Mørke Områdefornyelse blev igangsat den 12. maj 2014 til gennemførelse inden den 23. marts 2019.

Områdefornyelsen omfatter fem delprojekter; Byparken, Byens Hus, Hovedgaden, Stationen og Sport og Bevægelse. Områdefornyelsen er blevet forlænget en gang til den 30. juni 2019. Områdefornyelsesprojektets budget udgør 4,5 mio. kr.
Udgifterne til de enkelte delprojekter fordeler sig som vist :

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser
    Der er afholdt udgifter for i alt 9,7 mio. kr.Der hjemtages refusion på 1,5 mio. kr. på Områdefornyelsesprojektet. 1 mio. kr. fra den særlige ramme til bygningsfornyelse og 2,95 mio. kr fra forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke.Der er herudover modtaget tilskud fra Landdistriktspuljen på 100.000 kr. til brandingprojektet. 200.000 kr. fra NRGI til Byens Hus og 161.000 kr. fra NRGI til fyrtårnet. Den kommunale medfinansiering udgør 4,6 mio. kr.

Forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke indgik som en del af områdefornyelsen og at projektet Byens Hus. Forsøgsprojektets budget udgør 2.950.000 kr. fordelt mellem 790.000 kr. til områdefornyelse og 2.160.000 kr. til bygningsforbedring. Forsøgsprojektet blev igangsat den 15.december 2014 til gennemførelse inden den 3. juli 2017. Projektet blev afsluttet den 30. juni 2019 efter forlængelse af fem omgange.

Der er fremsendt statusrapporter til ministeriet for såvel Områdefornyelsen af Mørke Bymidte og forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke. Statusrapporterne vedlægges til orientering.

Til forsøgsprojektet er der udarbejdet en rapport og en lille film. Filmen, der sammen med rapporten er indgivet til ministeriet, kan ses via dette link http://video.syddjurs.dk/c1355/v40973.

Byens Hus

Byens Hus er overdraget til bestyrelsen for Byens Hus per 1. oktober 2019.
Der blev givet ibrugtagningstilladelse til Byens Hus den 14. oktober 2019.
Bestyrelsen er i gang med at færdiggøre udearealerne, og kan fortsat få støtte og rådgivning hertil fra kommunen.

Målet med områdefornyelsen har været at forskønne hovedgaden og skabe nye aktiviteter ved idrætshallen og i byparken, samt at skabe et nyt mødested og fælleshus for byens borgere.
En del af forskønnelsen af hovedgaden har været istandsættelse af facadeejendomme og der har sideløbende med områdefornyelsen været arbejdet med bygningsforbedring og forskønnelse af forarealer. Der har været afsat 2 mio. kr. til bygningsforbedring inklusiv finansiering fra den statslige ramme til bygningsfornyelse i områdefornyelsesområder.

Det er et krav, at borgerne skal inddrages i områdefornyelsesprojekter.
Mørke Distriktsråd var fra starten styregruppe for de forskellige indsatsområder, og der blev nedsat arbejdsgrupper for hvert delprojekt.
Forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden og Byens Hus kom dog hurtigt til at fylde næsten hele byfornyelsesindsatsen. Stationstorvet blev bremset af letbaneprojektet. En borgerinddragelsesproces der strækker sig over fem år er vanskelig at holde kørende, og der har været stor udskiftning i deltagerkredsen undervejs.Fællestemaer i projekterne har været genbyg og lys.
Belægningssten på stationstorvet og ved Byens Hus består af genbyg materialer, ligesom de to skulpturer Mørke Barnet og Mørke Manden er af genbyg træ.

Fyrtårnet på hovedgaden er genbyg,

Fyrtårnet på hovedgaden er genbyg, og Byens Hus står som et konkret eksempel på genbyg og cirkulær økonomi.
Lys har været et gennemgående element.
Der er indarbejdet lys langs fortove på de tre tværgående forbindelser, (skole og hal, købmand og park samt station og Mosevej), og der er sat lys på facaden af Byens Hus, lys på træer og krukkerne langs hovedgaden og lys på træerne på stationstorvet, og endelig er der lys i fyrtårnet med laserlys ved særlige lejligheder.

Et særligt projekt har været brandingprojektet, der blev afsluttet den 1. juni 2016 og den endelige brandingstrategi blev præsenteret for Udvalget for plan, udvikling og kultur den 13. juni 2016. Projektet fik 150.000 kr. fra landdistriktspuljen og 100.000 kr. fra udviklingspuljen og 100.000 kr. fra områdefornyelsesprojektet.
Bæredygtighed indgik sammen med usnobbet, foretagsom og fællesskab som et at værdiordene i brandingprojektet.De afsluttende statusrapporter il ministeriet for områdeforyelsen og for Genbyg sammen med opgørelser af hvordan det er gået med de opstillede målbare succeskriterier.


Erfaringerne med Genbyg vil indgå i Syddjurs Kommunes videre arbejde omkring bæredygtighed, og konkret arbejdes der på et projekt omkring spild fra kommunalt byggeri og recirkulering og genbyg. Erfaringerne med borgerinddragelse vil indgå i de to nye områdefornyelsesprojekter som er i gang i henholdsvis Pindstrup og Tirstrup.

Den første tirsdag i hver måned er arkivet åbent fra kl. 16-18, og der vil altid være mindst to til stede fra arki- vet for at hjælpe besøgende og for at tage imod de ting, “man vil dele med os”. Noget bliver givet til arkivet, og noget får vi mulighed for at tage en kopi af, fordi giveren synes, at det skal bevares for eftertiden. Vi vil fra arkivets side bestræbe os meget på både at behandle dokumenter og bille- der godt og efter giverens ønsker.

Hvis man ikke kan komme netop den første tirsdag i hver måned, er man velkommen til at ringe til Marian Skriver Trælle, 61 74 54 69, eller un- dertegnede på 23 80 86 03, og få en aftale.

Gruppen bag arkivet har desuden afholdt en genåbningsdag, hvor Agnethe Sandfeld fortalte om “Bechsminde”, Skolevej 2, ligesom der blev god lejlighed til at høre om arkivet, se på nogle af vore materialer og få en god snak over kaffen. Ca. 50 var mødt op. Det er vi rigtig taknemlige for og tager det som et udtryk for, at der er stor interesse for arkivet.

Mørke Egnsarkiv, Skolevej 19, Mørke E-mail: moerke.arkiv@gmail.com
På gruppens vegne
Bendt Johansen

Efter en rigtig hyggelig opstart er FDF Mørke klar til en ny sæson.

Nu glæder vi os til at starte op i de forskellige klasser i næste uge.

Væbnere (5.+6. Klasse) mødes tirsdag kl. 17-19
Seniorvæbnere (7.+8. Klasse) mødes tirsdag kl. 19-21
Puslinge og Tumlinge (5 år og op til 2. Klasse) mødes onsdag kl. 17-18.15
Pilte (3.+4. Klasse) mødes onsdag kl. 17-18.30

Har man lyst til at være med kan man møde op i den klasse der passer til en. Man kan også finde mere information på fdfmoerke.dk

Sommerhilsen ☀️ fra Byens Hus Mørke

Vi åbner for brug og udlejning fra efterårsferien 2019.

Det er byens nye mødested midt i Mørke !

For at huset kan være et levende sted har vi brug for DIG som medlem.

Vil du være medlem af Byens Hus kan du tilmelde dig lige nu og være blandt de første der får egen nøgle til huset!

Tilmeld dig lige her www.8544moerke.dk

Mørke Skole – kan nu kalde sig for certificeret UNICEF rettighedsskole.

Eleverne har arbejdet med børns rettigheder hen over det seneste år og hver klasse har lavet et klassecharter baseret på børns rettigheder – og der er nedsat et rettighedsråd med elever og voksne.

I dagens anledning fik de besøg af en repræsentant fra UNICEF samt næstformand for udvalget for familie og institutioner Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Tillykke til Mørke Skole – de blev i dag certificeret som en UNICEF rettighedsskole. Eleverne har arbejdet med børns rettigheder hen over det seneste år og hver klasse har lavet et klassecharter baseret på børns rettigheder – og der er nedsat et rettighedsråd med elever og voksne. I dagens anledning fik de besøg af en repræsentant fra UNICEF samt næstformand for udvalget for familie og institutioner Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Slået op af Syddjurs Kommune i Torsdag den 13. juni 2019

Hvad er en rettighedsskole?

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FNs Børnekonvention.

Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.

Læs mere om rettighedskoler

Byens Hus i Mørke lagde hus til en konference for kommuner og fagpersoner om genbyg og samskabelse med udgangspunkt i husets egen historie. Ved konferencen blev huset også overdraget til husets nye bestyrelse
Kan man bygge et mødested for en by med genbrugsmaterialer og frivillig arbejdskraft?
Ja, det kan man i hvert fald i Mørke.
Byens Hus er nemlig delvist bygget med genbrugsmaterialer, der er hentet fra nedrivninger lokalt og gjort klar til brug af frivillige. Det gælder blandt andet gulvet, der dels stammer fra det tidligere nedrevne hus på grunden og dels fra et andet hus i byen, og murstene, der er renset af frivillige.
Loftsplader og døre stammer fra det tidligere rådhus i Rønde.

De mange erfaringer med genbyg og samskabelse blev tirsdag den 4. juni delt på konferencen Genbyg din by, der blev afholdt i Byens Hus. Her præsenterede projektleder fra Syddjurs Kommune Alette Lena Skov-Hansen og flere lokale ildsjæle og frivillige deres oplevelser med genbyg og samskabelse. 
Selv om flere oplægsholdere pegede på at genbyg og samskabelse er udfordrende – så har det været med til at skabe en særlig sjæl og sammenhold omkring huset. Den frivillige arbejdskraft kræver styring og arbejdet med genbyg kræver tydelighed om mål – for eksempel om målet er at være bæredygtig eller at anvende lokale genbrugsmaterialer, det er nemlig ikke altid det samme.
Erfaringerne viste også, at samarbejdet mellem frivillige og håndværkere kræver klarhed over materialevalg, arbejdsfordeling og ansvar. 

Udvalgsformand Riber Hog Anthonsen deltog på konferencen og var også med til at overrække en symbolsk nøgle til husets nye bestyrelse af frivillige. Han udtaler:  – Det er et utroligt flot engagement som de lokale frivillige har vist i arbejdet med Byens Hus. Rigtig mange har været med til at arbejde for huset med alt lige fra gode ideer og planlægning til rensning og genbrug af mursten og gulvbrædder.
Når huset står flot og næsten færdigt i dag, så har de frivillige i vid udstrækning sig selv at takke. Det er med til at give huset en særlig sjæl. Processen har også været utrolig lærerig for kommunen og de mange gode erfaringer med både genbyg og samskabelse, vil vi tage med os videre til andre projekter. Tak til de frivillige, arkitekten, lokale håndværker, donatorer, kommunens projektleder og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen for støtte. 

Medlem af bestyrelsen for Byens Hus Birgitte Peier udtaler:  – Når nu huset er helt færdigt, så skal vi til at fylde huset med gode aktiviteter, der kan sprede liv og samvær her i Mørke. Samarbejdet omkring huset har været med til at give alle medvirkende et stort ejerskab til huset. Derfor er jeg også sikker på, at den store energi de mange frivillige har lagt i planlægning og det praktisk arbejde, også vil vise sig i kreative arrangementer til huset.
Byens Hus vil blive et lys i Mørke og være med til at skabe endnu mere liv i vores dejlige by. De mange erfaringer fra projektet vil nu blive dokumenteret i en rapport og bragt videre til lignende projekter i kommunen. 
Udvalgsformand Riber Hog Anthonsen, tidligere formand for Mørke Distriktsråd Kasper Urth, projektleder Alette Lena Skov-Hansen, ildsjæl Jakob Baungaard og det er medlemmer fra Byens Hus bestyrelse Lili Nielsen og Birgitte Peier, der modtager en symbolsk nøgle.

Endnu en stor fest over flere dage.

På de 4 dage var der program fyldt med underholdning, aktivitet, musik, sport og leg.

Det blev en byfest for alle i alle aldre.

Bla kunne man opleve

Hell Friis Over BAND – Kim Birk Party 4 ALL  – Diskotek – UDEBAR  –  Ican Tour – pattegris  – fodbold  – Kirkekoncert –  Leg med LEGO   –  hoppeborge Børne underholdning  – SPONSOR CYKELLØB –  Familieaktiviteter – skumfest – Sponsor Banko – Tarteletter m/ flotte præmier – Lotteri m/ masser af flotte præmier og meget mere.

[flickr_set id=”72157708890234762″]

Søndag ca 11.15 ankom særtoget med indbudte gæster til Mørke Station.
Ledsaget af en ny sang skrevet til lejligheden af Blyfri95 .

med taler af distrikstrådsformand Karsten Kristiansen og borgmester Ole Bollesen blev der holdt fest for at Letbanen nu køre til Mørke fra både Grenå og Aarhus.

Parkgruppen har i forbindelse med byfornyelsen renoveret dele af parken i Mørke. Nu vil de åbne søen op ved at fjerne hegn og en del af beplantningen rundt om søen.

Brinken vil blive nivelleret ud og det vil betyde at søen vil komme mere til sin ret. Siger Anne Kirstine Røn der er medlem af parkgruppen.

Der vil blive nemmere adgang til søens vand uden man behøver være nervøs for sikkerheden. For når brinken er nivelleret ud vil der ingen “stejle” sider være på søbredden, det vil blive som en badestrand, hvor vandet langsomt bliver dybere.

Øen i søen bliver bevaret og de eksisterende store træer rundt om søen bevares også og søen vil tage form efter dem.

Nogle steder vil der skulle graves af, og andre steder lægges på. Arbejdet med at åbne søen går igang så snart ællingerne i søen er ruget ud.

Sidste del af parkfornyelsen


Åbning af søen er det sidste prioriterede indsatsområde fra parkgruppen.

På et offentlig møde den 10 april i Mørke hallen, fortalte parkgruppen om deres ønsker om at fjerne hegnet og flade brinken ud.

Det har allerede i lang tid været muligt at nyde de tiltag der har renoveret parken i Mørke.

Parkgruppen har med midler fra byfornyelsen, arbejdet på flere forskellige indsatser der har bragt Tarzanbane og ny legeplads til parken.

Syge træer er blevet fældet og der er plantet nyt. Parken er blevet udstyret med møbler så man kan lege og opholde sig i et grønt centrum i byen.

Det nye Fjernvarmeværk er nu næsten helt færdigt, hvorfor der indbydes til besigtigelse af Værket lørdag d. 4. maj 2019

Samtidig siges der farvel til Jørgen Ulsted og goddag til den nye leder Henrik Boje. ( Se ny varmemester på Mørke fjernvarme)

i invitationen står der

Bestyrelse og medarbejdere står klar til at vise rundt på værket. Der vil være lidt til ganen samt drikkevarer til de besøgende. Alle er velkommen

Mørke Fjernvarme Fabriksvej 20 kl 11.00 til 15.00

Mørke IF Fodbold afholder i 2019 fodboldskole i uge 27 (1.-5. juli).

Fodboldskolen afholdes i samarbejde med DGI Østjylland Fodbold, og er for børn på 6-14 år.

Fodboldskolen er ikke kun for medlemmer af Mørke IF, og vi håber, at fodboldskolen kan tiltrække børn både fra Mørke og fra omegnen. Det kræver ikke, at børnene har forudgående fodboldfærdigheder på noget bestemt niveau, bare de har lyst til at lege med en bold.

Med i prisen er der frugt og frokost til børnene hver dag, en tøjpakke fra Select med t-shirt, shorts, strømper, fodbold og drikkedunk. Samtidig får fodboldskolen besøg af en professionel freestyler, som vil vise en masse flotte tricks, som børnene selv får mulighed for at prøve af på en Pannabane. Fodboldskolen tilbyder også, som noget ekstraordinært, at børnene kan få

målmandstræning, hvis de har lyst, og der vil være særlige instruktører til at stå for denne træning. Fælles for alle deltagere er, at de får mulighed for at øve og videreudvikle deres fodbold- skills sammen med dygtige instruktører, som er blevet undervist af DGI, og alle øvelserne tilpasses både bør- nenes alder og niveau.

Fredag sluttes der af med grillhygge for både børn og forældre, hvor fod- boldskolen serverer hotdogs og soda- vand om eftermiddagen.

Overskriften for hele ugen er sjov, fællesskab og gode oplevelser.

Tilmeldingen til fodboldskolen er åben, og kan ske på DGI ́s hjemmeside: www.dgi.dk/fodbold.
Hvis der er spørgsmål omkring tilmel- ding, er man velkommen til at kontak- te Helle Bluhm, fodboldkoordinator hos DGI Østjylland, på Hel- le.Bluhm@dgi.dk eller 5121 9343.

Med venlig hilsen

Styregruppen MIF Fodboldskole 2019.

Ken K. Rasmussen, Christine Rasmus- sen og Mads H. Obenhausen

4 festlige dage med et lækkert program. Fyldt med underholdning, aktivitet, musik, sport og leg.

Kort sagt en byfest for alle i alle aldre.

Nedenfor kan du i stik ords form, læse hvad de 4 dage byder på.

Hell Friis Over BAND – Kim Birk Party 4 ALL  – Diskotek – UDEBAR  –  Ican Tour – pattegris  – fodbold  – Kirkekoncert M/  –  Leg med LEGO   –  hoppeborge Børne underholdning  – SPONSOR CYKELLØB –  Familieaktiviteter – skumfest – Sponsor Banko – Tarteletter m/ flotte præmier – Lotteri m/ masser af flotte præmier og meget mere.

Vi ses til Mørke Byfest D. 23-24-25 Maj 2019

Se hele programmet på http://www.moerkebyfest.dk/aarets-program/

Østjylland har fået Danmarks første letbane.

Letbanen er det nye transportmiddel, som på moderne og miljøvenlig vis tager dig fra A til B.
Med Letbanen kan du bo udenfor byen og nemt tage på arbejde.
Med Letbanen er du tættere på kulturen. Og med Letbanen er der grobund for byudvikling.
Går det med Aarhus Letbane som letbaner i andre europæiske byer, bliver Letbanen en integreret del af mange menneskers dagligdag og afgørende for fortsat vækst og udvikling.
Letbanen vil øge sammenhængskraften i Østjylland.

Med Letbanen kommer du hurtigt og komfortabelt frem til uddannelsesinstitutioner, vidensarbejdspladser og varieret byliv.

Letbanen – binder Østjylland sammen.

Bag det nye projekt ‘Byens Hus’ står en gruppe frivillige kræfter, der er i fuld gang med at etablere byens nye samlingspunkt.

TV2 Østjylland var i Mørke og se på Byens Hus.

 Sådan et projekt kan lykkes, fordi der er mange mennesker, der byder ind og lægger noget frivillig arbejdskraft. Det handler først og fremmest om, at der er nogle ildsjæle, der tør tage nogle beslutninger og få ting til at ske, fortæller Lotte Bo Pedersen, der er frivillig i byggegruppen i Byens Hus.

Se TV2 Østjylland