Høstfest.

Fredag d. 1. September afholdt vi vores årlige høstfest. Med 140 deltagere blev det, som vanligt, en forrygende festaften med fællesspisning i telte og dans i fællesrummet. Vi havde pyntet festligt op, bl.a. med halmballer… og halm er utrolig sjovt at lege med/i, skulle vi hilse at sige….J

Tur med Naturbussen.

Mandag d. 4. September var en stor flok børnehavebørn på en skøn tur med Natours, som vi kender bedst som John Simoni og Naturbussen.

Turen gik til Tinghulen i Mols bjerge. Undervejs blev vi klogere på forskelli- ge svampe og dyr. Vi fandt bl.a. en død mus, en lille skrubtudse, skørhat- te og hørte en fuglekonge (Danmarks mindste fugl) synge.

Vi kom forbi en kæmpe myretue, og de som havde lyst, fik også smagt på tissemyrer-desmagerafcitron…ikke dårligt!

Og så er det jo både sundt og sjovt at klatre op og ned ad høje skrænter.

En skøn efterårstur, der sætter sig spor og inspirerer, når vi efterfølgende er taget på vores små-ture rundt i Mørke.

Turen var sponsoreret af Nordea, som har en pulje, som kan søges til ople- velser. Det var der en af forældrene der hjalp med.

Vuggestuegruppen Tusindben

Vi er kommet rigtigt godt i gang med vuggestuegruppen, som dog startede som småbørnsgruppe i maj.

Der har været fin søgning til gruppen og vi har nu en skøn flok børn i alde- ren 0 til knap 3 år, så nu er det en vuggestuegruppe.

Vi har længe ønsket at være integreret institution. Det giver så god mening, at kende børnene helt fra små. Det letter overgangene fra en gruppe til en anden, når de voksne i forvejen er kendte for børnene i huset. Ligesom de små også oplever og kan spejle sig i de lidt større børnehavebørn.

Det er populært at gå på besøg i Tusindben og de ældste børn derfra går også på besøg, både ude og inde, hos de andre børn.

I efteråret er der fokus på kreativitet og sprog. Samt småture i små flokke.

Hvis man er interesseret i at høre mere om gruppen, er man velkommen til

at ringe på 87535260 eller sende en mail til htm@syddjurs dk og lave aftale om besøg.

Ny institution 

Mørke bygger nyt børnehus

Status er lige nu, at der er udpeget et arkitektfirma, som på baggrund af alle vores input og ønsker skal tegne de streger, der skal udgøre vores nye integrerede institution, som vi forventer placeres i skolens Vestfløj, hvor indskolingen er pt. Det er de godt i gang med, og vi er jævnligt i kontakt med dem og meget spændte på, hvordan opgaven løses.

Sideløbende er der en proces med skolen, hvor Østfløjen skal omdannes til at rumme både indskoling og mel- lemtrin. Også her forvandles input og ønsker til konkrete streger i en bygning.

Denne proces forventes at forløbe henover efteråret.

Først i foråret 2018 sættes der gang i selve byggeriet, hvor skoleetapen skal færdiggøres inden den integrerede institution påbegyndes.

Det er en spændende proces og vi glæder os så meget til at kunne flytte ind i en tidssvarende indrettet integre- ret institution – forhåbentligt i foråret 2019.

Mørke Skole er kommet på Instagram. Nu kan alle  følge med i hvad eleverne og lærerne render og laver. Følg dem på moerkeskole. Der er nye billeder næsten hver dag.

[instagram-feed]

Du kan nu tilmelde Dig selv eller Dit barn til den kommende gymnastik sæson på moerkeif.dk under fanebladet gymnastik.

På grund af vores nye springcenter vil der i år være et øget pres på børneholdene. Det gælder derfor om at få sig tilmeldt hurtigt 🙂

Springcentret vil også medføre et par andre ændringer:
3-5 år vil indtil efterårsferien som normalt være i skolens gymnastiksal. Fra uge 43 flyttes dette hold til springhallen stadig samme tid kl17-18.
0-1 klasse vil indtil efterårsferien træne om mandagen kl17-18. Fra uge 43 flyttes dette hold til tirsdage stadig 17-18 og i springhallen.

Er Du nybegynder i Yoga så har Du muligheden om onsdagen hos vores nye Yoga instruktør Jette Lindegaard vil tage imod dig. Tilmelding er nødvendig.

Street style med Camilla Beck som er en af Danmarks bedste dansere, for alle piger/drenge mellem 8 og 12år

Går dit barn på Pindstrupskolen, firkløverskolen eller tilsvarende, tilbyder vi fra uge 43 om torsdagen Spring Amok der er begrænsede pladser og holdet er i springhallen fra uge 43. Der er højt til loftet og masser af muligheder for at få brændt krudt af. Pernille Moldbech Sørensen og Thomas Ring vil være de drivene kræfter på dette hold. Har dit barn brug for en forælder eller støtteperson er De meget velkommen til at deltage i Hallen.

Vi har masser af muligheder😊
3-5år
0-1kl.
2-3kl.
Mini mix
Rosenholmix
Pilates.
Power.
Svømning.
Yoga.
Sanne Dans.
Piloxing.
Stræk og Styrke.
Spring Amok.
Herretons.
Cardio Kickboxing.
Street Style.

 

FDF Mørke starter som noget nyt familiearbejde, der er for familier fra Mørke og omegn, som vil være en del af et FDF-fællesskab for forældre og deres børn i alderen 0 – 10 år. (Ældre børn og er også velkomne, men aktiviteterne er målrettet denne aldersgruppe).

Vi har møder 4 – 6 gange om året på en lørdag eller søndag. Derudover er der mulighed for at deltage i FDF Mørkes øvrige fællesarrangementer, som fx Sankt Hans, BUSK-gudstjeneste, sommerlejr og julelejr.


Indholdet af familiemøderne varierer som vores andre møder i FDF, men leg og udeliv er i fokus. De deltagende familier fordeler opgaverne mellem sig, så alle bidrager til planlægning og afvikling af møderne.

Om FDF
FDF er en børne- og ungdomsorganisation med voksne, der har noget på hjerte. FDF bygger på et kristent livssyn.

Spørgsmål?
Kontakt kredsleder Ove Højer (29256587) eller leder Tanja Refsing (24223007)

Alle er velkomne til dagen. Mød op og hør, om det kunne være noget for dig og din familie.

Mørke Fjernvarmeselskab ønsker at etable- re et nyt 4,5 MW stort halmfyret fjernvar- meværk på Fabriksvej i Mørke, og har i den forbindelse fremsendt projektforslag til Byrådets godkendelse efter Varmeforsy- ningslovens bestemmelser.

Mørke Fjernvarmeselskabs nuværende 3,5 MW store varmeværk på Parkvej 10 i Mør- ke er fra 1964, og er derfor miljømæssigt uhensigtsmæssigiforholdtildenuværende miljøkrav, foruden at der er et stigende varmebehov i byen.

Fjernvarmeselskabet ønsker derfor at etab- lere et nyt 4,5 MW stort fjernvarmeværk baseret på halm som brændsel på matrikel 10 cd på Fabriksvej i Mørke.

Byrådet skal i henhold til Varmeforsynings- loven og projektbekendtgørelsen godkende projektet, som hermed fremlægges i for- slag til Byrådets godkendelse, inden det udsendes i offentlig høring. Herefter skal projektet godkendes endeligt af Byrådet.

Sideløbende skal det ansøgte fjernvarme- værk miljøgodkendes og have byggetilla- delse, herunder dispensation i forhold til områdets lokalplan, da såvel bygninger som skorsten er højere end lokalplan 11’s bestemmelser for maksimal bygningshøjde. Projektet forventes dog ikke at medføre krav om en egentlig VVM-redegørelse.

Den ansøgte halmkedel på 4,5 MW vil så- ledes erstatte produktionen på det eksiste- rende værk på Parkvej, der tages ud af drift, og samtidig forøges varmeprodukti- onskapaciteten ved Mørke Fjernvarmesel-

skab.Ispids‐ogreservelastsituationervil en oliekedel på 5,0 MW på det nye værk producere varme. Det nye fjernvarmeværk planlægges ibrugtaget op til fyringssæso- nen 2018 / 2019.

Den samlede investering til installering af det nye varmeværk er vurderet til 37,5 mio. kr.

Selskabsøkonomisk resulterer projek- tet i et akkumuleret resultat over 20 år på i alt 1,6 mio. 2017‐prisniveau kr. for Mørke Fjernvarmeselskab, svaren- de til ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Forbrugerøkonomisk vil den årlige var- meregningigennemsnitderforfalde med 166 kr. inklusive moms for et standardhus på 130 m2 med et esti- meret varmebehov på 18,1 MWh. Set over 20 år er det derfor vurderingen,

at en fjernvarmeforbruger i Mørke ikke vil opleve mærkbare ændringer i var- meregningen som følge af omstillingen til varmeproduktion fra træpiller til halm.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2017

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Under sidste års MØD OS I MØRKE  introducerede vi konceptet ”Smag på Mørke”, hvor der på pladsen blev kokkereret retter af råvarer fra Mørke og omegn.

Nogle af råvarerne havde vi på forhånd skaffet og en del råvarer medbragte I borgere selv fra jeres køkkenhaver. Det blev en smagfuld og farverig buffet, som man kunne smage for billige penge.

Vi håber derfor meget på, at mange vil tage en smule med til vores store fælles Mørke-buffet

Som det er med alt nyt, så skal det lige ses an – og derfor gentager vi det i år. Vi håber derfor meget på, at mange vil tage en smule med til vores store fælles Mørke-buffet: Grønsager, frugter, krydderurter eller noget helt andet. Tingene kan tages med på selve dagen eller afleveres dagen før på pladsen efter kl. 15 på det fremsatte bord (i nærheden af flagstangen).

Ud over ting til fællesbordet kan man lave sin egen lille bod med ting folk kan smage eller købe. Sidste år var der bl.a. lækre hjemmelavede spegepølser, æblecider, mørke- øl og frisklavet sushi. Hvad mon der mere laves i Mørke?

Endelig får vi også besøg af naturvejlederen John Simoni i sin naturbus. Han tager masser af spændende spiselige ting med fra naturen – og han vil helt sikkert udfordre vores smagsløg…

Med den nye køreplan vil bogbussen først køre ud efter skoletid og på den måde får flere borgere mulighed for at bruge bogbussen, når de kommer hjem fra arbejde og har hentet børn.

Bussen holder ved Mørke Skole hver tirsdag kl. 18.10 – 20.10

Den nye køreplan imødekommer også et politisk ønske om at tilbyde hjælp til borgerservice, sådan som man kan få det på bibliotekerne. Bogbussen vil i forsøgsperioden være til stede på hvert stop i to timer. Her vil man udover biblioteksbetjeningen kunne få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger på Borger.dk og til NemID.

Den ændrede køreplan for bogbussen er en del af det fokus på landdistrikterne, som ligger i Syddjurs Kommunes kulturhandleplaner. Her er Syddjurs Bibliotek i gang med nogle forskellige forsøg på at servicere udvalgte mindre byer med nogle alternative bibliotekstilbud som for eksempel bogautomaterne i Lime og Ryomgård.

For at kunne køre senere ud og samtidig holde længere ved hvert stop, er der i forsøgsperioden indført en tredje køredag, således at bogbussen nu kører ud mandag, tirsdag og onsdag. De længere holdetider betyder også, at stoppesteder vil blive nedlagt i forsøgsperioden. Det drejer sig blandt andet om stoppene i Knebel, Lime og Ryomgård.

De seks byer, som den nye køreplan indbefatter, er Kongsgårde, Tved, Nimtofte, Mørke, Feldballe og Hyllested. Disse byer er blandt andet valgt ud fra udlånstal, afstand til nærmeste bibliotekstilbud og om de i forvejen er biblioteksbetjent.

Den nye køreplan fra 2. maj – 30. september 2017 ser således ud:

 • MANDAG
  Kongsgårde (Dagli’ Brugsen) kl. 15.30 – 17.30
  Tved (Brugsen) kl. 18.00 -20.00
 • TIRSDAG
  Nimtofte
  (Skolen) kl. 15.30 – 17.30
  Mørke (Skolen) kl. 18.10 – 20.10
 • ONSDAG
  Feldballe
  (Skolen) kl. 15.30 – 17.30
  Hyllested (Kirken) kl. 18.00 -20.00

Efter mange års venten blev det endeligt i efteråret 2016 vedtaget, at Mørke skulle have en ny daginstitution.
En integreret institution, der kan rumme 25 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn.

Der blev i budgettet afsat 18.000.000 kr.

Følgende kriterier skulle opfyldes.

 • Det nye børnehus skal ligge på Mørke Skoles matrikel
 • Der skal i et eller andet omfang være murfællesskab med Mørke skole

Vi har derfor siden ultimo 2016 haft et antal byggemøder med repræsentanter fra Kastanjehuset og Mørke skole samt 2 arkitekter fra Syddjurs kommune.
Vi har sammen drøftet, hvordan vi bedst kan løse denne opgave med respekt for lovgivninger på begge områder og med udgangspunkt i de konkrete forhold på Mørke Skole.

Begge steder har de forskellige muligheder, der har været skitseret, været drøftet med medarbejdere.
Bestyrelsen i Kastanjehuset har ligeledes kunnet komme med input.

Det er en spændende proces og vores mål er, at vi gerne vil bidrage til, at vi i Mørke har super gode rammer for børneliv for både små-børn og skolebørn.

Fleksible rammer, der også kan rumme udsving i børnetal som er kendte i et eller andet omfang, men også kan rumme tilflytning.

Er man bosiddende i Mørke, bor man i et samfund, hvor der er gang i rigtigt mange nye projekter. Nogen af dem er:

 • Letbanen
 • Byens hus
 • Syddjurs Springcenter
 • Parken i Mørke
 • Fyrtårn

Der er grunde til salg og flere boligbyggerier i gang. Det er attraktivt, at flytte til Mørke.
Derfor skal der også være rammer, der matcher på dagtilbuds- og skoleområdet.

Placering

Vi er i en konstruktiv proces, hvor vi sammen drøfter muligheder. Den placering vi nu er nået frem til, og som bliver den placering, som beskrives i det, der videre- sendes til det rådgivende firma, som kommer til at forestå byggeriet, er som følger:
Indskolingen som nu er i Blok Vest, flytter sammen med mellemtrinnet i Blok Øst, som ombygges, så den kan rumme begge trin.

Blok Vest ombygges til integreret institution.

Der skabes legeplads i det store areal mellem skole og Kirkevej med plads til et område, hvor vuggestueafdelingen er skærmet fra den øvrige legeplads.

Der opføres krybberum samt mulighed for at kunne sove uforstyrret udenfor.

Vi er alle meget tilfredse med den foreløbige placering og er spændte på, hvad et rådgivende firma kan bidrage med ift. at opfylde alle de ønsker, vi har for dette byggeri.

Det er derfor også vigtigt, at pointere, at dette er den foreløbige placering. Der vil i sådan en proces, kunne komme ændringer eller andre forslag, som vi må drøfte undervejs.

Vi vælger dog at orientere, da vi alle er blevet spurgt af mange om, hvor vi er i processen. Det har vi så her gjort rede for.

Vi er glade for interessen.

Byggestart forventes efterår/vinter 2017 og byggeriet forventes færdigt ultimo 2018.

På vegne af byggeudvalget Med venlig hilsen

Annie Wernblad og Helle Tarp Madsen

Distriktsrådet i Mørke har det formål at fungere som byens talerør i forhold til Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreninger, institutioner og borgeres initiativer.
På årsmødet den 7 december blev der valgt et nyt Distriktsråd
Her er det nye distriktsråd :
Kasper Urth
Klaus Molberg
Lone Meldgaard Thorsø
Jakob Rauff Baungaard
Morten Käszner
Vil du læse mere så kig her:

Ved fristens udløb den 27. september 2016 var der kun indleveret én liste til menighedsrådsvalget. Det betyder, at den liste, der blev lavet på opstillingsmødet betragtes som gældende.

Det nye menighedsråd, der tiltræder den 1. søndag i advent består af følgende:

 • Jesper S. H. Kristiansen,
 • Birthe S. Nielsen,
 • Jesper Berggreen, Ida-Marie D. Peitersen,
 • Jeanette R. B. Nielsen,
 • Ken K. Rasmussen.

Suppleanter:

 • Britta Møller,
 • Daniel L. Bramsen,
 • Niels Karl Nielsen,
 • Flemming Hansen.

Det bliver spændende at følge det nye menighedsråd i de kommende 4 år, når det sammen med vor dygtige sognepræst Maria Baungaard skal udfylde rammerne i vor dejlige, gamle Mørke Kirke.

Midt i oktober holdt vi skolefest under temaet: Det som ingen ser. 6 klasse og mec havde skrevet skolekomedien som de spillede for fulde huse.

Kong Gulerod og hans band spillede i blok vest og de større børn og deres forældre fornøjede sig med boder og dans i blok øst.

3 klasse skriver i 8544:

Så har det igen været tid til skolefest på Mørke Skole. Ugen op til festen var som sædvanlig præget af travlhed og stor opfindsomhed rundt i klasserne. Årets tema var “Det som ingen ser” efter skolekomedien af samme navn.

I vores klasse skulle vi forestille os, at bøgerne på skolen blev vækket til live, når alle var gået hjem, og så sprang nogle af figurerne ud af bøgerne, og alle bøger fik arme, ben og øjne.

I andre klasser var det fx legetøjet og musene, der dukkede op om natten. Der var fx nogle små biler, der drønede rundt på væggen med øjne på, og der var lavet kæmpe legoklodser med arme og ben.

Skuespillet var skægt med elever fra 6. Klasse og MEC for- klædt som blandt andet møbler, vandhane, iPad, samtale-anlæg og lamper, og de havde fået lavet nogle sjove replik- ker, som både børn og voksne kunne grine af. Midt under 1. forestilling skulle lyset fore- stille at gå ud – troede vi, men det var desværre et lille uheld, som de dog hurtigt fik klaret.

I blok vest var det igen “Kong Gulerod” der stod for musikken, og det gør de jo altid supergodt. Der var vildt gang i både dans og sang. Nogle fik lov at komme op på scenen og synge med på “Jamaica” , og hvis man var god til fx at danse mega-råt, fik man en sodavand.

Vi stod i år for pølseboden, og det var rigtig sjovt at ekspedere kunderne, men det var også lidt svært at få givet penge tilbage. Desværre havde vi allerede udsolgt en lille time før festen sluttede. Men til gengæld var der nok af kaffe, kager, sodavand og popcorn i de andre boder.

Ovre hos de store kunne man gå i boderne og blandt andet prøve at smage sig frem til underlige ting og at føle sig frem gennem slim til nogle ting også.

Det var en supergod fest, og det var godt vi kunne sove længe dagen efter.
Fortalt af 3. Klasse

I Mørke ønsker vi fællesskabet og det må også gerne være lidt bæredygtigt og økonomisk fordelagtigt.
Derfor har vi fået en ny delebil som rammer tidens trend om fællesskaber og deleøkonomi. Det er oplagt for de mange som har en bil nr. 2 som ikke bruger den så ofte eller dem der gerne vil købe en bil nr 2 fordi de har et større behov end 1 bil.

Mørkes nye delebil står klar fra starten af uge 42 og delebilsklubben bliver sparket igang med et flot tilbud.
Bliv medlem GRATIS – hele det første år!

Tegn medlemskab fra nu og til juleaften i år og du får gratis medlemskab frem til 31/12-2017.
Gå ind på www.Byensbil.dk under Bliv medlem og opret dig.

Hen over sommeren har der været 2 forældre-arbejdsdage i Legehuset HulaHop, idet både hus og udearealer gennemgår en forvandlingsproces, som følge af at HulaHop nu er en integreret idrætsinstitution for børn fra 0—6 år.

Legehuset HulaHop startede pr. 1/11-2015 børnehavegruppen op, og gruppen vokser sig stille og roligt større. I skrivende stund er der 12 dejlige børnehavebørn, som nyder en hverdag med bevægelse, nærvær og fællesskab i fokus. Også vuggestuegruppen har stor opbakning i Mørke og opland, og rummer lige nu 15 skønne børn.

En stor tak til alle vores engagerede og arbejdsomme forældre!

hulahop2

Mørkes nye indbygger er en stor træskulptur, der er udført af kunstneren Thomas Dambo.

Mørke har fået træskulpturen af Northside Festivallen, hvor han i gik under navnet Ben Chiller. Han skal have et nyt navn, men foreløbig skal han lige vænne sig til sit nye sted på toppen af bakken ved indkørslen til Mørke.

Stedet er stillet til rådighed af Henrik og Charlotte Ulsted.

Ben Chiller er en stor genbrugsskulptur som Thomas Dambo lavede i forbindelse med musikfestivalen Northside i 2015. Ben chiller til musikken, som blæser hans hår bagud. Hans ben er 11 meter lange. Ben er bygget med hjælp fra en lille gruppe frivillige og er bygget af 100% affaldstræ fra lokale virksomheder.

Træskulpturen er hentet og placeret efter fælles beslutning i Mørke Distriktsråd og godkendt af Syddjurs kommune.

Udgifterne til transporten er dækket af midler sponseret af Sparekassen Kronjylland.

Jakob Rauff Baungaard fra Distriktsrådet siger at han håber at alle vil tage godt imod det nye 360 graders udsigtspunkt i byen og gi en hånd med at klargøre ham hvert forår så han kan blive stående i mange år til nydelse og overraskelse for forbipasserende.

Næste etaper er at lave en lille sti samt få sat lys inde i træmanden.

13516162_10154266998773516_5980597028511090936_n 13516269_10154266998218516_6414108124167352581_n 13592607_10154266998343516_8605364194744180789_n 13600092_10154266998513516_1967519209628839360_n 13600166_10154266998368516_744411197092313112_n 13600343_10154266998548516_767653259594592853_n 13606528_10154266998663516_2997393862651762700_n

 

Mørke fejrede  lørdag 2. april at byen ved mange frivillige kræfter og mange lokale virksomheders hjælp fik en idrætshal, som siden har haft stor betydning for idræts- og foreningslivet i byen.

”Mørke Idrætscenter er meget mere end et idrættens hus. Det er et mødested for unge og gamle i byen, og huset bliver brugt til mange forskellige aktiviteter, hvad enten der bliver strikket, skal findes plads til det nye Mørke folkebibliotek, dagplejerne tager en tur med børnene, eller de unge hygger sig i husets unge miljø,” siger næstformand i Mørke Idrætscenter, Ole Hansen.

Unge miljøet kan bruges af alle, men benyttes især af unge i byen, som kan komme der fra mandag til torsdag året rundt for snakke og være sammen, spille computer eller tage et slag bordtennis. Unge miljøet holdes åbent af frivillige voksne, og det er i princippet åbent for alle interesserede.

Mørkehallen blev for fem-seks år siden opgraderet til Mørke Idrætscenter ved en ny stor frivillig indsats fra borgere i byen og med kommunale penge og LAG-midler fik tilbygget blandt andet multisal, cafeteria og fitness faciliteter.

12909538_623581634460967_1132945090608809094_o

Ved hallens 30 års jub. fortalte Herdis Dalsgaard Pedersen i en flot tale om hallens tilblivelse.

Der var masser af glade børn og voksne. Frivillige fra flere generationer var samlet

12472832_10207427069929097_7789648161761389004_n 12494692_10207427069689091_4451260877316172943_n 12928376_10207427069609089_4942313579646336085_n