Indlæg

Det nye Fjernvarmeværk er nu næsten helt færdigt, hvorfor der indbydes til besigtigelse af Værket lørdag d. 4. maj 2019

Samtidig siges der farvel til Jørgen Ulsted og goddag til den nye leder Henrik Boje. ( Se ny varmemester på Mørke fjernvarme)

i invitationen står der

Bestyrelse og medarbejdere står klar til at vise rundt på værket. Der vil være lidt til ganen samt drikkevarer til de besøgende. Alle er velkommen

Mørke Fjernvarme Fabriksvej 20 kl 11.00 til 15.00

Bestyrelsen for Mørke Fjernvarmeværk har ansat Henrik Boje, Ørsted, som ny varmemester. Han tiltrådte den 2. januar 2019.

Han skal i fremtiden sørge for, at vi i Mørke kan holde varmen, når det er koldt, og at vi har varmt vand i hanerne om sommeren.

Henrik Boje er 38 år og er ud- lært elektriker. Han har i 17 år været ansat på Randers Kraft- Varmeværk, så han er godt inde i det tekniske område også på Mørkes nye FjernvarmeNy varmemester på Mørke Fjernvarme. værk.

Han afløser Jørgen Ulsted, der har været ansat i 32 år. Jørgen fortsætter indtil 30. marts 2019 som rådgiver for Henrik Bøje.

Mørke Fjernvarmeselskab producerer i dag fjernvarme til sine forbrugere fra varmeværket på Parkvej 10 i Mørke. 

Varmeværket er fra 1964 og placeret centralt i Mørke by.

Placeringen er uhensigtsmæssigt i forhold til miljøkrav med hensyn til støv og støj. Antallet af forbrugere ved Mørke Fjernvarmeselskab har været stigende over en del år, og analyser viser, at antallet fortsat vil stige, og dermed vil behovet for yderligere produktionskapacitet stige.

Mørke Fjernvarmeselskab bygger derfor et nyt biomassefyret halmværk.
Halmvarmeværket etableres på Fabriksvej i et erhvervsområde i Mørke og erstatter det eksisterende værk på Parkvej 10.

Varmeproduktionen på Parkvej forudsættes indstillet ved etablering af det nye varmeværk.

 

Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Året 2017 er et meget spændende år for Mørke Fjernvarmeselskab og dets forbrugere, da det bliver året, hvor der indgås kontrakter med leverandører og entreprenører på at bygge et nyt fremtidssikret varmeværk på Fa- briksvej.

Varmeværket på Parkvej, der blev bygget i 1966, har igennem flere end 50 år sørget for og sikret varme til forbrugerne i Mørke. Værket på Parkvej bliver ikke taget ud af drift før tidligst i 2019, da det nye værk på Fa- briksvej først forventes klar til at levere til kommende fyringssæson i 2018. Forbrugerantallet er steget fra 292 forbrugere i 1984 til 609 forbrugere i 2017 og tilsvarende har varmesalget ændret sig fra ca. 4.500 MWh i 1984 til i dag på 9.911 MWh.

Udviklingen i varmeprisen igennem værkets energimålere, har de seneste 7 år været uændret både hvad angår energiafregningsprisen, fast afgift pr. hus og rumafgiften. Dette medfører, at varmeudgiften reelt har været fal- dende sammenlignet med udviklingen i øvrige forbrugs- og lønningsomkostninger i samme periode.

Nyt varmeværk

Placeringen på Fabriksvej til det kommende halmfyret varmeværk blev planlægningsmæssigt besluttet i 1984 i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 11. Selvom det har været planlagt, at varmeværket på Parkvej skulle nedlægges med tiden og flytte ud i erhvervs- området på Fabriksvej, har bestyrelsen for Mørke Fjernvarmeselskab medvirket sammen med en række fjernvarmeforsyninger på Djursland i undersøgelser om at etablere en større og fælles energiproduktion med Syddjurs Kommune som tovholder.

Disse projektvurderinger har omfattet en fælles energiforsyning fra Novopan til seks fjernvarmeværker, samt vurdering af at bygge et større halmfyret varmeværk til forsyning af samme seks varmeværker. Mørke Fjernvarme har også deltaget i en projektgruppe – sammen med Hornslet Fjernvarme – med henblik på køb af energi hos Hornslet Fjernvarme.

Ingen af de omtale projektvurderinger har været økonomiske attraktive for Mørke Fjernvarme sammenlignet med selv at bygge et halmfyret varme- værk, og derfor besluttede bestyrelsen i Mørke Fjernvarme at gå i gang med undersøgelser af etablering af et nyt halmvarmeværk på Fabriksvej.

På generalforsamlingen i 2015 oplyste bestyrelsen, at den ville rette henvendelse til Kommunen om erhvervelse af byggegrunden på Fabriksvej. Syddjurs Kommune satte byggegrunden på Fabriksvej i offentlig udbud i Mørke i sommeren 2016, og Mørke Fjernvarme bød på grunden og fik den overdraget i sommeren 2016 med henblik på byggepligt inden for 2 år. Den købte grund er på 13.800 m2, og købsprisen er på 625.000 kr. inklusive moms.

På generalforsamlingen i 2016 orienterede Mørke Fjernvarmes bestyrelse om grundkøbet og de forestående myndighedsbehandlinger, der ligger forud for udbudsfasen på et nyt anlæg.

Efter afholdelse af en række møder med Syddjurs Kommune blev det på møde den 8. februar 2017 med Kommunen fastlagt en myndighedstidsplan med henblik på opnåelse af et færdig godkendt myndighedsprojekt på by- rådsmødet den 30. august 2017! – denne tidsplan er blevet opfyldt af begge parter til punkt og prikke. Myndighedsfasen har omfattet dispensation til gældende lokalplan vedrørende bygningshøjder, gennemførelse af nabohøring, VVM-screening, udarbejdelse af projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og udarbejdelse af miljøansøgning og screening, samt ansøgning om kommunegaranti. Parallelt med myndighedsprojekterne er der blevet udarbejdet et udbudsmateriale, og den 12. september 2017 bliver der afholdt en indbudt licitation. Når licitationsresultaterne foreligger, skal de evalueres, og det skal sikres at indkomne tilbud kan teknisk og økonomisk sammenlignes. Projektet er udbudt på funktionskrav og i en total- entreprise omfattende både bygninger og det tekniske anlæg.

I den skrivende stund har der ikke været afholdt licitation, men på gene- ralforsamlingen vil der blive redegjort for licitationen og status på evaluerin- gen.

Bestyrelsen lægger meget vægt på, at omkostninger og drift på det nyt værk får så lille en indflydelse på fremtidige priser for forbrugerne, som det er muligt, hvilket betyder at der bliver lagt stor vægt på at minimere drifts- og vedligeholdelsesudgifter på det ny værk.

Den udbudte halmkedel er på 4, 5 MW og kan levere alt varmeproduktionen på halm, men der vil blive perioder, hvor halmkedlen er ude til servicering, så derfor er der indregnet et mindre olieforbrug i de økonomiske analyser. Nuværende varmeproduktionsanlæg har kørt i mange år og er ved at være teknisk slidt og teknologisk og energi- mæssigt forældet De interne og eksterne miljømæssigt forhold trænger til at blive højnet.

Bestyrelsen Mørke Fjernvarme’

http://www.vandogvarme.dk/

Mørke Fjernvarmeselskab ønsker at etable- re et nyt 4,5 MW stort halmfyret fjernvar- meværk på Fabriksvej i Mørke, og har i den forbindelse fremsendt projektforslag til Byrådets godkendelse efter Varmeforsy- ningslovens bestemmelser.

Mørke Fjernvarmeselskabs nuværende 3,5 MW store varmeværk på Parkvej 10 i Mør- ke er fra 1964, og er derfor miljømæssigt uhensigtsmæssigiforholdtildenuværende miljøkrav, foruden at der er et stigende varmebehov i byen.

Fjernvarmeselskabet ønsker derfor at etab- lere et nyt 4,5 MW stort fjernvarmeværk baseret på halm som brændsel på matrikel 10 cd på Fabriksvej i Mørke.

Byrådet skal i henhold til Varmeforsynings- loven og projektbekendtgørelsen godkende projektet, som hermed fremlægges i for- slag til Byrådets godkendelse, inden det udsendes i offentlig høring. Herefter skal projektet godkendes endeligt af Byrådet.

Sideløbende skal det ansøgte fjernvarme- værk miljøgodkendes og have byggetilla- delse, herunder dispensation i forhold til områdets lokalplan, da såvel bygninger som skorsten er højere end lokalplan 11’s bestemmelser for maksimal bygningshøjde. Projektet forventes dog ikke at medføre krav om en egentlig VVM-redegørelse.

Den ansøgte halmkedel på 4,5 MW vil så- ledes erstatte produktionen på det eksiste- rende værk på Parkvej, der tages ud af drift, og samtidig forøges varmeprodukti- onskapaciteten ved Mørke Fjernvarmesel-

skab.Ispids‐ogreservelastsituationervil en oliekedel på 5,0 MW på det nye værk producere varme. Det nye fjernvarmeværk planlægges ibrugtaget op til fyringssæso- nen 2018 / 2019.

Den samlede investering til installering af det nye varmeværk er vurderet til 37,5 mio. kr.

Selskabsøkonomisk resulterer projek- tet i et akkumuleret resultat over 20 år på i alt 1,6 mio. 2017‐prisniveau kr. for Mørke Fjernvarmeselskab, svaren- de til ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Forbrugerøkonomisk vil den årlige var- meregningigennemsnitderforfalde med 166 kr. inklusive moms for et standardhus på 130 m2 med et esti- meret varmebehov på 18,1 MWh. Set over 20 år er det derfor vurderingen,

at en fjernvarmeforbruger i Mørke ikke vil opleve mærkbare ændringer i var- meregningen som følge af omstillingen til varmeproduktion fra træpiller til halm.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2017

Indstilles til Byrådets godkendelse.