Syddjurs Kommune har i samarbejde med COWI Consult udpeget 6 steder, som ”egnede” til placering af et kommende biogasanlæg.

For Mørkes vedkommende vil  placeringen ske i forbindelse ved det eksisterende renseanlæg, hvor der vil blive udlagt et areal på 4,4 hektar.

– Den forventede vej adgang vil ske fra Randersvej.

Der er særlige forhold som skal vurderes konkret:

  • Beliggenhed og udformning af vejadgang, herunder evt. af tilgrænsende ejendomme.
  • Lugt og støjpåvirkning
  • Visuel afskærmning og indpasning i landskabet.

Ligeledes er der følgende bemærkninger vedrørende naboafstand (antal boliger 300-500 m)

*der kan ikke fagrænses område < 500 METER FRA BOLIGER .

Det er nu at Mørke borgerne skal ” op af stolene” og komme med indsigelser/høringssvar, som skal tilsendes Syddjurs Kommune senest den 3 august.

Yderligere beskrivelse/dokumnetation kan findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Distriktsrådet opfordrer borgerne på Stationsvej, Trællegårdsvej og Banevænget til at sætte sig grundigt ind i sagens akter, de I vil blive naboer til et eventuelt biogasanlæg, med deraf følgende gener.

Finn Korsholm.

 

Der er offentlig debat om biogasplanlægningen i perioden 26. juni til 3. august 2012, hvor alle interesserede kan komme med ideer, forslag og synspunkter til den videre planlægning.

Hvis du har spørgsmål vedrørende planlægningen for biogasanlæg, kan du henvende dig til Planlægger Thomas Djernæs Secher på
tlf. 8753 5057 eller tds@syddjurs.dk.

Se også yderligere information om biogasanalysen og byrådets behandling på
www.syddjurs.dk/biogas

Dine kommentarer, idéer og forslag sendes til:
Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde
Mrk.: Sagsnr. 12/11975
eller på e-mail syddjurs@syddjurs.dk

Angiv venligst afsendernavn og -adresse på brev og e-mail.
Kommentarer, ideer og forslag skal være
modtaget senest den 3. august 2012.

“I den til tider ophedede debat om biogasanlæg, er der nogle ting som jeg ikke helt kan forstå.

Det undrer mig meget at man ikke kan finde en placering tættere på aftagerne af energien. Det virker fuldstændig vanvittigt at placere et biogasanlæg, som er ønsket af Hornslet Fjernvarme og dermed andelshaverne i Hornslet, på lang afstand af Hornslet, hvorved man ikke alene skal finansiere og drive et biogasanlæg, man skal også finansiere og servicere en massiv rørføring til aftagerne.

De foreslåede placeringer har ikke mulighed for at aftage så meget varme, så det bliver nødvendigt at transportere det langt, i stedet for at levere disse store billige energimængder direkte, hvor der er er mange aftagere og herefter udligne noget af besparelse ved sammenlægning af fjernvarmeværker og derved sikre ens pris i et større geografisk område, til trods for at varmen er relativt billigere i de større byer.

Jeg håber, man kommer til fornuft og undlader at gennemgrave byer, landskab og vandløb med rør og i stedet kigger på en placering så tæt på aftagerne som muligt, i Hornslets tilfælde kunne det jo være i området omkring Sophie Amaliegård Skov (evt. på vestsiden for læ), dette vil være i umiddelbar nærhed af Hornslet Fjernvarmes bygninger og kræver derfor ikke megen rørføring for at kunne kobles på distributonsnettet.”

 

Lokalavisen: Debat: Biogassen på rette spor – eller betal tre gange?

Debat: Kan du ikke lide lugten?

 

Mørke Bibliotek vil  gerne gøre lidt ekstra for vores lånere, og derfor tilbyder vi igen i år at pakke Sommerposer med spændende bøger, musik og lydbøger lige til at tage med på ferien!

Ferietid er læsetid. Men hvad skal man lige finde på at tage med sig i kufferten? Det har Mørke Bibliotek et bud på. Ligesom de to foregående år, vil det igen i år være muligt at få pakket en pose med bøger ud fra den enkeltes ønsker.

Der kan pakkes ud fra genrer eller emner, og man kan også ønske at få pegebøger, billedbøger, spil eller dvd’er i posen, så der er noget for hele familien.

Hvis du kan tænke dig en Sommerpose, skal du blot kontakte  Mørke bibliotek. Ring gerne eller skriv en mail om, hvad du kunne tænke dig, så pakker vi en pose til dig ud fra dine ønsker, som du så kan hente på biblioteket.

Som udgangspunkt er det muligt at låne alle materialer til Sommerposerne, men naturligvis kan nogle bøger og film være udlånt. Desuden skal du være opmærksom på, at lånetiden for visse materialer er 14 dage.

 

Mørke Bibliotek

Kirkevej 13 8544 Mørke

Tlf: 8753 5895

Kai PedersenAf Kai Pedersen Byrådsmedlem (A) i Syddjurs, Ternevej 11, Mørke:

“Djurs Bioenergi har søgt om opførelse af et biogasanlæg ved Andi. Efter mange indsigelser imod denne placering , beslutter PUK udvalget, at planlægningen sættes i bero, indtil alternative placeringer i området er undersøgt. Byrådet har derfor besluttet at igangsætte en analyse, som skal finde områder i Syddjurs Kommune til biogasanlæg. Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem forvaltningen og konsulentfirmaet Cowi. I analysens trin 1 er der fundet 10 mulige områder til fælles biogasanlæg. Disse områder er herefter vurderet mere konkret i forhold til bl.a. trafik, natur, grundvand og landskab m.v., og herefter reduceret til 5 egnede områder, der ved byrådsbeslutning er udvidet til 6 områder. Disse områder er,  Halling Nord, Halling Syd, Mørke, Kolind, Kolstrup og Lime, sendt i offentlig høring frem til den 3. august d.å.

 Det forekommer mig ikke tilfældigt, at 4 af områderne er i ”Gl. Rosenholm Kommune”, da det er Hornslet Fjernvarme, der har ytret ønske at overgå fra kraftvarme til biogas. Ved planlægning skal Kommunen sikre sammenhæng imellem husdyrsgødningens tilstedeværelse og biogasanlæggenes lokalisering. Kommunen skal endvidere tage følgende hovedhensyn: Primært beliggende i forhold til gylle/husdyrsgrundlag og hertil kommer, natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder, vej- og tilkørselsforhold samt Nabohensyn.
Af de 4 foreslåede områder i ”Gl. Rosenholm Kommune” er Mørke den der har mindst antal dyreenheder inden for en afstand af 10-15 km. Der vil være en del naboer inden for 500 m

fra værket. Der skal etableres ny vejadgang sandsynligvis fra Hedevej eller ved Byporten. Hele Mørke By vil efter min mening opleve lugtgener fra anlægget, ligesom transporten til og fra anlægget vil være belastende, bl.a. p.g.a. det må formodes, at en stor del af transporterne komme til at ske fra den østlige del af Kommunen og fra Norddjurs Kommune. Man kan jo undre sig over, da det er Hornslet Fjernvarme der har aktuelle planer om biogas, at man ikke i omegnen af Hornslet kan finde 3-4 ha jord som er egnet til biogasanlæg. Da Hornslet skulle have et nyt rensningsanlæg, kunne man heller ikke finde plads til dette, og spildevandet pumpes nu til Mørke. Hornslet har i mange år ønsket en omfartsvej til aflastning af den stærk trafikerede Rosenholmvej. Hvad skete der – jo Vejdirektoratet har planlagt at en omfartsvej for Hornslet skal ligge i Mørke. Hermed er Mørke frataget muligheden for videre udbygning af et naturskønt område ved Mørke Mose.

 Så kære Mørke borgere, hvis I ikke kan lide lugten, så gør ligesom borgerne ved Andi, indsend jeres indsigelser, mød op på de offentlige møder der kommer, og giv jeres mening til kende.”

Ministeriet for Børn og Undervisning har offentliggjort en karakterliste, hvor alle kan se, hvordan de unge i de enkelte grundskoler klarer sig i fag som for eksempel dansk, matematik og engelsk.

Listen tager højde for elevernes socioøkonomiske baggrund. De enkelte skolers karaktergennemsnit ved afgangsprøverne sammenlignes med en referencekarakter, som er baseret på blandt andet forældrenes uddannelse, indkomst og beskæftigelse.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) understreger, at adgangskaraktererne blot er én indikator ud af en lang række, der siger noget om skolernes kvalitet.

Her er resultaterne for Mørke Skole. Tallene viser at Mørke skole er meget gennemsnitlig. I mundtlig dansk og mundtlig engelsk er Mørke skole lige OVER landsgennemsnittet 😉

 

Hvad sker der når man skriver Mørke i Google?

Ja i lang tid har Jannik Johansens film været det første man møder på Googles liste. Filmen tegner et ikke alt for flatterende billede af byen.

Derfor er det også med stor glæde at mørke.dk nu er nummer et!

Formålet med mørke.dk er nemlig det modsatte, at sætte fokus på de mange gode ting der sker i byen.

Vejrguderne holdt hånden over årets sankt hans arrangement på FDF grunden i Mørke. ca 300 mennesker fandt vej til et arrangement med børneleg, mad på bål, slushIce og popcorn, hekseværksted og hyggeligt samvær.

 

Klimaks på aftenen var da bålet blev tændt og alle sang midsommersangen.

Billederne er taget af  René Sørensen

Kom til møde i Mørke Hallen, onsdag den 20. juni kl. 17.00 – 19.30
På informationsmødet kan du høre om, hvordan du, ved at sætte solceller op på din bolig, kan spare kroner og samtidig skåne miljøet. Du kan også høre om finansieringsmuligheder, afskrivnings- og fradragsregler, lovmæssige forhold m.v.
Mødet afholdes i Mørke Hallen, Drosselvej 1, 8544 Mørke.

Tilmeld dig på www.solnrgi.dk

De mange tusinde danskere som i denne tid overvejer at investere i solceller har nu muligheden for at blive lidt klogere på de mange fordele og regler, når Syddjurs Kommune og energiselskabet NRGi åbner dørene for to informationsmøder om solceller i juni og august.

At blive selvforsynende med vedvarende energi er en tanke, som rigtig mange danskere finder meget positiv. Men hvordan er det lige, at man kommer fra tanke til investering i de nye solceller? Og hvor lang er tilbagebetalingstiden? Hvilke krav stiller myndighederne? Hvad er en nettomålerordning? Spørgsmålene er mange.

Syddjurs Kommune har derfor sammen med energiselskabet NRGi valgt at lave to informationsmøder for at give borgerne svarene.

Det ene møde er i Mørke Hallen den 20. juni kl. 17.00 – 19.30

Her vil man kunne møde NRGi’s Installationsdivision EL:CON, som vil løfte sløret for de mange muligheder. Repræsentanter fra kommunens byggeafdeling vil kunne svare på spørgsmål vedrørende opsætning og placering. Der bliver også mulighed for at høre BRF Kredit fortælle nærmere omkring muligheden for at få solcelleanlægget fuldt finansieret, og revisionsfirmaet Deloitte vil gå lidt i dybden omkring de skattemæssige forhold.

– Vedvarende energi er et emne, som optager både os som energiselskab og ikke mindst den almindelige forbruger og virksomhed. Og solceller er så absolut et af de mest interessante områder, og et område hvor vi har rigtigt stor erfaring med både at informere om og opsætte anlæg rundt om i Danmark. Derfor er vi meget glade for dette samarbejde med Syddjurs Kommune, hvor vi virkelig kan få sat spotlight på en energiform, der skal være med til at gøre Danmark CO2 neutral i 2050, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Samarbejdet mellem NRGi og Syddjurs Kommune sker i rammerne af en ny klimapartnerskabsaftale. Som en del af aftalen vil NRGi og kommunen i fællesskab identificere energibesparende løsninger og oplyse borgere og virksomheder om mulighederne.

Solcellemøderne er åbne for alle, men der er begrænsede pladser. Man kan læse mere om solceller og tilmelde sig til møderne på www.solNRGi.dk.

Skørt flot og sjovt.

Her er et par billeder fra sponsorcykelløbet ved Mørke byfest.

 

Alle de flotte billeder er taget af Rene Sørensen.

 

KLIK PÅ BILLEDET FOR STOR STØRRELSE

For første gang blev der afholdt Mørke Motionsløb under byfesten.

Det blev en stor succes

Her på siden kan du se et par billeder fra løbet.

 

[flickr_set id="72157630026193653"]

Der er flere billeder på flickr

På opfordring er der her lagt billeder ind fra byfesten

Jeg er en glad amatør som næste altid har mit kamera med mig når vi tager noget steder, om det så er ud og rejse eller en tur til by fest..

Der er flere billeder på  http://www.flickr.com/photos/hejrene/sets/72157630026193653/

Hilsen René, Grågåsevej 10