,

Evaluering af Byfornyelsen

Mørke Områdefornyelse blev igangsat den 12. maj 2014 til gennemførelse inden den 23. marts 2019.

Områdefornyelsen omfatter fem delprojekter; Byparken, Byens Hus, Hovedgaden, Stationen og Sport og Bevægelse. Områdefornyelsen er blevet forlænget en gang til den 30. juni 2019. Områdefornyelsesprojektets budget udgør 4,5 mio. kr.
Udgifterne til de enkelte delprojekter fordeler sig som vist :

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser
    Der er afholdt udgifter for i alt 9,7 mio. kr.Der hjemtages refusion på 1,5 mio. kr. på Områdefornyelsesprojektet. 1 mio. kr. fra den særlige ramme til bygningsfornyelse og 2,95 mio. kr fra forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke.Der er herudover modtaget tilskud fra Landdistriktspuljen på 100.000 kr. til brandingprojektet. 200.000 kr. fra NRGI til Byens Hus og 161.000 kr. fra NRGI til fyrtårnet. Den kommunale medfinansiering udgør 4,6 mio. kr.

Forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke indgik som en del af områdefornyelsen og at projektet Byens Hus. Forsøgsprojektets budget udgør 2.950.000 kr. fordelt mellem 790.000 kr. til områdefornyelse og 2.160.000 kr. til bygningsforbedring. Forsøgsprojektet blev igangsat den 15.december 2014 til gennemførelse inden den 3. juli 2017. Projektet blev afsluttet den 30. juni 2019 efter forlængelse af fem omgange.

Der er fremsendt statusrapporter til ministeriet for såvel Områdefornyelsen af Mørke Bymidte og forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke. Statusrapporterne vedlægges til orientering.

Til forsøgsprojektet er der udarbejdet en rapport og en lille film. Filmen, der sammen med rapporten er indgivet til ministeriet, kan ses via dette link http://video.syddjurs.dk/c1355/v40973.

Byens Hus

Byens Hus er overdraget til bestyrelsen for Byens Hus per 1. oktober 2019.
Der blev givet ibrugtagningstilladelse til Byens Hus den 14. oktober 2019.
Bestyrelsen er i gang med at færdiggøre udearealerne, og kan fortsat få støtte og rådgivning hertil fra kommunen.

Målet med områdefornyelsen har været at forskønne hovedgaden og skabe nye aktiviteter ved idrætshallen og i byparken, samt at skabe et nyt mødested og fælleshus for byens borgere.
En del af forskønnelsen af hovedgaden har været istandsættelse af facadeejendomme og der har sideløbende med områdefornyelsen været arbejdet med bygningsforbedring og forskønnelse af forarealer. Der har været afsat 2 mio. kr. til bygningsforbedring inklusiv finansiering fra den statslige ramme til bygningsfornyelse i områdefornyelsesområder.

Det er et krav, at borgerne skal inddrages i områdefornyelsesprojekter.
Mørke Distriktsråd var fra starten styregruppe for de forskellige indsatsområder, og der blev nedsat arbejdsgrupper for hvert delprojekt.
Forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden og Byens Hus kom dog hurtigt til at fylde næsten hele byfornyelsesindsatsen. Stationstorvet blev bremset af letbaneprojektet. En borgerinddragelsesproces der strækker sig over fem år er vanskelig at holde kørende, og der har været stor udskiftning i deltagerkredsen undervejs.Fællestemaer i projekterne har været genbyg og lys.
Belægningssten på stationstorvet og ved Byens Hus består af genbyg materialer, ligesom de to skulpturer Mørke Barnet og Mørke Manden er af genbyg træ.

Fyrtårnet på hovedgaden er genbyg,

Fyrtårnet på hovedgaden er genbyg, og Byens Hus står som et konkret eksempel på genbyg og cirkulær økonomi.
Lys har været et gennemgående element.
Der er indarbejdet lys langs fortove på de tre tværgående forbindelser, (skole og hal, købmand og park samt station og Mosevej), og der er sat lys på facaden af Byens Hus, lys på træer og krukkerne langs hovedgaden og lys på træerne på stationstorvet, og endelig er der lys i fyrtårnet med laserlys ved særlige lejligheder.

Et særligt projekt har været brandingprojektet, der blev afsluttet den 1. juni 2016 og den endelige brandingstrategi blev præsenteret for Udvalget for plan, udvikling og kultur den 13. juni 2016. Projektet fik 150.000 kr. fra landdistriktspuljen og 100.000 kr. fra udviklingspuljen og 100.000 kr. fra områdefornyelsesprojektet.
Bæredygtighed indgik sammen med usnobbet, foretagsom og fællesskab som et at værdiordene i brandingprojektet.De afsluttende statusrapporter il ministeriet for områdeforyelsen og for Genbyg sammen med opgørelser af hvordan det er gået med de opstillede målbare succeskriterier.


Erfaringerne med Genbyg vil indgå i Syddjurs Kommunes videre arbejde omkring bæredygtighed, og konkret arbejdes der på et projekt omkring spild fra kommunalt byggeri og recirkulering og genbyg. Erfaringerne med borgerinddragelse vil indgå i de to nye områdefornyelsesprojekter som er i gang i henholdsvis Pindstrup og Tirstrup.