MørkeFjernvarmeselskab a.m.b.a. – Godkendelse af projektforslag for nyt fjernvarmeværk

Mørke Fjernvarmeselskab ønsker at etable- re et nyt 4,5 MW stort halmfyret fjernvar- meværk på Fabriksvej i Mørke, og har i den forbindelse fremsendt projektforslag til Byrådets godkendelse efter Varmeforsy- ningslovens bestemmelser.

Mørke Fjernvarmeselskabs nuværende 3,5 MW store varmeværk på Parkvej 10 i Mør- ke er fra 1964, og er derfor miljømæssigt uhensigtsmæssigiforholdtildenuværende miljøkrav, foruden at der er et stigende varmebehov i byen.

Fjernvarmeselskabet ønsker derfor at etab- lere et nyt 4,5 MW stort fjernvarmeværk baseret på halm som brændsel på matrikel 10 cd på Fabriksvej i Mørke.

Byrådet skal i henhold til Varmeforsynings- loven og projektbekendtgørelsen godkende projektet, som hermed fremlægges i for- slag til Byrådets godkendelse, inden det udsendes i offentlig høring. Herefter skal projektet godkendes endeligt af Byrådet.

Sideløbende skal det ansøgte fjernvarme- værk miljøgodkendes og have byggetilla- delse, herunder dispensation i forhold til områdets lokalplan, da såvel bygninger som skorsten er højere end lokalplan 11’s bestemmelser for maksimal bygningshøjde. Projektet forventes dog ikke at medføre krav om en egentlig VVM-redegørelse.

Den ansøgte halmkedel på 4,5 MW vil så- ledes erstatte produktionen på det eksiste- rende værk på Parkvej, der tages ud af drift, og samtidig forøges varmeprodukti- onskapaciteten ved Mørke Fjernvarmesel-

skab.Ispids‐ogreservelastsituationervil en oliekedel på 5,0 MW på det nye værk producere varme. Det nye fjernvarmeværk planlægges ibrugtaget op til fyringssæso- nen 2018 / 2019.

Den samlede investering til installering af det nye varmeværk er vurderet til 37,5 mio. kr.

Selskabsøkonomisk resulterer projek- tet i et akkumuleret resultat over 20 år på i alt 1,6 mio. 2017‐prisniveau kr. for Mørke Fjernvarmeselskab, svaren- de til ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Forbrugerøkonomisk vil den årlige var- meregningigennemsnitderforfalde med 166 kr. inklusive moms for et standardhus på 130 m2 med et esti- meret varmebehov på 18,1 MWh. Set over 20 år er det derfor vurderingen,

at en fjernvarmeforbruger i Mørke ikke vil opleve mærkbare ændringer i var- meregningen som følge af omstillingen til varmeproduktion fra træpiller til halm.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2017

Indstilles til Byrådets godkendelse.