Det nye varmeværk

Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Året 2017 er et meget spændende år for Mørke Fjernvarmeselskab og dets forbrugere, da det bliver året, hvor der indgås kontrakter med leverandører og entreprenører på at bygge et nyt fremtidssikret varmeværk på Fa- briksvej.

Varmeværket på Parkvej, der blev bygget i 1966, har igennem flere end 50 år sørget for og sikret varme til forbrugerne i Mørke. Værket på Parkvej bliver ikke taget ud af drift før tidligst i 2019, da det nye værk på Fa- briksvej først forventes klar til at levere til kommende fyringssæson i 2018. Forbrugerantallet er steget fra 292 forbrugere i 1984 til 609 forbrugere i 2017 og tilsvarende har varmesalget ændret sig fra ca. 4.500 MWh i 1984 til i dag på 9.911 MWh.

Udviklingen i varmeprisen igennem værkets energimålere, har de seneste 7 år været uændret både hvad angår energiafregningsprisen, fast afgift pr. hus og rumafgiften. Dette medfører, at varmeudgiften reelt har været fal- dende sammenlignet med udviklingen i øvrige forbrugs- og lønningsomkostninger i samme periode.

Nyt varmeværk

Placeringen på Fabriksvej til det kommende halmfyret varmeværk blev planlægningsmæssigt besluttet i 1984 i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 11. Selvom det har været planlagt, at varmeværket på Parkvej skulle nedlægges med tiden og flytte ud i erhvervs- området på Fabriksvej, har bestyrelsen for Mørke Fjernvarmeselskab medvirket sammen med en række fjernvarmeforsyninger på Djursland i undersøgelser om at etablere en større og fælles energiproduktion med Syddjurs Kommune som tovholder.

Disse projektvurderinger har omfattet en fælles energiforsyning fra Novopan til seks fjernvarmeværker, samt vurdering af at bygge et større halmfyret varmeværk til forsyning af samme seks varmeværker. Mørke Fjernvarme har også deltaget i en projektgruppe – sammen med Hornslet Fjernvarme – med henblik på køb af energi hos Hornslet Fjernvarme.

Ingen af de omtale projektvurderinger har været økonomiske attraktive for Mørke Fjernvarme sammenlignet med selv at bygge et halmfyret varme- værk, og derfor besluttede bestyrelsen i Mørke Fjernvarme at gå i gang med undersøgelser af etablering af et nyt halmvarmeværk på Fabriksvej.

På generalforsamlingen i 2015 oplyste bestyrelsen, at den ville rette henvendelse til Kommunen om erhvervelse af byggegrunden på Fabriksvej. Syddjurs Kommune satte byggegrunden på Fabriksvej i offentlig udbud i Mørke i sommeren 2016, og Mørke Fjernvarme bød på grunden og fik den overdraget i sommeren 2016 med henblik på byggepligt inden for 2 år. Den købte grund er på 13.800 m2, og købsprisen er på 625.000 kr. inklusive moms.

På generalforsamlingen i 2016 orienterede Mørke Fjernvarmes bestyrelse om grundkøbet og de forestående myndighedsbehandlinger, der ligger forud for udbudsfasen på et nyt anlæg.

Efter afholdelse af en række møder med Syddjurs Kommune blev det på møde den 8. februar 2017 med Kommunen fastlagt en myndighedstidsplan med henblik på opnåelse af et færdig godkendt myndighedsprojekt på by- rådsmødet den 30. august 2017! – denne tidsplan er blevet opfyldt af begge parter til punkt og prikke. Myndighedsfasen har omfattet dispensation til gældende lokalplan vedrørende bygningshøjder, gennemførelse af nabohøring, VVM-screening, udarbejdelse af projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og udarbejdelse af miljøansøgning og screening, samt ansøgning om kommunegaranti. Parallelt med myndighedsprojekterne er der blevet udarbejdet et udbudsmateriale, og den 12. september 2017 bliver der afholdt en indbudt licitation. Når licitationsresultaterne foreligger, skal de evalueres, og det skal sikres at indkomne tilbud kan teknisk og økonomisk sammenlignes. Projektet er udbudt på funktionskrav og i en total- entreprise omfattende både bygninger og det tekniske anlæg.

I den skrivende stund har der ikke været afholdt licitation, men på gene- ralforsamlingen vil der blive redegjort for licitationen og status på evaluerin- gen.

Bestyrelsen lægger meget vægt på, at omkostninger og drift på det nyt værk får så lille en indflydelse på fremtidige priser for forbrugerne, som det er muligt, hvilket betyder at der bliver lagt stor vægt på at minimere drifts- og vedligeholdelsesudgifter på det ny værk.

Den udbudte halmkedel er på 4, 5 MW og kan levere alt varmeproduktionen på halm, men der vil blive perioder, hvor halmkedlen er ude til servicering, så derfor er der indregnet et mindre olieforbrug i de økonomiske analyser. Nuværende varmeproduktionsanlæg har kørt i mange år og er ved at være teknisk slidt og teknologisk og energi- mæssigt forældet De interne og eksterne miljømæssigt forhold trænger til at blive højnet.

Bestyrelsen Mørke Fjernvarme’

http://www.vandogvarme.dk/