Indlæg

Arbejdsgruppens svar til nabogruppen vedr. alternativt skitseforslag

Arbejdsgruppen havde møde i mandags, den 4. december 2017, og drøftede det alternative skitseforslag til Byens Hus i Mørke, som I havde med til mødet i hallen den 1. nov. 2017.

Først vil vi gerne kvittere for, at I har udarbejdet et forslag til en alternativ placering og udformning af Byens Hus.

 

Vi har i arbejdsgruppen arbejdet med projektet for Byens Hus i 3 år, og vi har brugt en del tid på at drøfte formål og intentioner med Byens Hus: Byens Hus skal være et vartegn for byen, og huset skal være synlig og ’lyse op’ i hovedgaden, både fysisk og i overført betydning. Facaden ønskes tilbagetrukket således at den plads der opstår foran huset kan indgå i den igangværende hovedgadefornyelse med grønne oaser. Arbejdsgrupperne ønsker at hus og pladsen foran sammen danner en symbiose af cafe, hus, torvestemning og begrønning i bybilledet. Arkitekturen må gerne adskille sig fra resten af byen og understrege husets særlige betydning og funktion. Der er ikke bare tale om et alm. parcelhus.

 

Caféen er placeret, så den vender ud mod hovedgaden, og sådan at man kan se det liv, der udspiller sig bag den store glasfacade. Det har været vigtigt for os, at man kan se husets indre og særligt genbyg materialerne, som er anvendt til gulve og vægge.  Multisalen er placeret i den bagerste ende af huset, adskilt fra cafeen af en kerne af servicefunktioner, så som køkken og toiletter, hvilket gør at multisalen kan bruges uafhængigt af caféen. Det samme kan mødelokalerne på 1. sal.

 

Vi beklager meget, men det alternative forslag anses desværre udformet på en måde, som arkitektonisk umuligt kan give samme effekt som ønsket af arbejdsgruppen og bestyrelsen. Det alternative skitseforslag ses ikke at kunne opfylde de intentioner, vi har haft, ligesom funktionaliteten i huset ikke er helt så god. F.eks. kan caféen ikke på samme måde anvendes til arrangementer fordi adgangen til alle øvrige rum i huset går via caféen. En stor del af 1. salen vil ikke kunne udnyttes pga. skråvæggene, og huset vil ikke kunne rumme det samme antal m2.

 

Med placeringen langs med hovedgaden forsvinder forpladsen, mens det store areal bagtil ikke umiddelbart har tilknytning til huset og ikke opleves som en forbedring.

 

Bygningen kan i øvrigt ikke være helt så langt, som den er vist, da adgangsvejen mellem nr. 7 og nr. 9 skal være min. 5,7 m, idet to biler skal kunne passere hinanden uden at sidespejlene køres af, og der skal være plads til, at der også kan gå en person ved siden af. Adgangsvejen til Ebeltoftvej 5, og Stationsvej 4 og 6, på den anden side af bygningen er udlagt i matriklen, som lovet.

 

Byens Hus er designet, så det er muligt forholdsvis enkelt at udvide huset, idet bygningen blot kan forlænges ved at sætte yderligere stålspær op i det modulsystem, som huset er bygget op efter. Det alternative skitseforslag er arkitektonisk ikke helt så let at udvide. Der kan naturligvis bygges en vinkel på, men det er både mere besværligt og generelt også dyrere.

 

Vores ingeniør har vurderet, at jeres forslag i sin udformning og disponering vil være 15-20 % dyrere at opføre, når materialer og konstruktioner er de samme, hvilket det retfærdigvis må være, hvis sammenligningen skal være reel.

Endelig vil jeres alternative forslag betyde en ekstra udgift til rådgivning, idet projektet skal tegnes helt om, og der vil skulle udarbejdes et helt nyt myndighedsprojekt. En udgift der beløber sig til 80 – 100.000 kr. Hertil kommer den ekstra tid, det vil tage at udarbejde nyt tegningsmateriale, en ny brandstrategi, energirammeberegning osv.

 

I forhold til byggemodning af grunden og opbygning af en ny sandpude kommer der en ekstra udgift på ca. 50.000 kr.

 

Opsummeret så betyder det alternative skitseforslag:

 

 1. 15-20 % dyrere i anlægsudgift.
 2. 150.000 kr. ekstra til rådgivning og byggemodning.
 3. Vejadgangen er ikke bred nok og huset kan ikke være helt så stort, som det er vist.
 4. Bygningen er dyrere at udvide eller bygge til.
 5. Arkitektonisk adskiller huset sig ikke fra den øvrige bygningsmasse langs hovedgaden.
 6. Indretningen er mindre god, idet caféen bliver det centrale gennemgangsrum og ikke et udstillingsvindue til byen.

 

I forhold til de fordele, som I oplister i det medfølgende brev, så er eller kan de fleste af dem også opfyldes i det nuværende projekt: Der er skabt et kig hele vejen igennem bygningen. Der er også et terrasseområde bag ved huset uden gener fra trafik. Der er også mulighed for at opdele 1. salen i flere lokaler, og der er også mulighed for en trappelift til 1. sal.

 

Adgangen til køkkenet kan ske både gennem de dobbelte døre i multisalen og gennem en af de to døre i facaden. Der er ikke tale om et produktionskøkken med faste leverancer, og der er derfor ikke behov for en direkte adgang fra det fri.

 

Vi har imødekommet beboernes indsigelser i forhold til bygningens samlede højde, idet højden er reduceret med 50 cm fra 10,14 til 9,64 m.

 

Af hensyn til indbliksgener har vi fjernet tagterrassen og ændret vinduerne på 1. sal til ovenlysvinduer. På 1. sal er der således alene et stort vindue i gavlen ud mod parkeringspladsen bag ved huset.

 

Selve facadehøjden er reduceret fra 5 m til 4,5 m. Huset er blevet mindre, idet længden af bygningen er reduceret fra 26,52 m til 20 m og bredden er reduceret fra 11,51 til 11,25 m.

 

For at imødekomme indsigelserne omkring indbliksgener har vi ændret på grundplanen, sådan at gallerigangen og gangen ved toiletterne bliver byttet rundt. På denne måde vil der være endnu færre vinduer ud mod naboerne langs med Stationsvej, og dermed endnu færre indbliksgener.

 

Vi håber, vi med dette svar har redegjort for, hvor seriøst vi har vurderet jeres forslag og også hvorfor vi fastholder det nuværende projekt.

 

Naboerne på Stationsvej og Vognmagergade vil i øvrigt blive hørt konkret i forhold til projektet, når byggeansøgningen til det reviderede projekt til Byens Hus skal behandles.

 

På vegne af;

 

Mørke Distriktsråd

Arbejdsgruppen Byens Hus i Mørke

Bestyrelsen Byens Hus i Mørke

                     

Kasper Urth

 

 

BYENS HUS MØRKE – ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG

Fra Nabogruppen Stationsvej/Vognmagergade

Følgende punkter er med dette projekt væsentligt tilgodeset:

 • Placering langs med hovedgaden = mindre nabogener
 • Kig gennem hele huset – åben cafe´område
 • Terrasseområde bag huset uden gener fra trafik
 • Køkken placeret nemt tilgængeligt for leverancer
 • Mulighed for opdeling af mødelokaler 1 sal
 • Mulighed for elevator/lift til 1 sal
 • Totalhøjden under 9 mtr.

Med dette forslag forventer nabogruppen at blive inddraget i det videre forløb, således der kan blive skabt et projekt ALLE kan gå ind for og acceptere.

På Nabogruppens vegne

Tomas Jensen