8544 – 25 års jubilæum

Jubilæum

Det er ikke almindeligt, at en by af Mørkes størrelse har et månedsblad, der udkommer med 16 sider hver måned.

Det er helt ualmindeligt, at det er sket i 25 år.

Ikke desto mindre så ”8544” da- gens lys i 1987 som led i et sund- hedsprojekt, som daværende Rosen- holm kommune havde søgt og fået midler til.

Utallige ulønnede frivillige har i årenes løb brugt oceaner af tid på at få ”8544” på gaden til tiden hver måned.

Det hele startede med en spritdub- likator og frihåndstegninger, og så har det ellers udviklet sig.

Især de første år var de to ejere af Rosenholm Tryk Jørgen Bach og Henning Hansen en uvurderlig hjælp med udgivelsen af bladet, – vi bruger stadig Rosenholm Tryk.

3 redaktører

Der har i de 25 år kun været tre redaktører nemlig Carla Milthers, Axel Nordentoft og Jørn Løth.

Carla Milthers var i mange, mange år drivkraften bag bladet, men også hendes efterfølger Axel Nordentoft gjorde en kæmpe indsats for at ud- vikle ”8544”.

Desværre døde Axel pludseligt i 2004, og så måtte en ny mand tage over.

Poul Erik Andersen har været med i alle årene, og han har troligt haft

kontakt til trykkeriet og kørt blade ud til de mange interesserede, der bor uden for Mørke-Hvilsager sogne – uden at få en krone for det. Flot!!

Også vor nuværende kasserer Tage Overgaard Poulsen har dygtigt for- valtet vore stærkt begrænsede res- sourcer, og været med i rigtig mange år.

Vi er også heldige at have to fanta- stiske ”lay-outere”, der på skift sæt- ter bladet op, nemlig Sune Glitrup og Erik Skannrup.

På annonceområdet er vi så heldige at have en stærk ankermand i Flem- ming Sørensen.

Ann Pedersen har i mange år været både kasserer og revisor.

Vi er så heldige, at Frede Petersen har villet overtage distribueringen af ”8544” efter Per Pedersen. Tak for det!!

Reception

Bestyrelsen har besluttet at holde en lille reception for alle tidligere med- arbejdere på ”8544” – som hermed venligst med ægtefæller indbydes til

Lørdag den 10. november 2012 kl. 13.00 på Lindegården.

Der vil blive mulighed for at snakke gamle dage, se alle numre af ”8544” fra start til nu, samt nyde et glas vin og en pindemad. Vi håber, at alle vil møde op – og tage tidligere medar- bejdere, der er flyttet fra egnen med. Ring eller skriv til:

Poul Erik Andersen,
tlf. 8637 7183 eller pea@ma-net.dk

Tusind tak til de mange frivillige, men så sandelig også til alle jer, der troligt måned efter måned sender nyheder til ”8544”, – uden jer intet blad!!

Og sidst – men ikke mindst en stor tak til vore trofaste annoncører – uden jer slet intet blad.