Debat: Kan du ikke lide lugten?

Kai PedersenAf Kai Pedersen Byrådsmedlem (A) i Syddjurs, Ternevej 11, Mørke:

“Djurs Bioenergi har søgt om opførelse af et biogasanlæg ved Andi. Efter mange indsigelser imod denne placering , beslutter PUK udvalget, at planlægningen sættes i bero, indtil alternative placeringer i området er undersøgt. Byrådet har derfor besluttet at igangsætte en analyse, som skal finde områder i Syddjurs Kommune til biogasanlæg. Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem forvaltningen og konsulentfirmaet Cowi. I analysens trin 1 er der fundet 10 mulige områder til fælles biogasanlæg. Disse områder er herefter vurderet mere konkret i forhold til bl.a. trafik, natur, grundvand og landskab m.v., og herefter reduceret til 5 egnede områder, der ved byrådsbeslutning er udvidet til 6 områder. Disse områder er,  Halling Nord, Halling Syd, Mørke, Kolind, Kolstrup og Lime, sendt i offentlig høring frem til den 3. august d.å.

 Det forekommer mig ikke tilfældigt, at 4 af områderne er i ”Gl. Rosenholm Kommune”, da det er Hornslet Fjernvarme, der har ytret ønske at overgå fra kraftvarme til biogas. Ved planlægning skal Kommunen sikre sammenhæng imellem husdyrsgødningens tilstedeværelse og biogasanlæggenes lokalisering. Kommunen skal endvidere tage følgende hovedhensyn: Primært beliggende i forhold til gylle/husdyrsgrundlag og hertil kommer, natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder, vej- og tilkørselsforhold samt Nabohensyn.
Af de 4 foreslåede områder i ”Gl. Rosenholm Kommune” er Mørke den der har mindst antal dyreenheder inden for en afstand af 10-15 km. Der vil være en del naboer inden for 500 m

fra værket. Der skal etableres ny vejadgang sandsynligvis fra Hedevej eller ved Byporten. Hele Mørke By vil efter min mening opleve lugtgener fra anlægget, ligesom transporten til og fra anlægget vil være belastende, bl.a. p.g.a. det må formodes, at en stor del af transporterne komme til at ske fra den østlige del af Kommunen og fra Norddjurs Kommune. Man kan jo undre sig over, da det er Hornslet Fjernvarme der har aktuelle planer om biogas, at man ikke i omegnen af Hornslet kan finde 3-4 ha jord som er egnet til biogasanlæg. Da Hornslet skulle have et nyt rensningsanlæg, kunne man heller ikke finde plads til dette, og spildevandet pumpes nu til Mørke. Hornslet har i mange år ønsket en omfartsvej til aflastning af den stærk trafikerede Rosenholmvej. Hvad skete der – jo Vejdirektoratet har planlagt at en omfartsvej for Hornslet skal ligge i Mørke. Hermed er Mørke frataget muligheden for videre udbygning af et naturskønt område ved Mørke Mose.

 Så kære Mørke borgere, hvis I ikke kan lide lugten, så gør ligesom borgerne ved Andi, indsend jeres indsigelser, mød op på de offentlige møder der kommer, og giv jeres mening til kende.”