Status i byfornyelsen forår 2016

Hovedgadeprojektet blev formelt igangsat ved et offentligt møde den 12. januar 2016 kl. 19.00 i Mørke Idrætscenter.

Der er i alt afsat 1.965.000 kr. til hovedgadeprojektet. helhedsplanen danner udgangspunktet for det projekt, vi skal udvikle.

 

De øvrige arbejdsgrupper i områdefornyelsesprojektet vil naturligt blive inddraget i projektudviklingen, men alle der har lyst, har mulighed for at bidrage. Nogle meldte sig på mødet den 12. januar 2016, og tak for det. Hvis der er andre der har lyst til at bidrage til projektudviklingen er velkomne til at kontakte udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune Alette Lena Skov-Hansen, gerne på mail alsh@syddjurs.dk.

 

Vejdirektoratet og Syddjurs Kommunes vejafdeling er naturlige og nødvendige samarbejdspartnere. Det har været afholdt et opstartsmøde i november og Vejdirektoratet følger projektet tæt, da de vil skulle godkende de fleste ændringer. Kommunens vejafdeling er ligeledes en del af styregruppen.

 

Helhedsplanen peger på en række indsatsområder og indeholder en række anbefalinger, blandt andet at det centrale byområde mellem Stationsvej og Kirkevej skal prioriteres. Overgangen ved Skolevej og Fabriksvej er et andet fokusområde. Ankomsten til Mørke skal markeres, både for bilister på hovedlandevejen og togrejsende med letbanen. Den midterste del af strækningen er døbt villa-byen, og ønskerne om øget træbeplantning langs med gadeforløbet forfølges primært i dette område. Beplantning indgår dog som et af de gennemgående ønsker i forskønnelsesprojektet, ligesom lys er et element, der skal tænkes ind. Endelig har hovedgaden på lige fod med de øvrige delprojekter et benspænd i forhold til at indtænke genbyg, dvs. genbrug af materialer og anvendelse af genbrugsmaterialer.

 

Til inspiration for hovedgadeprojektet præsenterede landskabsarkitekt og indehaver af firmaet ByMunch, Anita Munch, forskellige forslag til anvendelse af lys i det offentlige rum. ByMunch har stået for udformningen en række byrum ud fra et princip om at genanvende de eksisterende belægninger og materialer maksimalt, så anlægssummen primært kan anvendes til nye elementer.

 

Arbejdsgruppen går nu i gang med at udarbejde konkrete projektidéer i dialog med de omkringboende og i første omgang i samarbejde med de beboere, der har tilkendegivet en interesse i at medvirke.

 

NRGI overrakte samme aften en check på 161.500 kr. til byen til det fyrtårnsprojekt, som både stationsgruppen og brandinggruppen har peget på. Fyrtårnet skal være et vartegn og en digital informationsstander. Stationsområdet og pladsen ud mod hovedgaden opleves som byens umiddelbare centrum, og fyrtårnet er som udgangspunkt tiltænkt en placering i det område. En del af midlerne anvendes til projektudvikling og afklaring af den konkrete udformning og placering.

 

TV Sand følger for Danmarks Radio processen og har fulgt både de offentlige møder, de offentlige arrangementer og diverse møder i projektgrupperne. Flere er ligeledes blev interviewet af produktionsselskabet i forhold til deres forventninger til hele områdefornyelsen.

 

Områdefornyelsen i Mørke, der blev igangsat i 12. maj 2014 og skal være gennemført inden den 23. marts 2019, omfatter foruden hovedgaden 4 andre indsatsområder; Byparken, Stationsområdet, Byens Hus samt Sport & Bevægelse, og der er for længst nedsat arbejdsgrupper for hvert delprojekt.

 

Sideløbende med den fysiske forskønnelse af Mørke, arbejdes der på at ændre byens omdømme. Et projekt der er støttet af Landdistriktspuljen 2014 med 150.000 kr.

 

Endelig er Mørke med i forsøgsprojektet Butiksgader og Bymidter under pres, hvor Mørke har fået et tilskud på 2.965.000 kr. til projektet Genbyg Hovedgaden.

 

Byparken (Se nyheder)

Den 15. november 2015 blev karrusellen og de høje gynger i Byparken indviet. Arbejdsgruppens næste fokusområde er tarzanbanen, de skæve, mobile legehuse og søen, som skal åbnes op.

 

Sport & Bevægelse

Multibanen ved Mørke Idrætscenter er under udførelse. Gummibelægningen etableres til foråret, og der planlægges en indvielse, når hele området står klar og pavillonen er indrettet som de unges mødested.

 

Stationsområdet

Stationsområdets idéer bliver præsenteret i en revideret dispositionsplan. Arbejdsgruppen afventer i øvrigt arbejdet omkring letbanen. Midlertidige små forskønnelsestiltag er etableret på initiativ af en mindre gruppe ildsjæle.

 

Når forhandlingerne omkring de fremtidige ejerforhold er på plads, kan låneadgangen afklares og herefter kan det afklares, hvilke forbedringstiltag Syddjurs Kommune vil gennemføre i regi af stationsforbedringerne generelt, og hvilke, der skal gennemføres som led i områdefornyelsen.

 

Byens Hus og Genbyg Hovedgaden

Byens Hus er en del af Genbyg Hovedgade-projektet. Idéen i projektet er at genbygge en af de tomme butiks- og erhvervsbygninger langs med hovedgaden. Projektet er skabt af byen ud fra en målsætning om, at udviklingen ikke kommer af sig selv. Byen går derfor foran, og kombineret med midler der indsamles lokalt, genbygges en bolig- og erhvervsbygning, der også kan rumme et Byens Hus. Byens Hus er tiltænkt at være byens mødested, et værested, f.eks. en ølstue til erstatning for landevejskroen, hvis den lukker eller en café, som mangler i byen. Indholdet i Byens Hus er stadig på projektstadiet og de to arbejdsgrupper mødes i januar med henblik på at udvikle et byggeprogram og skitsere projektets hovedindhold. Projektet kan ikke ’tegnes’ færdigt førend det pågældende hus, der skal genbygges, er fundet, og der bl.a. er gennemført en analyse af mulige genbyg materialer.

 

En udlejningsbolig kan genererer en indtægt til Byens Hus, mens erhvervslokaler kan blive en del af en fase 2, hvis der ikke på forhånd kan findes en lejer.

 

Kommunens juridiske afdeling følger denne del af Mørke-projektet tæt, idet der en lang række juridiske forhold der skal iagttages, førend et projekt, der indfrier borgernes mange forventninger, kan realiseres.

 

Status vedrørende opkøb og nedrivning

 

Kirkens Korshær rykker nu ned i den gamle møbelbutik, Randersvej 2, og Ebeltoftvej 7 efterlades tom.

 

Der arbejdes videre med forhandling om den/de næste ejendomme langs med Hovedgaden, som er interessante for Byens Hus og for Genbyg projektet. Syddjurs Kommunes juridiske afdeling står for forhandlingerne.

 

Midlerne i den særlige pulje til bygningsfornyelse i Mørke skal være anvendt med udgangen af 2016.

 

Status vedrørende byfornyelsesprogrammet for Genbyg projektet

Byfornyelsesprogrammet for Genbyg projektet, der blev fremsendt til ministeriet den 18. august 2015, er endnu ikke endelig godkendt, da Ministeriet skal se det endelige projekt. Der arbejdes på at få en afklaring i forhold til den konkrete bygning og projektet i detaljer, herunder byggeprogram, byggeriets faser, udbudsform, ejerforhold med videre.

 

Ministeriet har desuden iværksat en evaluering af alle 5 projekter, der deltager i forsøgsprojektet Hovedgader og Bymidter under pres. Oxford Research var således i Mørke den 7. januar 2016 for at gennemføres en registrering af Mørke og interviewe nøglepersoner, samt gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældige borgere. Der har efterfølgende været gennemført en on-line spørgeskemaundersøgelse og et overvældende stort antal besvarelser er givet. Tak for det ! Antallet af besvarelser overstiger langt det antal, de andre byer i forsøgsprojektet har kunnet levere, og det viser lidt at den foretagsomhed, som Mørke er kendt for. Indtil videre kun af os, men det vil brandingprojektet lave om på.

 

Status vedrørende brandingprojektet

Visionen for Mørke blev præsenteret på borgermødet den 10. november 2015.

Mørke er et usnobbet sted at leve og bo, et sted fyldt med foretagsomhed og med plads til forskellighed.

Vi vil bevare og styrke Mørkes små og store fællesskaber, båret af interessen for vores by, for hinanden og for naturen.

Sammen vil vi videreudvikle et levedygtigt lille samfund præget af åbenhed, glæde og liv.

 

Visionen bygger på 3½ værdiord, som er fremkommet på baggrund af interview og kortlægning af Mørkes DNA. De 3½ værdi ord er: Usnobbet, Fælleskab, Foretagsomhed – og Bæredygtig.

 

Visionen skal nu omsættes til en strategi og handleplan. Dette arbejde pågår i samarbejde med distriktsrådet. Brandingprojektet skal være afsluttet i april 2016.v