MørkeFjernvarmeselskab a.m.b.a. – Godkendelse af projektforslag for nyt fjernvarmeværk

Dagli Brugsen Mørke

Mørke Fjernvarmeselskab ønsker at etable- re et nyt 4,5 MW stort halmfyret fjernvar- meværk på Fabriksvej i Mørke, og har i den forbindelse fremsendt projektforslag til Byrådets godkendelse efter Varmeforsy- ningslovens bestemmelser.

Mørke Fjernvarmeselskabs nuværende 3,5 MW store varmeværk på Parkvej 10 i Mør- ke er fra 1964, og er derfor miljømæssigt uhensigtsmæssigiforholdtildenuværende miljøkrav, foruden at der er et stigende varmebehov i byen.

Fjernvarmeselskabet ønsker derfor at etab- lere et nyt 4,5 MW stort fjernvarmeværk baseret på halm som brændsel på matrikel 10 cd på Fabriksvej i Mørke.

Byrådet skal i henhold til Varmeforsynings- loven og projektbekendtgørelsen godkende projektet, som hermed fremlægges i for- slag til Byrådets godkendelse, inden det udsendes i offentlig høring. Herefter skal projektet godkendes endeligt af Byrådet.

Sideløbende skal det ansøgte fjernvarme- værk miljøgodkendes og have byggetilla- delse, herunder dispensation i forhold til områdets lokalplan, da såvel bygninger som skorsten er højere end lokalplan 11’s bestemmelser for maksimal bygningshøjde. Projektet forventes dog ikke at medføre krav om en egentlig VVM-redegørelse.

Den ansøgte halmkedel på 4,5 MW vil så- ledes erstatte produktionen på det eksiste- rende værk på Parkvej, der tages ud af drift, og samtidig forøges varmeprodukti- onskapaciteten ved Mørke Fjernvarmesel-

skab.Ispids‐ogreservelastsituationervil en oliekedel på 5,0 MW på det nye værk producere varme. Det nye fjernvarmeværk planlægges ibrugtaget op til fyringssæso- nen 2018 / 2019.

Den samlede investering til installering af det nye varmeværk er vurderet til 37,5 mio. kr.

Selskabsøkonomisk resulterer projek- tet i et akkumuleret resultat over 20 år på i alt 1,6 mio. 2017‐prisniveau kr. for Mørke Fjernvarmeselskab, svaren- de til ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Forbrugerøkonomisk vil den årlige var- meregningigennemsnitderforfalde med 166 kr. inklusive moms for et standardhus på 130 m2 med et esti- meret varmebehov på 18,1 MWh. Set over 20 år er det derfor vurderingen,

at en fjernvarmeforbruger i Mørke ikke vil opleve mærkbare ændringer i var- meregningen som følge af omstillingen til varmeproduktion fra træpiller til halm.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2017

Indstilles til Byrådets godkendelse.

MA-Net
Webmanden
About Webmanden (401 Articles)
Jeg sørger for mørke.dk. Kontakt mig endelig hvis du har brug for et godt råd, hjælp til siden eller har noget du gerne vil bidrage med.