Mørke Fjernvarmeselskab ønsker at etable- re et nyt 4,5 MW stort halmfyret fjernvar- meværk på Fabriksvej i Mørke, og har i den forbindelse fremsendt projektforslag til Byrådets godkendelse efter Varmeforsy- ningslovens bestemmelser.

Mørke Fjernvarmeselskabs nuværende 3,5 MW store varmeværk på Parkvej 10 i Mør- ke er fra 1964, og er derfor miljømæssigt uhensigtsmæssigiforholdtildenuværende miljøkrav, foruden at der er et stigende varmebehov i byen.

Fjernvarmeselskabet ønsker derfor at etab- lere et nyt 4,5 MW stort fjernvarmeværk baseret på halm som brændsel på matrikel 10 cd på Fabriksvej i Mørke.

Byrådet skal i henhold til Varmeforsynings- loven og projektbekendtgørelsen godkende projektet, som hermed fremlægges i for- slag til Byrådets godkendelse, inden det udsendes i offentlig høring. Herefter skal projektet godkendes endeligt af Byrådet.

Sideløbende skal det ansøgte fjernvarme- værk miljøgodkendes og have byggetilla- delse, herunder dispensation i forhold til områdets lokalplan, da såvel bygninger som skorsten er højere end lokalplan 11’s bestemmelser for maksimal bygningshøjde. Projektet forventes dog ikke at medføre krav om en egentlig VVM-redegørelse.

Den ansøgte halmkedel på 4,5 MW vil så- ledes erstatte produktionen på det eksiste- rende værk på Parkvej, der tages ud af drift, og samtidig forøges varmeprodukti- onskapaciteten ved Mørke Fjernvarmesel-

skab.Ispids‐ogreservelastsituationervil en oliekedel på 5,0 MW på det nye værk producere varme. Det nye fjernvarmeværk planlægges ibrugtaget op til fyringssæso- nen 2018 / 2019.

Den samlede investering til installering af det nye varmeværk er vurderet til 37,5 mio. kr.

Selskabsøkonomisk resulterer projek- tet i et akkumuleret resultat over 20 år på i alt 1,6 mio. 2017‐prisniveau kr. for Mørke Fjernvarmeselskab, svaren- de til ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Forbrugerøkonomisk vil den årlige var- meregningigennemsnitderforfalde med 166 kr. inklusive moms for et standardhus på 130 m2 med et esti- meret varmebehov på 18,1 MWh. Set over 20 år er det derfor vurderingen,

at en fjernvarmeforbruger i Mørke ikke vil opleve mærkbare ændringer i var- meregningen som følge af omstillingen til varmeproduktion fra træpiller til halm.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2017

Indstilles til Byrådets godkendelse.

5 dage med et lækkert program. Fyldt med underholdning, aktivitet, musik, sport og leg. Kort sagt en byfest for alle i alle aldre.  

BLACK AND WHITE TEMA – Kim Birk Party 4 ALL  – Disoktek /Liveband De spildte Talenter –  UDEBAR – 7 kamp – Thomas MUNK –  Ican Tour – pattegris – Kagedyst  – fodbold – ansigtsmaling – Kirkekoncert –  LEGO konkurrence  –  hoppeborge Børneunderholdning –  SPONSOR CYKELLØB –  aktiviteter – Trailerbak / comeback – Banko – musik af Anders JENSEN –  Kage/kaffebord m/ flotte præmier – Lotteri m/ masser af flotte præmier og meget mere.

Rene Sørensen har taget de fine billeder

[flickr_set id=”72157685035448146″]

Frivillige borgerebrugte deres kræfter på at rense mursten.

Stenene skal bruges til byens nye medborger/forsamlingshus.

Det statslig støttede forsøg med at bruge gamle byggematerialer i nyt, kræver at frivillige borgere vil bruge deres kræfter på at rense sten. ud fra tanken om at Genbyg er cirkulær økonomi.  Et nyt princip, som skal sikre at vi ikke overforbruger ressourcer og at vi gør op med den lineære produktcyklus – køb-og-smid-væk (ender i forbrændingen) men at vi i stedet for genanvender ressourcerne for at spare på materialer og energiforbrug.

Genbyg-projektet er et selvstændigt projekt som vi har søgt penge til og fået 2,9 mill til Mørke. Det er lidt af et scoop. Projektet går ud på at blive klogere på fordele og ulemper ved genbygmaterialer – og både at få belyst økonomien i det samt den grønne bundlinie. Derfor kender vi af gode grunde ikke svarene på det endnu, da det netop er det projektet går ud på.

Genbyg Hovedgaden i Mørke er et forsøgsprojekt, som udføres af Syddjurs Kommune i samarbejde med Rum3Studio og Bascon/COWI samt lokale samarbejdspartnere i Mørke.
Projektet er støttet af daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter og Puljen til Fornyelse af Bymidter, Butiksgader og Mindre byer, udmeldt den 3. juni 2014.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, har den 15. dec. 2014 meddelt tilsagn om refusion af afholdte udgifter til gennemførelse af forsøgs- projektet Genbyg Hovedgaden i Mørke inden for en samlet udgiftsramme på 2.950.000 kr.

Forsøg med byfornyelse

Forsøgsprojektet omhandler forsøg med byfornyelse og områdefornyelse og skal ses i forlængelse af den igang- værende områdefornyelse i Mørke.
Forsøgsprojektet handler om forsøg med cirkulær økonomi til genoplivning af hovedgaden, og integreres med områdefornyelsen gennem genanvendelse af lokale byggematerialer og samskabelse mellem borgere, investorer og andre samarbejdspartnere. Projektet realiseres ved samfinansiering af offentlige og private midler.

Forsøgsprojektets grundidé er, at genanvende byggematerialer fra lokale nedrivninger til nybyggeri og istandsættelse af ejendomme langs hoved- gaden. Byfornyelseslovens nuværende regler giver alene mulighed for at give tilskud til opkøb og nedrivning af tom- me og nedslidte boliger, og visse typer af erhverv, og til tilskud til udvendige bygningsforbedringer af ejerboliger og udlejningsboliger. Tilskudsmulighederne omfatter ikke bygningsforbedring med brug af genanvendte byggematerialer.

Forsøgsprojektet undersøger, hvordan man kan genbruge byggematerialer fra nedrivninger af tomme og udtjente bygninger langs med hovedgaden eller andre steder i lokalområdet til forbedring af ejendomme i Mørke, primært langs hovedgaden.

Under sidste års MØD OS I MØRKE  introducerede vi konceptet ”Smag på Mørke”, hvor der på pladsen blev kokkereret retter af råvarer fra Mørke og omegn.

Nogle af råvarerne havde vi på forhånd skaffet og en del råvarer medbragte I borgere selv fra jeres køkkenhaver. Det blev en smagfuld og farverig buffet, som man kunne smage for billige penge.

Vi håber derfor meget på, at mange vil tage en smule med til vores store fælles Mørke-buffet

Som det er med alt nyt, så skal det lige ses an – og derfor gentager vi det i år. Vi håber derfor meget på, at mange vil tage en smule med til vores store fælles Mørke-buffet: Grønsager, frugter, krydderurter eller noget helt andet. Tingene kan tages med på selve dagen eller afleveres dagen før på pladsen efter kl. 15 på det fremsatte bord (i nærheden af flagstangen).

Ud over ting til fællesbordet kan man lave sin egen lille bod med ting folk kan smage eller købe. Sidste år var der bl.a. lækre hjemmelavede spegepølser, æblecider, mørke- øl og frisklavet sushi. Hvad mon der mere laves i Mørke?

Endelig får vi også besøg af naturvejlederen John Simoni i sin naturbus. Han tager masser af spændende spiselige ting med fra naturen – og han vil helt sikkert udfordre vores smagsløg…

Haveselskabet Syddjurs afholder plantemarked i Mørke lørdag den 26. august kl. 11 – 15. Markedet ligger i samme tidsrum som det lokale arrangement ”Mød os i Mørke” og er planlagt til at være på den grønne plæne foran Mørke skole.

På plantemarkedet er sælgerne almindelig havemennesker med overskudsplanter fra egen have, professionelle plantehandlere og andre med haverelaterede ting, så alle, der har noget at sælge, er velkommen til at deltage. Eneste krav er, at det man sælger, har relation til haven.

Bestyrelsen fra Haveselskabet Syddjurs sørger for plantegarderobe, så gæsterne hele tiden har frie hænder til flere handler eller til at besøge ”Mød os i Mørke arrangementet”.

Samtidig vil der være information om Haveselskabet og foreningens aktiviteter samt en tombola.

En stadeplads er gratis, men en plante eller en ting til Haveselskabets tombola er meget velkommen. Så har du selv overskuds- planter, laver betonpynt til haven, pileflet, keramik, bænke eller andet til havebrug er du meget velkommen til at tilmelde dig vores plantemarked. Tilmelding sker til Arne Lykke på al@haveselskabet.dk eller telefon 29 42 46 09. Du kan læse meget mere om Haveselskabet Syddjurs og vores aktiviteter på vores hjemmeside www.haveselskabet.dk/syddjurs.

Vi glæder os til at møde jer i Mørke!

Haveselskabet Syddjurs

Indtil vi får lavet en langtidsholdbar løsning for søen og hegnet, vil søen blive forskønnet lidt, så den tager sig lidt kønnere ud sommeren over.

Mandag d. 12. juni fik en gruppe fjernet en masse ukrudt og plantet lidt, der kan danne et fornuftigt bunddække.

Arbejdshandskerne var på  og med haveredskaber og godt humør blev søen lidt kønnere.

Hegnet omkring søen har uden tvivl set bedre dage og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Vores konsulent ved kommunen har derfor holdt møde ved søen med de ansvarshavende fra kom- munen. Kunne det tænkes, at vi kunne enes om en løsning for søen og hegnet og deles om økonomi- en?

Hullet i hegnet er efterfølgende blevet repareret. Men svaret var, at hegnet ikke er gammelt nok til at skulle skiftes ud! Et svar vi selvfølgelig ikke er tilfredse med. Så nu går vi i tænkeboksen og skal undersøge økonomien for for- skellige løsningsmodeller. Har du fagviden om netop søer/ beplantning/hegn du vil dele ud af eller er du bare interesseret i, hvordan søen og hegnet skal væ- re, så kontakt Anne Kirstine på 5071 4546 eller Charlotte på 6167 2329.