,

Hovedgadeprojektet

Hovedgadeprojektet blev formelt igangsat ved et offentligt møde den 12. januar 2016 kl. 19.00 i Mørke Idrætscenter.

Der er i alt afsat 1.965.000 kr. til hovedgadeprojektet. Helhedsplanen danner udgangspunktet for det projekt, vi skal udvikle.

De øvrige arbejdsgrupper i områdefornyelsesprojektet vil naturligt blive inddraget i projektudviklingen, men alle der har lyst, har mulighed for at bidrage. Nogle meldte sig på mødet den 12. januar 2016, og tak for det. Hvis der er andre der har lyst til at bidrage til projektudviklingen er velkomne til at kontakte udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune Alette Lena Skov-Hansen, gerne på mail alsh@syddjurs.dk.

Vejdirektoratet og Syddjurs Kommunes vejafdeling er naturlige og nødvendige samarbejdspartnere. Det har været afholdt et opstartsmøde i november og Vejdirektoratet følger projektet tæt, da de vil skulle godkende de fleste ændringer. Kommunens vejafdeling er ligeledes en del af styregruppen.

Den midterste del af strækningen er døbt villa-byen, og ønskerne om øget træbeplantning langs med gadeforløbet forfølges primært i dette område.

Helhedsplanen peger på en række indsatsområder og indeholder en række anbefalinger, blandt andet at det centrale byområde mellem Stationsvej og Kirkevej skal prioriteres. Overgangen ved Skolevej og Fabriksvej er et andet fokusområde. Ankomsten til Mørke skal markeres, både for bilister på hovedlandevejen og togrejsende med letbanen. Den midterste del af strækningen er døbt villa-byen, og ønskerne om øget træbeplantning langs med gadeforløbet forfølges primært i dette område. Beplantning indgår dog som et af de gennemgående ønsker i forskønnelsesprojektet, ligesom lys er et element, der skal tænkes ind. Endelig har hovedgaden på lige fod med de øvrige delprojekter et benspænd i forhold til at indtænke genbyg, dvs. genbrug af materialer og anvendelse af genbrugsmaterialer.

 

Til inspiration for hovedgadeprojektet præsenterede landskabsarkitekt og indehaver af firmaet ByMunch, Anita Munch, forskellige forslag til anvendelse af lys i det offentlige rum. ByMunch har stået for udformningen en række byrum ud fra et princip om at genanvende de eksisterende belægninger og materialer maksimalt, så anlægssummen primært kan anvendes til nye elementer.

Ankomsten til Mørke skal markeres, både for bilister på hovedlandevejen og togrejsende med letbanen

Arbejdsgruppen går nu i gang med at udarbejde konkrete projektidéer i dialog med de omkringboende og i første omgang i samarbejde med de beboere, der har tilkendegivet en interesse i at medvirke.

 

NRGI overrakte samme aften en check på 161.500 kr. til byen til det fyrtårnsprojekt, som både stationsgruppen og brandinggruppen har peget på. Fyrtårnet skal være et vartegn og en digital informationsstander. Stationsområdet og pladsen ud mod hovedgaden opleves som byens umiddelbare centrum, og fyrtårnet er som udgangspunkt tiltænkt en placering i det område. En del af midlerne anvendes til projektudvikling og afklaring af den konkrete udformning og placering.

 

TV Sand følger for Danmarks Radio processen og har fulgt både de offentlige møder, de offentlige arrangementer og diverse møder i projektgrupperne. Flere er ligeledes blev interviewet af produktionsselskabet i forhold til deres forventninger til hele områdefornyelsen.