,

Her er den nye by

Her er de områder og aktiviteter der kan forvente et markant løft i forbindelse med byfornyelsen af Mørke.

Byfornyelsen omfatter  hele byen, men indsatsen koncentreres især omkring hovedvejen og stationsområdet samt byparken.

De forskellige områder er udvalgt efter hvad Mørkes borgere igennem borgerinddragelsesprocessen er kommet frem til af ønsker til byens udvikling.
LINK: Du kan se hele Byfornyelsesprogrammet her

Bymiljø & Trafikale forbedringer by hovedgaden

Hovedgaden indgår som selvstændigt byrum i sammenhæng med de tværgående forbindelseslinier, der ønskes genskabt eller forstærket.
Den del af hovedgaden nærmest stationen rummer de største udfordringer i forhold til tomme og udtjente boliger og erhverv, og vil have et primært fokus.

Stationsområdet udgør et naturligt centrum i byen, men rummer ikke den tyngde eller det liv, man ville forvente i en stationsby.  Med den kommende letbane og evt. stigning i frekvens, vil stationsområdet på sigt være attraktivt for bosætning.

Det udtjente erhvervsområde ved stationsvej indgår som del af en stationsnær byomdannelse og byfortætning. Desuden ønskes yderligere byfortætning i nærheden af stationen. Omdannelse af udtjente stationsnære erhvervsområder. Byfortætning af randbebyggelsen langs med hovedgaden.

Der kan tænkes yderligere nedslag, der enten kobler de primære byrum sammen eller skaber nye oplevelser på ruten.

  • Forskønnelse af hovedgaden, herunder etablering af torve, pladser og opholdsarealer samt begrønning.
  • Oprydning og forskønnelse af bebyggelsen langs med hovedgaden.
  • Forskønnelse af stationsområdet som byens centrum, herunder aktivering af byrummet, opholdsmuligheder, markedsplads / torv.
  • Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af hovedvejen.  Eksempelvis en grøn kile som ny forbindelse på tværs af hovedgaden og i forlængelse af Byparken.
    Byparken indgår som det store centrale bynære grønne rum, hvis potentiale langt fra er udnyttet.
  • Byparken. Aktivering, tilgængelighed, synlighed. Mulighed for leg og ophold.

Socialt og Kulturelt bypark

Det fælles mødested, foreningshuset / aktivitetshuset bør placeres centralt i byen, dvs. i området omkring stationen.
Huset skal indeholde en café og butik eller lignende aktivitet, samt møderum og aktivitetslokaler, som byens foreninger og borgere kan bruge.

Et bredt samarbejde mellem foreninger og institutioner, og et sted at mødes.

Social sammenhængskraft 

Landsbypedel.

Frivillighedskoordinator.

Sport/Idræt 

Motionsstier afmærkede og suppleret med fitness-stationer.

Multibane i tilknytning til sportsplads og klubhus.

Pulje til aktiviteter by grøn kile

Events og Happenings skal fortsætte så fokus holdes på de planlagte aktiviteter. Skal samtidig skabe opmærksomhed på byen og sætte Mørke på landkortet.

Støtte til små hurtige projekter.

Branding & Markedsføring 

Mørke har et dårligt navn og rygte, og der skal arbejdes med et nyt brand og image for byen. De gode sider ved byen skal fremhæves og markedsføres.

Lys i Mørke 

LYS skal være et gennemgående tema – såvel fysisk som i overført betydning, og vil i en eller anden form indgå i alle projekter.

LINK: Du kan se hele Byfornyelsesprogrammet her