Syddjurs kommune har netop lagt en ny plan for området Mørke vest ud i 10 ugers offentlig høring.

Der afholdes offentligt møde herom torsdag .16. august 2018.

Høringen handler om en ny plan for søfuglevejenes udvidelse af “Lappedykkervej”

De nye planer der indeholder 17 nye villagrunde og en række mindre tætlav huse er en en udvidelse af de planer der oprindeligt blev lavet for området af Rosenholm kommune.

Udover flere nye villagrunde indeholder den nye lokalplan ændringer i trafikafviklingen. de eksisterende veje Grågåsevej og Pibesvanevej forlænges og Moselunden forbindes til Gl. Mørkevej via den gamle grusgrav.

Kommunen forventer med trafikomlægningen at aflaste krydset ved Skolen og den kommende børnehave.

 

Læs mere om planerne

Der afholdes offentligt møde herom torsdag 16. august 2018.

 

Bilag 1 – Bilag 1. KPT 12 udkast til politisk beh.pdf

Vil du have indflydelse på dit barns skole? Har du lyst til at mødes med andre om at gøre Mørke Skole til en endnu bedre skole?

– Så opfordres du til at stille op til det kommende valg til skolebestyrelsen.

Hvad laver Skolebestyrelsen?

Det er Skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolen og udarbejde retningslinjer (principper) for skolens virksomhed. Skolebestyrelsen er med til at udstikke overordnede rammer på adskillige punkter, hvorefter det er skolelederens opgave at lede skolen.

Hvem kan stille op?

Skolebestyrelsen består af forældrerepræsentanter (5-7 stk), to medarbejdere fra skolen, to elevrepræsentanter samt ledelsen fra skolen. Ledelsen har ingen stemmeret. Forældre som har forældremyndigheden over børn i skolen, kan stille op til valget

Vil du vide mere?

Hvis du er blevet nysgerrig på arbejdet med at sidde i skolebestyrelsen, er du velkommen til at kontakte formand for skolebestyrelsen Ann Ring (annbangring@gmail.com) eller medlem af skolebestyrelsen Anna Thomsen (annanielsen@hotmail.com)

  “Helt grundlæggende er min tilgang, at jeg vil påvirke det sted jeg bor positivt og sætte mit aftryk. Da jeg flyttede fra Aarhus til Mørke hørte jeg, at byens distriktsråd var ved at planlægge en ambitiøs byfornyelse, hvilket jeg naturligvis måtte bidrage til.

Hvis du i dag kommer til Mørke, vil du opleve en by i forandring. Genbrugskunst skyder op, lysfyrtårne bliver bygget, et enormt ambitiøst ’genbyg Byens Hus-projekt’ er på vej. Og når man kører ind i byen, ser man den store træmand fra Northside festivalen, Ben Chiller. Den skulle egentlig bare smides væk, men det gav mere mening at give ham fornyet liv i Mørke og vise lækker genbrugt genbrugskunst.
Mørke er en pendlerby, og derfor bør vi selvfølgelig have delebiler. Det ligger mig meget på sinde. Behovet er større i en landsby end i en storby, og derfor presser jeg på, så borgerne kan se, at der er et alternativ til bil nummer to. En delebil er med til at fjerne 4-5 biler.
Min drøm er, at andre landsbyer bliver inspireret og får lyst til at skabe deres egen udvikling samt får øjnene op for, at man kan komme langt for få ressourcer. Landsbyer er ikke ved at dø – de skal bare hjælpe hinanden til at blomstre, så endnu flere får mod på at prøve ‘the countrylife’.”

 

Jakob Rauff Baungaard er medstifter af kontorfællesskabet IdéRiget og bæredygtighedsbureauet WorldPerfect, som begge har base i Aarhus. I 2012 flyttede han til landsbyen Mørke.

 

MINE MÆRKESAGER

Syddjurs´ smukke natur og velfungerende landsbyer er med til at skabe attraktive rammer om det gode liv. Landdistrikterne er et aktiv, som kommunen skal bakke op om.

Der skal være en god offentlig service med dagpleje, institutioner, skoler og ældrepleje i nærområderne. Vi skal støtte foreningslivet, beboerinitiativer og skabe gode rammer for bosætning – blandt andet ved at sikre nye udstykninger i de mindre byer. Vi skal passe godt på vores natur, miljø og drikkevand. Det skylder vi de kommende generationer.

“Vi skal sikre rammerne for det gode liv – også udenfor de største byer”

 • En mangfoldig skole og en stærk dagpleje
 • Bedre normeringer i børnehaverne
 • God og værdig omsorg for svage og ældre
 • Et grønt og bæredygtigt Syddjurs

I den forgangne byrådsperiode har vi i SF været med til at sikre gratis psykologhjælp til kommunens unge og skabe bedre forhold for de svageste ældre. Der har været øget fokus på bedre trafiksikkerhed og nye cykelstier. Vi har desuden lagt meget arbejde i at få letbanen til Thorsager og få skabt de bedst mulige faciliteter på de øvrige letbanestationer. Vi har også været med til at sikre kommunens døgnåbne akuttilbud til borgere i krise, satset mere på sundhedsfremmende initiativer og igangsat flere byfornyelsesprojekter.

Jeg har siddet i byrådet siden valget i 2009. I den seneste periode har jeg siddet i udvalget for natur, teknik og miljø & udvalget for social, sundhed og ældre. Jeg sidder også i bestyrelsen for RenoDjurs. Når jeg ikke er engageret i det politiske arbejde, eller sammen med min kone og børn, bruger jeg det meste af min tid i naturen, hvad enten det er med svampekurven, fiskestangen eller med løbeskoene snøret.

Sæt kryds ved nummer 2 på SF´s liste: Kim Lykke Jensen, Termestrup

https://www.facebook.com/KimLykkeSF

At arbejde for en langsigtet og bredt forankret politik i Syddjurs kommune. For mig er det vigtig, at lave en helhedsorienteret politik med bredt forankrede løsninger, og hvor enkelt-sager ikke står i vejen for fælles løsninger. Det giver borgerne i Syddjurs de bedste muligheder  for at trives. 

Unge og demokrati.

Det er ingen hemmelighed at jeg elsker at arbejde med børn og unge. I Syddjurs er der et meget velfungerende demoråd, det skal styrkes, og opmærksomheden skal øges, så også unge uden for de største byer i kommunen får mulighed for at komme til orde.

Det er tit her de nye og skæve ideer kommer fra.

De unge der har det svært i uddannelse systemet skal hjælpes, måske skal de bare lære det på en anden måde, måske skal de have nogle andre hjælpe midler, kort sagt alle har krav på den hjælp de har brug for, vi har ikke råd til andet, da det er de unge der er vores fremtid.

Lokal handels, bosætning og foreningsliv.

Her er vi god kørende i Mørke/Ådals området, men det skal ikke være en sovepude, jeg vil kæmpe for gode vilkår for de lokale forretninger  , også hvis de ønsker at ændre/udvide deres forretninger.

De lokale foreninger skal understøttes i det fantastiske frivillige arbejde der bliver gjort, alt det arbejde der bliver gjort kan slet ikke gøres op i penge, uden alle ildsjælene ingen lokale fritids aktiviteter.

Det skal også være muligt at blive ældre, tæt på ens familie og bekendte fra et langt liv, støtte op om at så mange som muligt kan hjælpes i egen bolig, hvis det er det der ønskes.

 

Kæmpe for flere byggegrunde til området, cykelsti til Rosenholm Slot fra Mørke, forsat styrkelse af skolerne i Ådalen og Mørke, en forbedret infrastruktur, hvis man ikke kan komme til og fra de mindre landsbyer, er det ikke attraktivt at slå sig ned her.

Alt i alt være området talerør, så ingen i byrådet er i tvivl om, hvor 8544 Mørke er.

 

Jeg vil gerne arbejde for at alle de investeringer der gøres i Syddjurs bliver synlig for de enkelte borger i kommunen, der bliver brugt mange penge, men ikke mange ved til hvad.

Det har vi krav på som borger der betaler skat til kommunen.

Mere hvorfor og hvordan pengene bliver brugt, det tror jeg også at det kan bringe os frem til mere borger inddragelse/interesse når pengene skal fordeles.

 

Alle de virksomheder der daglig er base for mange arbejdspladser er grundpillen i en kommunes økonomi, uden disse, og alle de flittige hænder var der ikke råd til vores velfærd system.

Jeg vil gøre det nemmere at drive erhverv i Syddjurs, ikke mindst indenfor landbrugserhvervet, hvor der er mange restriktioner.

Landbrugserhvervet fylder meget i vores område, både fysisk, men også følelsesmæssig, vi har en fantastisk natur, den skal både benyttes og beskyttes.

 

Jeg håber med min deltagelse i byrådet kan gøre en lokal forskel, til fordel for alle de dejlige mennesker der bor i vores skønne område.

Vi har en fantastisk god udvikling i Ådals/Mørke området, den vil jeg med glæde sætte mit præg på at den forsætter.

 

Derfor håber jeg du vil hjælpe mig til at blive valgt til det kommende kommunevalg.

Jeg har boet i Mørke siden 2004, før der boede jeg i Hornslet siden 1976.  

Sager jeg vil arbejde for i Mørke er:

 • Lindebo skal genåbnes som Seniorbofælleskab el lignende.
 • Biblioteket skal åbnes igen ( bøgerne er der- det drejer sig kun om 1 løn til 1 medarbejder)
 • Flere udstykninger af byggegrunde
 • Flere lejeboliger
 • Letbanetog hver halve time, bedre busforbindelser( de unge bruger alt for meget tid på transport)
 • Udvidelse af erhverv som kan ligge/være i et landdistrikt
 • Tiltrække flere serviceerhverv til byen

Fokus på at arbejde for at der etableres nye til – og fra- kørselsforhold fra de nye bebyggelser i Fuglekvarteret ( Sangsvane, Grågåsevej, Pibesvane . mv. ) da det er uhensigtsmæssigt, at de kun kan køre til og fra via Ternevej og Ternevænget. Ønsket er vej langs Moselunden ud til Mosevej. Og  den anden vej sydpå ned til Lykkenvej. På sigt også en vejanlægning fra Lykkenvej mod nordvest ud til Randersvej landevejen.

Mørke skole skal bevares og udbygges.

Gerne med 10 klassecenter, og evt. nogle klasser med erhvervsrettede muligheder, så som social- og sundheds skoler, pædagog, el andet.

Plus en klasse for dem der ikke fandtes uddannelsesparate, og som ikke opnåede 2 som karakter i Dansk, de skal have mulighed for at gå i en specialklasse, hvor der kun undervises koncentreret i dansk, Matematik osv. Disse elever skal IKKE kun kunne henvises til en produktionsskole. Evt. etablere voksen daghøjskoleundervisning i byen Mørke.

For mig gælder det om, at vi bibeholder vores skole i Mørke. Om det skal ske ved at tilbyde noget andet end ellers, er ikke så vigtigt, som at skolen er her som tilbud til vores børn.

Institutioner som vuggestue, børnehave og SFO går jeg ind for skal bevares og udbygges.

Fritid: vi skal bevare og udbygge fritidstilbud både indenfor sport, spejder,og kreative fag til både børn og voksne.

Ligeså vægter jeg frivilligt arbejde og styrkelse af de tiltage vi har.

Vi skal støtte vores Dagligvarebutikker ved at handle lokalt.

Syddjurs skal udvikles – både på landet og i byen

– Jeg vil karakterisere mig som idérig og udviklingsorienteret og har fokus på, at økonomien hænger sammen.

– Jeg har stor respekt for det danske demokrati og vil arbejde for, at alle borgere skal behandles lige og med respekt. De mest udsatte (svageste) borgere skal have ekstra opmærksomhed.

– Jeg vil sikre, at de mindre samfund ikke bliver glemt.

– Jeg vil kæmpe for øget bosætning.

– Alle kommunens skoler skal bevares og ikke mindst udvikles.

– Rammerne for fritidslivet skal styrkes.

Blå bog
– 52 årig vestjyde, som siden 2000 har boet på Tværvej i Mørke.
– Folkeskolelærer og ansat på Skødstrup Skole.
– Er gift med Anette, pædagog i Mørke Børnehave, Kastaniehuset.
– Har to voksne børn.

I min tid i Mørke har jeg gennem fem år været fodboldtræner, jeg har gennem en årrække været med til at arrangere sommerfest, jeg er medstifter af og aktivt bestyrelsesmedlem i Mørke IF Floorball, jeg har været aktiv i byfornyelsen og har gennem de seneste 10 år været bestyrelsesmedlem i og senest formand for Mørke Idrætscenter med fokus på udvikling – med udbygning af Mørkeægget og opførelsen af Syddjurs Springcenter som de synlige resultater.