdigt. Her skal også laves en reklamefilm for bosætning langs det, som i Syddjurs kaldes Letbanebåndet.

 

Flagalléen – ja, hvem kan egentlig bestille en flagalle langs Hovedgaden?  Det kan alle!  Det koster kr. 500 for en hel dag incl. opsætning. Du kan bestille den til en privat fest eller bare fordi du er glad.  Kontaktperson er Hanne Morgenfrue,  mail:  hannemorgenfrue@mail.dk,  eller telefon 21629225.  Lettere kan det ikke være.

Byen ejer flagalleen, distriktsrådet er administrator og vedligeholder, FDF står for opsætning.

Distriktsrådets møde juni 2020

 

Distriksrådet har nu holdt sit andet møde med den nye bemanding. Vi holder møde i Byens Hus, og det er praktisk og nemt.

 

Emnerne vi drøftede denne gang var: hvordan gør vi det let at finde rundt i de hjemmesider, der relaterer sig til aktiviteter i Mørke.  Det vil være smart at lave en god hjemmeside, som peger på de andre hjemmesider, der hører til Mørke, fx. Mørke Idrætsforening, FDF, Mørke skole og børnehus,  og  Facebook siderne  “Mørke By”, Byens Hus, Mørke Kirke, Landevejskroen, Mørke i fortid og Nutid, Mød os i Mørke, Skønne Mørke, Lindegården – og undskyld for de sider, der ikke bliver nævnt her.

 

Så talte vi om et høringssvar, som Distriktsrådet vil sende til Kommunen, ang. byggeprojektet på grunden ved Stationsvej/Industrivej. Vi havde to repræsentanter til et møde på stedet med naboer og Kommunen, og nu er der så frist for høringssvar den 6. juli 20.  Distriksrådet vil gerne sikre sig, at byggeriet kommer til at se pænt ud, og kommer til at passe ind i en landsby. Altså ikke koldt beton.

 

I forbindelse med de mange boliger, der skal bygges på Stationsvej/Industrivej arbejder Distriksrådet også for, at der bliver lavet fortov og cykelsti ned ad hele Fabriksvej. Der er allerede rigtig mange børn, der benytter den vej til at komme mellem skolen, Hallen og FDF.

 

Det sidste punkt, vi vil nævne, er, at Mørke Distriktsråd er sammen med de andre letbane byer i Syddjurs inviteret til et møde, hvor man skal drøfte oprettelse af en fælles portal og reklame for byerne med henblik på flere tilflyttere.

 

Der blev sat dato for borgermødet til 15. september (dette er så senere blevet flyttet)

 

Med venlig hilsen  Mørke Distriksråd