Byfornyelsen status november 2017

 •  

  PUK Udvalgets orientering om status over de enkelte indsatsområder

  Mørke Områdefornyelse omfatter fem indsatsområder.

  Byparken

  Stationen

  Hovedgaden

  Byens Hus

  Sport og Bevægelse

  .

  Status vedr. Sport og Bevægelse.

  De sidste belægningsarbejder afventer springcenteret, da området ved multibanen anvendes som kørevej til byggeriet.

  Projektet er i øvrigt gennemført.

  Status vedr. Byparken

  Tarzanbanen blev indviet i august. Arbejdsgruppen har flere små projekter i tankerne, bl.a. at udskifte hegnet omkring søen.

  Status vedr. Stationen

  Arbejdsgruppen har afleveret deres ønsker til indretning af torvet og til beplantning langs med Stationsvej. Projektet bliver gennemført som del af stationsforbedringerne i relation til letbanen, og arbejdsgruppen har dermed afsluttet sit aktive arbejde.

  Status vedr. Hovedgaden

  Arbejdsgruppen har indgået aftaler med en række private lodsejere langs med Hovedgaden om at placere et antal kæmpe krukker med stedsegrøn beplantning. Der arbejdes fortsat med en form for belysning. Der arbejdes på en begrønning af de to byporte/ indkørsel til byen.

  Lystårn

  Der er givet byggetilladelse til Lystårnet, der placeres på hjørnet af Trælgårdsvej og Randersvej. Lystårnet vil sende to laserstråler mod hhv. siloen og skorstenen til Mørke Fjernvarmeværk.

  Bygningsforbedring af ejendomme langs hovedgaden

  I alt 18 ejendomme har opnået tilskud til bygningsforbedring. I alt 15 bygningsforbedringer er gennemført og tilskuddene er udbetalt. Der fremlægges en selvstændig sag for udvalget vedr. afslutning af puljen.

  Status vedr. Byens Hus

  Projektet skal reduceres i omfang, da projekteringen og de foreløbige prisindhentninger fra september indikerede, at projektet ikke kunne rummes inden for anlægssummen. Der arbejdes på et revideret projektforslag. Da der ændres i bebyggelsens omfang, skal der søges en fornyet byggetilladelse. Tidsplanen er derfor på nuværende tidspunkt væsentligt forskubbet. Ministeriet skal både godkende den nye tidsplan og det ændrede projekt.

  Byggetilladelsen er påklaget til statsforvaltningen. Naboerne, der har påklaget byggetilladelsen, vil få mulighed for at forholde sig til det ændrede projekt og fremkomme med ændringsforslag, bemærkninger og indsigelser.

  Arbejdsgruppen havde møde den 13. oktober 2017 og der blev truffet beslutning om et ændret projekt, der hvor den forventede anlægssum stemmer med budgetrammen. Ingeniøren udarbejder reviderede tegninger til brug for en fornyet byggeansøgning. Den nuværende byggeansøgning er således uaktuel og trækkes tilbage.

  Det afholdes et offentligt møde den 1. november 2018 kl. 19.00 i Mørke Idrætscenter.

  De foreløbige tegninger af det reviderede projekt vedlægges som bilag. Ændringerne består i at lejligheden er fjernet. Tagterrassen er ligeledes fjernet og i stedet lagt til mødelokalet på 1. sal. For at reducere arealet yderligere, er der fjernet en hel sektion. Konsekvensen er at køkkenet er blevet mindre og at der er fjernet et toilet. Endelig er glasset i tagkonstruktionen i caféområdet fjernet. Glasfacaden er bevaret, men i stedet for en facade med store selvbærende glaspartier anvendes nu alm. vinduesrammer med en bagvedliggende stålkonstruktion.

  Bygningen udgør i grundplan 225 m2 og 140 m2 på 1. sal, mod før 300 m2 i grundplan og 150 m2 på1. sal.

  Højden på bygningen er reduceret fra 10,3 m til 9,6 m. Bygningens længde er reduceret fra 26,25 m til 20 m, og bygningen kommer derfor ikke så tæt på skel.

  Bygningen kan nu rykkes tilbage fra vejen, så forpladsen kan få en mere optimal størrelse.

  Arbejdsgruppen, som har arbejdet med at revurdere huset, har lagt vægt på at fastholde bygningens hovedtræk med café og foyer, gallerigang, køkken, multisal og mødelokale på 1. sal der står i åben forbindelse med caféområdet. Det ene dørparti i multisalen er flyttet til gavlen, da der nu opstår mulighed for et udeareal på bagsiden af bygningen.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der vedlægges en oversigt over økonomi inkl. forbrug på de forskellige anlægsprojekter, der tilsammen udgør byfornyelsen i Mørke.

  Det reviderede anlægsoverslag lyder på 3.674.750 kr. og vedlægges.

  Den samlede anlægsramme til Byens Hus er 3.660.000 kr., og det oprindelige budget vedlægges.

  Til Byens hus er der p.t. anvendt ca. 100.000 kr. på genbyg materialer, herunder leje af hallen, leje af udstyr, maskiner og transport.

  Til Byens hus er p.t. disponeret over 155.000 kr. på rådgivning i forbindelse med skitseprojektet, og 82.900 kr. i forbindelse med projekteringen. Der er afsat i alt 315.800 kr. til rådgivning vedr. byens hus.

  Budget Byens hus – Råhus

    Budget Forbrugt Refusion
  Mørke områdefornyelse 1.500.000 237.900 1/3
  Genbyg hovedgaden – Bygningsfornyelse 2.160.000 100.000 100 %
  I alt 3.660.000 337.000  

  Byens Hus har derudover modtaget 200.000 kr. fra NRGI’s værdipulje til LED belysning mv.

  Opkøb, nedrivning (og rådgivning i den forbindelse) af Ebeltoftvej nr. 7 er finansieret af midler til bygningsfornyelse og indgår ikke i budgettet. Udgifterne til dette beløber sig til ca. 1.400.000 kr.

  Af de i alt 790.000 kr. der endvidere er afsat til rådgivning i forhold til det samlede Genbyg – forsøgsprojekt, er der p.t. disponeret over ca. 450.000.