, ,

Gå en tur i Mørke Kær

Mørke Mose (også kaldet Mørke Kær) er resterne af et større mosekompleks på i alt 500 ha. Det tilbageværende moseareal er på ca. 120 ha, hvoraf halvdelen er gamle, vandfyldte tørvegrave. Den største grav er på godt 25 ha.

[quote style=”boxed” float=”right”]Fuglelivet i søerne er karakteriseret af arter af vandfugle, bl.a. Toppet Lappedykker, Grågås, Knopsvane, og forskellige andefugle. Nattergal, Rørsanger, Kærsanger og andre sangfugle er tilknyttet rørskoven eller de omkringliggende krat. Indtil slutningen af 1990’erne var der en større hættemågekoloni i Mørke Mose, men den er nu helt forsvundet. Til gengæld er Grågåsen så indvandret som ynglefugl.[/quote] Der findes ingen vidtstrakte rørskove i mosen. De største rørskovsområder findes centralt i mosen. Mosen er omgivet af enge og opdyrkede marker.

Kreaturafgræsning af engene foregår i mindre omfang. En del af græsarealerne bliver høstet årligt.

Mørke Mose har tilløb af vandløbene Mørke Bæk og Hornslet Bæk. Hornslet Bæk har i et par årtier været ført uden om den største af mosesøerne, men for få år siden blev bækken lagt tilbage i sit gamle leje og løber nu igen ind i søen. Mørke Mose har afløb til Alling Å, der løber ud i Grund Fjord og videre til Randers Fjord.

Adgangsforhold

Den største af tørvegravene kan overskues fra landevejen mellem Termestrup og Rosenholm.

Desuden er der adgang til mosen via en markvej, der går mellem Gl. Mørkevej og Løkkenvej. Ad denne vej kan man gå tværs gennem mosen.

Her er der adgang til en grusvej langs med banen, hvor der er glimrende udsigt ud over det meste af moseområdet. Ved en af de mindste søer er der et fugletårn, Vresningen. Tårnet nås til fods fra Løkkenvej. Færdsel i mosen i øvrigt er kun tilladt efter naturbeskyttelseslovens regler. Færdsel uden for stierne bør undgås i fuglenes yngletid.

Offentlig sti i Mørke Mose

Udnyttelse.

En del af området udnyttes til landbrugsmæssige formål. Der foregår desuden jagt i området. Der er fundet en større opdræts- og foderplads i den sydlige del af mosen. Her opdrættes der gråænder og fasaner i store indhegninger. I vandkanten udlægges foder til ænderne. Det betyder, at der i mosen et større antal opdrættede ænder. Fodring og udsætning kan forringe forholdene for mosens vilde fugle, og kan desuden forværre vandkvaliteten.

Herudover er der ekstensiv færdsel og lystfiskeri i mosen, herunder sejlads med robåde, der kan virke forstyrrende for fuglene, særlig i de mindre søer.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening