Velkommen til ungdomsklubberne i distrikt Hornslet/Mørke/Ådalen

Her kan du møde unge fra hele kommunen og der er altid en flok friske klubmedarbejdere, som ønsker at gøre klubben til et rart og spændende sted at være. I samarbejde med dig vil vi arrangere forskellige aktiviteter. Det kan være konkurrencer, besøg udefra, film-aften, ture til f.eks. landskampe eller strøgture til Århus.

Du skal være medlem og købe et klubkort til 100 kr., men så har du også adgang til 9 ungdomsklubber, dvs. Hornslet, Mørke, Ådalen, Ebeltoft, Rosmus, Rønde, Mols og Kolind.

 http://www.ungsyddjurs.dk/

Mørke UK
Mandag 18:30 – 21:30

I uge 17-18/2014 har alle elever på Mørke skole arbejdet med street art under temaet “Kunst i naturen – kunstig natur”.

Et af ugens mange produkter var denne Lip Dub og en netavis : “Kunst i naturen – Kunstig natur”.

http://kunstignatur.blogspot.dk/

 

 

Søndag den 24. november kunne Mørke Kirke genindvies efter en længerevarende indvendig restaurering og med en ny handicapvenlig indgang fra tårnrummet.
På grund af fundne kalkmalerier og en glemt krypt under gulvet er arbejderne med istandsættelsen trukket i langdrag, så glæden var stor, da kirken kunne genåbnes.

[flickr_set id="72157638056978603"]

Kastanjehuset, børnehaven i Mørke, har den glædelige og positive udfordring, at børnetallet stiger.

Det betyder, at der i indeværende år, må findes løsninger i samarbejde med byens andre pasningsmuligheder; dagplejen og Hulahophuset m.fl. , for at rumme alle børnehavebørn, så de ikke skal tilbydes plads i andre byer.

Det er heldigvis ikke svært, da der er et godt samarbejde i Mørke.
Men…. den positive udfordring fortsætter, og der bør skabes en permanent løsning, der kan rum- me alle børnehavebørn i Mørke.
Derfor har bestyrelserne fra skole/ SFO, dagpleje, Kastanjehuset og Hulahophuset sammen med respektive ledere afholdt et visions- møde. Desværre kom der i sidste øjeblik afbud fra Hulahophuset p.g.a. sygdom, men det betyder ikke, at de ikke er med i proces- sen. Der er kontakt til dem og de ønsker at være med.

Mødet var en meget åben dialog om, hvad der kunne være et ønske til ”fremtidens børnepasning” i Mørke. Med udgangspunkt i de nu-

værende tilbud blev der i 2 grupper drøftet indhold til visionen samt mulige løsninger på et overordnet plan.

Kastanjehusets bygninger står overfor nogle større vedligeholdelsesopgaver, og der kan ikke udbygges på grunden. En del af den nuværende legeplads er en lejet villahave.
Skovhuset i Termestrup, som er en del af Kastanjehuset trænger også til renovering. Og med de senere års nedskæringer er det blevet nødvendigt , hvert år at sø- ge ekstrabevilling, for at være personale nok til at dække begge steder.
Der er i sektorplan for området beskrevet, at der ønskes integre- rede institutioner i alle områder.

Dagplejens økonomi er svær at styre ved op- og nedgang i børne- tallet og det kan en integreret in- stitution være med til at afhjælpe.

Hulahophuset er en privat vug- gestue, og tænkningen i dette pro- jekt er ikke et ønske om, at lukke Hulahophuset, men sammen med dem drøfte, hvordan de indgår i en samlet plan for dagtilbud i Mørke.

Skolen er for nylig udbygget med SFO, og det vil være svært,

at presse mere ind på dette areal. Det gennemgående i dialogen var, at der er et meget godt sam- arbejde alle enheder imellem. Det

skal bibeholdes og må gerne ud- vikles til at blive endnu bedre.

Dermed konkluderes det, at et godt samarbejde om børnene i Mørke ikke nødvendigvis er af- hængigt af, at man bor på samme matrikel. Det handler om, at de professionelle, der har med børne- ne at gøre, vil samarbejdet og mødes med hinanden for at drøfte og udvikle dette.

Der blev også talt om, at det er væsentligt for både nuværende og kommende borgere i Mørke, at der er pasningstilbud med kvalitet til deres børn i Mørke.

Mørke er et bysamfund med egen infrastruktur. Kommunal dagpleje, privat dagpleje, privat vuggestue, kommunal børnehave, skole/SFO, junior- og ungdomsklub. Indkøbs- muligheder, bibliotek, offentlige transportforbindelser med bus og tog og en masse gode fritidstilbud til både børn og voksne. Idrætscentret, Lindegården, Sog- negården og Solgården er steder, hvor man mødes og kan skabe nye relationer og pleje de etable- rede.

Derfor har det betydning, at børnene også kan få et dagtilbud i den by, hvor langt de fleste på et senere tidspunkt skal gå i skole og deltage i foreningslivet. Vigtigt at de også får mulighed for, at skabe relationer i deres by.

Alle disse temaer var på bordet og der arbejdes videre i en mindre gruppe.

Målet er at have et beskrevet projekt klar til at indgå i drøftelserne om Budget 2014.

På vegne af arbejdsgruppen Stine Bergman Jørgensen og Christian Windum Forældrerepræsentanter i Kastanjehuset bestyrelse

Så er det igen tiden, hvor Mørke er interessant for “medierne”, fordi vi holder flexibel vinterferie!

Skoleinspektør Anni Wernblad fortæller at hun, mandag gav interview til Jyllandsposten. Dette førte senere til opringninger fra fra DR og fra Radio 24-7.

På Mørke Skole kan forældrene selv vælge, om deres børn skal have fri i uge fem, seks eller syv.

I disse uger er undervisningen planlagt, så eleverne ikke behøver at være på skolen hele tiden. Det betyder, at skolen undgår, at eleverne holder fri, mens der er almindelig undervisning.

– Vi synes, at det virker, siger Annie Wernblad.

Men hun opfordrer forældre eller andre til at skrive til hende,  hvis man har nogle (andre) meninger om den flexible vinterferie. Så kan jeg  nuancere mine udtalelser, og vi kan have det med i vores årlige evaluering af vinterferieugerne. Siger Anni Wernblad.

Se artikel fra DR her:  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/01/29/125503.htm

Se indslag fra TV2 nyhederne her: http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/64401072/

 

Mørke pastorat har kun én kirke, så hvis du bor i Mørke, Ommestrup, Dagstrup eller Bale, så er Mørke kirke din kirke!
Om du bruger den hver søndag, til højtid og fest eller næsten aldrig, så har alle lige ret til at bruge kirken, når det er nødvendigt.

Kirken er folkets kirke, og ved Mørke kirke forsøger vi at lave aktiviteter og gudstjenester, som rammer både høj og lav, gammel og ung.
Der er højmesse næsten hver søndag. Hvis ikke højmessen trækker, kan man også opleve kirken på andre måder. Fx har vi den sidste onsdag i hver måned børnegudstjeneste med fællesspisning.

[quote style=”boxed” float=”right”]Rundt om på kirkegården er der stillet bænke op, så man kan nyde udsigten, roen og eftertænksomheden, præcis når man har lyst.[/quote] Der afholdes også andre spændende gudstjenester i løbet af året. Kyndelmisse, Alle Helgen, ungdomsgudstjeneste, aftengudstjeneste og høstgudstjeneste for blot at nævne nogle få.

Kirkegården ved Mørke kirke er en utrolig flot og velholdt kirkegård. Både sommer og vinter kan man gå en tur på kirkegården og nyde gravernes fantastiske arbejde. Særlig kan vi bryste os af, at have en af de smukkeste pyntede kirkegårde hen over vinteren, hvor granlægningen både beskytter og pynter på de vintermørke grave. Rundt om på kirkegården er der stillet bænke op, så man kan nyde udsigten, roen og eftertænksomheden, præcis når man har lyst.

Lige ved siden af kirken ligger Mørke præstegård. I den ene længe har menighedsrådet indrettet sognegård, som bruges til de mange arrangementer, menighedsrådet stabler på benene hen over året. Desuden kan man leje sognegården til begravelseskaffe, hvis man ønsker det. Sognegården bliver også brugt til undervisning af konfirmander og minikonfirmander og er uundværlig for kirkens liv.

Menighedsrådet ved Mørke kirke

Menighedsrådet består af seks folkevalgte medlemmer, som alle brænder for kirkens liv og vækst. Arbejdsopgaverne spænder over renoveringer, regnskab, planlægning af sogneaftner og gudstjenester, nytænkning og opbygning af kirkens profil og arbejde – for blot at nævne nogle få.

I denne tid står renoveringen af kirken og præstegården selvfølgelig øverst på dagsordenen. Læs mere om dette her.

På gensyn i Mørke kirke – din kirke!

[box]Kirkelig vejviser:
Sognepræst Maria F. Rasmussen, 51 52 74 46, mfra@km.dk
Graver: Per Kvist, 24 27 89 59
Menighedsrådet ved Mørke kirke:
Formand: Herdis Pedersen, 86 37 73 06, hep@fiber.dk
Næstformand: Jonna Thomassen
Kasserer: Leif Nielsen, 86 37 71 62
Kirkeværge: Niels Peter Jensen, 86 37 72 21
Skole-kirke-repræsentant: Per Henning
FDF-repræsentant: Ann Pedersen[/box]


Nyt telefonnr. i Mørke Juniorklub – 8637 6653

Vuggestuen HulaHop er en privat institution med plads til 18 børn og har 6 ansatte

 Vuggestuen HulaHop er:

 • et hus med nærvær, tryghed og omsorg
 • et hus hvor børnenes leg og fantasi er i centrum
 • et hus der giver de bedste muligheder til at børnene kan udvikle sig og vi har skabt en hus hvor der er rart, trygt og godt at komme for både børn, forældre og personale
 • et hus hvor børnene hver dag bliver mødt af nærværende voksne der glæder sig til at være sammen med dem
 • et hus hvor der er et godt og tæt samarbejde mellem forældre og personale. Så vi sammen kan skabe verdens bedste institution for vores børn

Vuggestuen HulaHop er et ny renoveret hus med masser af muligheder for:

 • motoriske-/musiske oplevelser for børnene
 • kreativt værksted
 • spirende ude liv
 • hyggelige funktionsopdelte kroge til: rolle-, udklædnings-, gulv-,bil lege m.m.

I Vuggestuen HulaHop vægter vi:

 • glæde og trivsel
 • sundhed og kost
 • sociale kompetencer
 • sprogstimulering
 • krop og bevægelse
 • natur og miljø

Har du lyst til at vide mere så klik ind på www.hulahophuset.dk

send os gerne en mail på:info@hulahophuset.dk

eller ring gerne til Vuggestuen HulaHop og få en snak med os på 88 80 70 70 alle hverdage kl. 12.30 til 14

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]Vuggestuen HulaHop,
Banevænget 13A,
8544 Mørke[/box]

Kastanjehuset er en funktionsopdelt børnehave med en grundnomering på 65 børn og beliggende i Mørke. De fysiske rammer understøtter pædagogikken og giver mulighed for et alsidigt aktivitetstilbud.

Børnene er inddelt i 3 faste grupper med primære voksne. Grupperne holder dagligt samling.

Personalet arbejder i teams på tværs af de faste grupper omkring de forskellige aktiviteter.

Vi arbejder ud fra flg. værdier:

 

Omsorg – fordi det er vigtigt at blive anerkendt, set, hørt og forstået.

Fællesskab – fordi det er vigtigt at have sociale kompetencer, at være noget i forhold til fællesskabet, og opleve intensiteten i fælles oplevelser og samværet i en gruppe med forskellige kompetencer.

Udvikling – fordi det er vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau og via dets kompetencer støtte udviklingen af nye.

Firkløverskolen er en special-skole der er specialiseret i autisme og DAMP/ADHD. Den har administration i Paderup i Randers Kommune.

Firkløverskolen har 160 elever fordelt på fire afdelinger.
De tre afdelinger dækker hver sit geografiske område, mens afdelingen i Paderup er for unge i 9, 10. og 11. klasse.

Afdelingen i Mørke dækker Århus Nord og størstedelen af Djursland.

Afdelingen i Jebjerg dækker kommunerne omkring Randers, og skolen i Låsby dækker kommunerne omkring Silkeborg.

Uddannelses- og udviklingsafdelingen dækker alle fire skoler.

Skolens hjemmeside

 • Et hus, som mange kender, fordi der kommer mange
 • Et hus, som fungerer fint i samarbejde med andre foreninger 

Et hus med mange aktiviteter – fordelt på mange grupper:

 • Forskellige former for håndarbejde: decoupage, strikning og syning
 • Billard
 • Undervisning i data
 • Slægtsforskning
 • Underholdning med vidtspændende indhold (sang, foredrag, fortælling)
 • Udflugter, forårsfest, julefrokost m.m.

 

 Lån af huset (kan ikke lånes/lejes til private fester) aftales med Lisbeth Åastrup Jensen tlf 24916759

[box type=”info” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Lindegården – dag- og aktivitetscenter
Skolevej 19, 8544 Mørke
 
Kontaktperson i øvrigt: Centerrådets formand Jytte Schnell 51356628 [/box]


Mørke Skole ligger smukt på toppen af Mørke. Skolen har lyse, moderne lokaler og en nybygget SFO – taget i brug sommeren 2011. Rundt om skolen er masser af plads og grønne områder, som vi bruger i både skole og fritid.

Sammen med skolebestyrelsen har vi gennem en årrække planlagt og gennemført ”fleksibel vinterferie” (forældrene kan vælge mellem uge 5, 6 og 7), en ordning alle parter er meget tilfredse med. Skolen har også en ”skolebod”, hvor eleverne hver dag kan købe f.eks. grove boller, små måltider og frisk frugt.

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]Skoleleder:
Annie Wernblad 87535660
Formand for skolebestyrelsen:
Heidi Laprath laprath@privat.dk
Web: moerke-skole.dk [/box]